Ronjoy Brahma

Gold Star - 37,667 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

सल'/ आलासि - Poem by Ronjoy Brahma

खायलं लांहानियाव आलासि फैदोँ।
फैदोँबो फैदोँ लोरलां लोरथां
जौ फेगुलायनानै मोनाबिलि समाव सानै।
मोनासि मोनासि राखेबमोनहानि लांगोनायाव
साइकेलजोँ मानसिजोँ गोग्लैफैनायखौ नुहरना
सावख्लानि बिहामजो गोदाना
लाजिया फांजिया मिनिहरगुलायदोँमोन।
-
गोजाननि आलासि।
बोरैबा बोरैबा गिदिँ गिदा
खायलंनि फंबाय जायोनो आरो सासे आलासिया।
मुंआबो जदाम बिनिया।
मोनाबिलियाव जौजोँ बेदरजोँ सिरिसे लोँखांना
ओँखाम जानाय समाव जदामा गोदानै बुंनाय बादिब्ला
गावनि बिमानि बिफाजोँ खायलंनि बिमाजोँ
माबा सोमोन्दो जायोनो आरो।
बाथिफारानि लालं माहाजोननियाव
रां दाहार लांनो फैदोँमोन जदामा।
रांखौ मालाय बहा मोनखो?
खर'खौसो खुरै खुरै खुरब्लाबो जायैनि
दहलाफाराव जि रांनिनो
थिन थाला बिल्दिँनिफ्राय आजावनायजोँ लोथो फेगुलायबोबाय।
गाबोननो लालं माहाजोननिफ्राय लांनाय रांजोँ
फिसाजोनि गु थाखोआव
एडमिसन खालामथारनांगौमोन जदामा।
-
जायै लोङै सावरायै सावरायै
हरनि 8 रिँगा जाफैलायबाय।
फुंआव गांसे गोबा जाम्फार सुथार गानबोनायल'
गोजांबायबो जदामा थिगैनो।
ओरैनोबा बर'दिन बायस्रानाय पुष दाननि सम।
बे समाव मोसौ मैसोफ्राबो
गुंग्राय सुरुखोना बारग'वा।
बिसोरनि गंआबो खम लोहो लोहो मावो होमबा?
जायफोर हर गेजेराव नोजोर होयो बिसोरसो मिथिगौ।
जोबोद गोजांबाय जदामा।
फैफानाय आलासिया बांसिन गोजांबाय जानो हागौ।
जानो हागौ बुंना लानोसो जोबोद लाजिदोँ बियो।
बांद्राय गोजांनायखौ सहायनो हाया हाया मोनना
जदामा बुंबाय-
''गाबोन थाब सिखारना थाबैनो थांथारनांगौ।
बबेजोँ दं आब' जिगाबा?
जोँ जिगाबावसो उन्दुगोन।
सखियाव बांद्राय गोजाङो।''
मा होननो मा बुंनो खायलंआ
''फिसालाजोँनो उन्दुदो ज'नो'' होनना बुंबाय।
जदामा जानो हागौ लाजिदोँ।
खायलंनि फिसालाया कलेज फरायनाय।
बियो बुंनायसै-
''लेखाय फराय गथ'फोरजोँ जौ फेनाय मानसिया उन्दुदेर जाया।
जौ फेनायनि हांआ बिसोरनि हांजोँ नांदेरोबा
बारहावाया गाज्रि जायो।''
आस्सा जिगाबावनो उन्दुमारगोन जादोँ दा जदाममोनहा।
बियो मिथिगौदि गावहा सहायनो हाया हाया जाथारबाय।
जि मिनिदसो समा थांबावब्लानो
लखबसिगोन अमानि आदार।
आरो ओजोँ बियो मिथिखागौ
खायलंनि फिसालाया जौ गेफेखौ मोबायजोँबो नायनो हाखाया।
मानोना बियो दहायनो दरजा फांथेखाबाय।
जिगाबा मायहुं हुंना आग्लायनाय थफ्लासेल'थारसै।
बैसां होब्ला बनो थोआ,
हायाव बयोब्ला बैसां होजाया।
ओजोँ दामानि निहोरनि गुन्द्रासाफ्रा
अखा हानायबादिथार।
थांबाय बेवहायनो सानै आलासिफोर
कम्बल गांनै लानानै।

Topic(s) of this poem: winter


Comments about सल'/ आलासि by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Tuesday, January 19, 2016

Poem Edited: Wednesday, January 20, 2016


[Report Error]