કયા હૈ મોદી? ક્યા હૈ મોદી? ક્યા હૈ મોદી? ? ? ? Poem by ravikumar patel

કયા હૈ મોદી? ક્યા હૈ મોદી? ક્યા હૈ મોદી? ? ? ?

તેરા મેરે પાસ આના ઔર મુફ્ત મે હી કામ કરવાના,
ગુસ્સે સે મેરા ચિલ્લાના ઔર અનેક બહાને બનાના,
તેરા 2000 કી નોટ દિખાના ઔર મેરી જીભ લપલપાના,
પલભર મે તેરા કામ હો જાના, બદલે મે તેરા મુસ્કુરાના,
નહિ હોગા માફ,
જબ તક હૈ મોદી, જબ તક હૈ મોદી, જબ તક હૈ મોદી....

તેરા આસ લગાકે વોટ ડાલના,
બદલે મે કરોડો કા કરપ્શન પાના,
ઊસકો છિપાને,
મેરા જન-લોકપાલ લાના,
ઊતને મે હી ઇલેક્શન કા આના ઔર,
ગરીબો કો ચુપ કરને નઇ નઇ સ્કિમે લાના,
નહિ હોગા માફ,
જબ તક હૈ મોદી, જબ તક હૈ મોદી, જબ તક હૈ મોદી....

તુમ ચાહકર ભી કુછ નહિ કર સકતે,
જબ મૈ દિખાઉ અપની ઔકાત,
2G હો, કોમનવેલ્થ હો યા હો કાલા કોયલા,
નહિ રોક સકતી મુજે કોઇ તાકાત,
ઠાન કે ચલુ મૈ, સારી બૈગે ભરુ મૈ,
અપના હી નહિ, પુરી પાર્ટી કા કરુ મૈ,
ક્યા કીયા ફીર ભી જબ?
અબ હૈ મોદી, અબ હૈ મોદી, અબ હૈ મોદી....

મુજે નહિ પતા અબ ક્યા કરુ મૈ?
જો ભી બિલ આયે જમકે વિરોધ કરુ મૈ,
નહિ સમજતા અંતર શૌચ ઔર સોચ મે,
મેક ઇન ઇન્ડિયા હો યા હો ડીમોનેટાઇઝેશન,
ખાદી પહનકે ચિલ્લાના, યહ હી મેરી ફૈશન,
ક્યું કતરા રહે હો? જબ પાસ હૈ મેરા ઇતિહાસ,
કિસસે ડર રહે હો? યા તુમારી ભી હૈ ઐસી આસ,
ચિલ્લા ક્યું રહે થે? આનેવાલા હૈ મોદી, આનેવાલા હૈ મોદી....
ક્યા કીયા ફીર ભી જબ?
અબ હૈ મોદી, અબ હૈ મોદી, અબ હૈ મોદી....

કયા હૈ મોદી? ક્યા હૈ મોદી? ક્યા હૈ મોદી? ? ? ?
Thursday, December 29, 2016
Topic(s) of this poem: political utopia
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success