'તુ હૈ દેશભક્ત' Poem by ravikumar patel

'તુ હૈ દેશભક્ત'

પેટ્રીઓટીઝ્મકે નામ પે દેશકો ભડકાયેગા,
દેશભક્ત, દેશભક્તકા લિટમસ ટેસ્ટ કરવાયેગા,
જનતા સારી ભોલી, જો સુનેગી તેરી બોલી,
આજ બીઠાયેગી ગોદી, ફીર મારેગી તુજકો ગોલી,
મૌકેપે ચૌકા મારકે તુ બનના ચાહે ધોની,
ક્યા કરેગા તબ જબ આયેગા કોઇ કોહલી?
આયેગા કોઇ કોહલી, આયેગા કોઇ કોહલી, આયેગા કોઇ કોહલી....
તો બોલો....
તુ હૈ દેશભક્ત, તુ હૈ દેશભક્ત,
તુ હૈ દેશભક્ત, હા હા દેશભક્ત....

તુ કરે ચોરી સારી રાત, રખે લડકીયાં ભી સાથ,
પૈસા દેખકે તુ બદલે તેરી જાત,
જબ પુછેગા કોઇ તો કરેગા લંબી બાત,
એકબાર વોટ લેકે સુનતા ના કીસીકી બાત,
જનતા સારી ભોલી, જો સુનેગી તેરી બોલી,
આજ બીઠાયેગી ગોદી, ફીર મારેગી તુજકો ગોલી,
મૌકેપે ચૌકા મારકે તુ બનના ચાહે ધોની,
ક્યા કરેગા તબ જબ આયેગા કોઇ કોહલી?
આયેગા કોઇ કોહલી, આયેગા કોઇ કોહલી, આયેગા કોઇ કોહલી....
તો બોલો....
તુ હૈ દેશભક્ત, તુ હૈ દેશભક્ત,
તુ હૈ દેશભક્ત, હા હા દેશભક્ત....

Saturday, October 22, 2016
Topic(s) of this poem: politics
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success