સંકલ્પ Poem by ravikumar patel

સંકલ્પ

  'સંકલ્પ'

કે સંકલ્પ કર્યો આજ છોડવાને માધુકરી,
મહેનત કેરો હાથ ઉઠાવું મધુ બની,
સકળ લોકમાં ગુંજતો એક કર્મનો નાદ,
ચડે હિમાલય પંગુ લઇ સંકલ્પ કેરો સાથ,
સંકલ્પ મારો કર્મથી, ન જાણ કેવળ મર્મથી,
વિકલ્પ કલ્પે ક્ષણથી, સંકલ્પ જન્મે જન્મથી.

                   - રવિ બી. પટેલ.

Sunday, May 29, 2016
Topic(s) of this poem: determination
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success