તું ને હું Poem by ravikumar patel

તું ને હું

માળા ગુંથતા મોતીની
જમીનદોસ્ત થતા
મોતીની પેઠે
તું


ને નાખતાં કચરો કચરાપેટીમાં
સૂપડીમાં થોડો રહી જાય
એની પેઠે
હું


છીએ આપણે બંને જૂજ
પણ વિચારને બળે
અભિવ્યક્તિ પામતા ખૂબ.


- રવિ બી. પટેલ

Thursday, October 31, 2019
Topic(s) of this poem: self discovery
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success