नीलकमल ब्रह्म Poem by Ronjoy Brahma

नीलकमल ब्रह्म

Rating: 4.8

फैलाव बुहुमनि बेसेबा फोथाराव
जग्रबसेल' आसि हमथुमगासे बर'नाव
मुंनि आदाबारि गामियाव
सल'नि सम्राद नीलकमल ब्रह्मआ
जादोँमोन जोनोम लिरगिरि मुंङै (बर'नि)
-
सिलिँखार सिरिनाय मान्दार
हाग्रा गुदुनि मै आरो
सल'नि फुंखा गिदिरथार गोबां भान्दारि
-
जोँ आजावो दिनै आरो अनसायो
आरोबाव सिबियो हारिनाङै
रोजा रोजा नोँखौ बाखनायो
-
गेदेमा मिथिगौ नोँखौ दिनै आरोबाव
स्वयं खन्थाइगिरि बिक्रम मुंङै
आरो मिथिगौ गेदेमा पेन-नेइम् नोँनि बिक्रमा
-
गोमोथाव मुलुग मिथिँगाया
सान्नो गोनां सुबुंनि सानस्रिया
आरोबाव सोमोनांथाव गेदेमा
नोँनि आखायनि रेबगना
-
बाखोनायो आरो गंग्लायनां
गेदेमा नोँनि मिलौदो गुफुर गोसोआ
नोँनि माहि थुनलाइ सोरजिया
-
समाजनि गाज्रि हाल-साल
गासै गुलाय-गुजाय सावगारिखौ
नाजादोँमोन हानायमानि थुनलाइजोँ
गावनि मोन्दांथि मेलेमजोँ
गोगो गियान गोफार रेबगनजोँ
फोसाबनो हारिनि दाखोरखौ
सिबस्रांना दावगानाय लामायाव लांनो
-
बेनिखायनो लिरदोँमोन नोँ?
सुंद' सल' रिगि रिगां
खन्थाइ आरो रायथाय मिनिसोरां
बिथा खानानै गोलाव सल'मा
दिहुनदोँमोन नोँ गियानजोँ रनसाय बिथुन
-
दिनै थैनो रोङै नोँनि सोरजिया
थैनाय नङा अरायनि
नोँखौ दिनै जोँ बावनो बोरै?

Wednesday, February 18, 2015
Topic(s) of this poem: poet,solitude
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Ronjoy Brahma

Ronjoy Brahma

Amteka (Chirang) /Assam, India
Close
Error Success