Ronjoy Brahma

Gold Star - 34,417 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

हाल जांख्रा मेथाइ - Poem by Ronjoy Brahma

1.
दाहोना: -
दानि जुगनि समायना रुवाथिफ्रा
लंफेन गान्नानै माय गायो
बाया मोजोमा बिसन फुनाय मानि
हेलो हेलो रं नाम्बार
रुवाथि: -
दानि जुगनि दाहोना मावथिफोरा
जुथा गान्नानै हाल एवो
बाया मोजोमा गोसा सान्दुंआव
आलि खोनाय
आलि दान्नाय
बेँगा बषनि मेथाइ
खोमायाव इयारिँ
2.
रुवाथि: -
लाजिया लाजिया
दाहोना अलसिया
लेखा रोङा फराय रोङा
दामि दामि मबाइल स्कृन टास्ट
बेलाव मेगन जाया जाया
सिख्लाफोरनि सावगारिखौ
ZOOM आरो ZOOM
दाहोना: -
लाजिया लाजिया
बबेव दोनगोन बबेव सिखोमागोन गन्थं
लाथाव लाथाब मोखाष्ट
बुयो नोँसोर रं नाम्बार
नांगौ नांगौ MA BA फास
रुवाथि: -
दानि सेँग्राफोरा मालाय
फालसार दं एटभेनजार दं
नोँस्राहासो नांगोल मुथि
सालायनाङो नोँसोर
माहाजोननि मोसौ गारि
दाहोना: -
हाबाब हाबाब
थिफ्रि फ्रि गायदे आंनि
मालाय दानि सेँग्राफोरा
गारि लागथिँ पार्कआव
बेरायहैदोँ
नांलाया आंनो 180
नांलाया आंनो R15
रुम्बां रुम्बां मायनि
दुब्लियावनो सना
सानैजोँ मोखां नायलाय नायलाय
रुवाथि: -
नाङा आंनो नोँखौ नाङा
नाङा नोँखौ नांग्रां बाया
मा रोँगौसै नोँ दुगा
स्कृन टास्टखौल' नोँ
zoom रोँगौ
ABCD खौ मा रोँगौ
3.
हाल जांख्रा हाल जांख्रा
गवा गवा सना खारना गवा
हमख्रब हमख्राबब्लाबो
लेरफबगोन आं
होसो होसोब्लाबो फुनफबगोन
बिखुंआव मोखांआव
हाब्रु बाहोगोन
रुवाथि: -
जबर जस्टि नोङो
हाब्रु सारबोला
रं नाम्बार आदाखौ
लेँहरखोमागोन आं
दोखो दोखो बुना नोँखौ
गालांगोन
मोखां सोम सोम नोङो
जागोन
फाखनाखं दामै दामै
मिनि मिनि मोसागोन आं
4.
रुवाथि: -
हाल जांख्रा हाल जांख्रा
मोसौ लानजाइ हमथा हमथा आदा
नोँनि मै गाखोनाय
दानि दाहोना अलसियाफ्रा
नांगोलनि आन्थोर मोनफा बारफा
सादा थांखु नानाय
साना जौखो लाङो आदा
सानजौफु बारलांब्लाबो
दब्लायफा दब्लायफा
दाहोना: -
हाबाब हाबाब सयथिबो
सादा थांखु नायोब्ला
मेँनाय खारो
थांखु जायोब्ला सनाफोर
बेलाव गानद्लेर लेवारफोरा
गिना खारलांजोबो
मिथिया मिथिया जाम्बि नोङो
थांखु सोब्ब्ला बेसेदि
इन्टारेष्ट हाल जायो
रुवाथि: -
सादा थांखु नाब्ला सम थाङो आदा
हाथाय मोदोम सेवलां जोबो
सोरबा सिख्ला गोसोथोगोन नोँखौ
सादा थांखु जाग्रा होन्ना
नोँखौ मुगैगारगोन
दाहोना: -
हाबाब आगै बिदि नङा
आंबो एन्दा फुयो
20,30 रांनि आंबो ब्रास हुयो
हाबाब आगै नोँबो नुदोँ सना
आंबो बोलोगोरा
Bike साखाव साखाव
आबदा मारिदोँ
बिसोरखौ सोरमा सान्दोँ
जौ गानजा सोबना बिसोरलाय
सिमां नुयो आगै
पार्क Resturant आव
बिसोरलाय मेगन होयो
रुवाथि: -
दानि जुगनि सेँग्राफोरा...
दाहोना: -
ए, दानि जुगनि समायना रुवाथिफ्रा
बेलाव खानस्रिखौ नुयोब्ला
दानि जुगनि समायना रुवाथिफ्रा
लेवार बेलाव नुब्ला खांग्राङो
बर सामारनि मै होनायजोँ
लोरला जानाय खानस्रिफोर
माय गायनायाव नोँसोर नुयोब्ला
खुगा हमथे हमथे
बारख्ल' बारख्ल' नोँसोर
मायखौ गायो


Comments about हाल जांख्रा मेथाइ by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Sunday, July 20, 2014

Poem Edited: Sunday, July 20, 2014


[Report Error]