फोरमायनाइ: ब्रजेन ब्रह्मनो Poem by Ronjoy Brahma

फोरमायनाइ: ब्रजेन ब्रह्मनो

Rating: 4.1

नै खन्थाइगिरि, रायथाय, सावरायगिरि
नोँनि खन्थाइ बिजाब
नोँनि रायथाय, सावराय बिजाबखौ
बानायखौ लाथाब लाथाब आं
द्लाम फरायबाय फराया नङा।
नोँनि अख्रां गंसेआ बोदोर खालामदोँ
उन्दुना थानो सिरियै आंखौ थिनाखै
गामसानि सारामाय खिथेबनो फोरोँदोँ
फरायै फरायै खेबब्रै खेब्बासोआव
आंखौ मोथो मोथो मोनहोदोँ।
नोँनि अख्रां गंसे बादि हाबिला
रेबगन लाना खन्थाइ लिरदोँ आं,
अलसिया मेलेमजोँ बासा लानाय
सारिनै सारिथामाव आं आन्दायदोँ
अरलु अरलु खालामनांदोँ रेबगनखौनो।
स्नि स्नि नै सप्तानि उनाव
एज्रेद एज्रेद लिरखांदोँ आं;
रुजुजाथावा नाथाय नोँनि-
दुब्रि बिलाइ बायदि आंहा
गोथौ गियान हाबिला गैया।
रुजुजाथावा नोँनि
बेसेन मोन्दांथिजोँ।
मानोना आं दाबो खाना
गुफुर लेखा बिलाइ सिनाय हाया,
सांग्रेमा बादिल' आं दाबो
सिरि सिरि बिरबायो
गुबुननि मोखांआव एब्रेनो गोनां जायो।
नै सावरायगिरि गेदेमा
आंनि खन्थाइया नोँनि मोखांआवनो
सोम सोम मोखां सोमगोन
नाथाय नोँनि रेबगना बुंगोन-
जायखि जाया गेवलांथारै बर' थुनलाइआव
गासै लिरगिरिखौनो बरायनांगौ आजावनांगौ।
लाहारि गेदेमा सारआबो बुंगौमोन-
मोजां खन्थाइखौ बाखोनाय नांगौ
गोरोन्थिफोरखौ दिहुननांगौ
मोजाङै सोरजिफिन्नो थुलुंगा होनांगौ।
नै खान्थाइगिरि, रायथाय, सावरायगिरि
मिथिगौ नोँनि सानस्रिखौ
खन्थाइगिरिनि मोनसे बदनाम:
बेसे गोथौ?
बदनाम, सोँखारि जानाय थाखागोन
लिरगोन लिरगोन अब्लाबो खन्थाइ
लिरनानै हां बोस्रालांगोन।

Thursday, January 22, 2015
Topic(s) of this poem: letter,peace
COMMENTS OF THE POEM
Ronjoy Brahma 30 August 2015

Please try to collect the nector only from the poison-tinged water/96/RAITHAIHALA

1 0 Reply
Swrji Basumatary 28 May 2015

Gaham jadwng. Nathai lirnayaou garng hagkhwni mohorfwrkhw mwjangwi bahaibla forainw sabsin jagwn.

0 0 Reply
Ronjoy Brahma 23 January 2015

Originall Sri Brajendra Kumar Brahma, is a well known writer in the bodo language and hails from village chalani batabari, kokrajhar. Sir Brajendra kr Brahma served as a teacher for decades and has published four his poetry collections and seven prose works. He was the vice- president of Bodo Writer's Academy 1986-88 and president of Bodo Sahitya Sabha 2002-07. Sir Brajendra Brahma is also the winner of three awards till date. These are- Someswari Brahma Literary Award,1994 from the BSS for his poetry book Okrang gongse nangou Muktaram Brahma Literary Award,1995 from Bongaigaon District BSS for his poetry book Sanmwkhangari bibar jananwi and Tagore Literature Award,2009 from Sahitya Akademi and financed by the government of Korea for his book (essays) Raithaihala the Tagore Awarded book 'Raithaihala' is a collection of fifteen essays on indian life and literature. It is both critical and creative. While discussing the literaray works, he is critical in his treatment taking into consideration all important theories of literary criticism, he has nicely used his own insight in his writings.

3 0 Reply
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Ronjoy Brahma

Ronjoy Brahma

Amteka (Chirang) /Assam, India
Close
Error Success