હૌસલા Poem by ravikumar patel

હૌસલા

'હૌસલા'

મિટ્ટીકી પુકાર હૈ, યે વતનકો લલકાર હૈ,
દુશ્મનોકી ટોલીયોકા ના કોઇ પાર હૈ,
માતૃભૂમિકા ઋણ ચૂકાનેકા અવસર અપાર હૈ,
રણભૂમિકો છોડેગા તો તુજકો ધિક્કાર હૈ,
થમા ના કભી, ના થમેગા અભિ,
સર કટેગા સહી, સર જુકા ના સહી,
કર બુલંદ, કર બુલંદ, હૌસલા તુ કર બુલંદ.

- રવિ બી. પટેલ.

Friday, June 3, 2016
Topic(s) of this poem: patriotic
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success