"તો હીપોક્રેટ હો તુમ, તો હીપોક્રેટ હો તુમ" Poem by ravikumar patel

"તો હીપોક્રેટ હો તુમ, તો હીપોક્રેટ હો તુમ"

એક અદ્ર્શ્ય ચહેરે કો ઢૂંઢતે હુએ,
હજારો સમસ્યાઓ કે બોજ તલે દબે,
યુંહી મંદીર મેં ઘુસ જાઓ,
તો હીપોક્રેટ હો તુમ, તો હીપોક્રેટ હો તુમ….

કામ ના કરે તેરા કોઇ, ફીર ભી વોટ દેનેકો ચિલ્લાએ,
બીબી કે લીયે સારી ઔર એક બોટલ શરાબ મિલ જાએ,
તબ કામ સારા છોડકે યુંહી રેલી મેં ઘુસ જાએ,
તો હીપોક્રેટ હો તુમ, તો હીપોક્રેટ હો તુમ….

સચ્ચાઇ કો રાસ્તા દીખાકે આવાજ ભી ચુપ હો જાએ,
ફીર ભી બાર-બાર તુ હાઇકૉર્ટ કી ચૌખટ પે આયે,
તો હીપોક્રેટ હો તુમ, તો હીપોક્રેટ હો તુમ….

યહ તેરા હી તો સમાજ હૈ જીસકા ઐસા રીવાજ હૈ,
ઘર બસાયે ઔર પૈર દબાયે બસ યહ હી સ્ત્રી કા હાલ હૈ,
સીતા કા સપના લીયે આવાજ ના અપની ઊઠાયે,
પરદે મેં હી રહકે હક અપના ના માંગ પાયે,
જબ ઐસી ઔરત પે ભી ગલા ફાડકે ચિલ્લાઓ,
તો હીપોક્રેટ હો તુમ, તો હીપોક્રેટ હો તુમ….

પાની ભરા યે સાગર ઘહરા, ઉત્તર મે કરતા હિમાલય પહરા,
નદીઓ કા તો જાલ સુનહરા, ગંગા સરસ્વતી ગોદાવરી યમુના,
ફીર ભી હથેલી મેં એક બુંદ ના પાઓ,
તો હીપોક્રેટ હો તુમ, તો હીપોક્રેટ હો તુમ….

પાકીસ્તાન કો આઇસોલેટ કરને ખુદ હી પાકીસ્તાન બન જઓ,
સહીષ્ણુતા ભરા હમારા ઇતિહાસ યુંહી ભુલ જાઓ,
જનતા કે પૈસો પે વિદેશો મેં ઘુમ આઓ,
ઘર મેં રહકે ભી હાથ કભી ના આઓ,
લંબાચૌડા ભાષણ દેકે ખુદ હી ભુલ જાઓ,
આયી બલા કો ટાલને રોજ બહાને નયે બનાઓ,
તો હીપોક્રેટ હો તુમ, તો હીપોક્રેટ હો તુમ….

જિહાદ કા નામ લેકે ઇન્સાન કો હી મરવાઓ,
ગાય પે બેન લગાકે ઇન્સાન કા ખૂન પી જાઓ,
ધર્મ કા નામ લેકે અપને હી કામ કરવાઓ,
હજારો રુપૈયે ક્માકે ભી જી ના ભર પાઓ,
ખુબ બનાયે મંદીર, ઊંચે ખડે યે મસ્જિદ,
ગરીબ કા પેટ ભરને દાના એક ભી ના દે પાઓ,
તો હીપોક્રેટ હો તુમ, તો હીપોક્રેટ હો તુમ….

- રવિ બી. પટેલ.

Monday, December 12, 2016
Topic(s) of this poem: hypocrisy
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success