'ચેતના' Poem by ravikumar patel

'ચેતના'

અજબ જીંદગી ગજબ જીંદગી છે મનછાનો ઘડો,
લિપ્ત થયેલો ભોગમાં ના રાખતો કોઈ ધડો,
કર્મ ભૂલી મદમસ્ત બનેલો ભોગમાં છું છકેલો,
છૂટવા સ્વાર્થના પાશથી અખાડા કરતો હું અકેલો,
ચેતનાનું પૂર દોડ્યું મુજ મન માંહી આજ,
કરુ સમર્પિત જીવન સઘળું દેશ કાજ.

- રવિ બી. પટેલ.

Monday, January 9, 2017
Topic(s) of this poem: consciousness
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success