लह्रायलांगोन बिबारनि गोसोआ Poem by Ronjoy Brahma

लह्रायलांगोन बिबारनि गोसोआ

Rating: 4.8

बिग्राय दानि मेथाइया रिँफैयो
मुहिहाबो जेखाय थुनिया दाउनि मुसुरनाय;
मिथिँगानि फैलाव फोथाराव
(बिफां- लाइफां जिबि-जिराद
दाउसिन- दाउला गासैबो दुब्लि)
जारां जोँमानि मिनिस्लु हरनाया
गोदो हाबो आंनि लाजिस्लु गोजोन्नाया।
जोँमानि रिफिनाया आंनि इन्जुराव
समायनायै सिरि सिरि बिबारफोरा
लामा नायदोँ सिखिरिखौ,
समायनायै दाउसिनफोरा देँखो हगारदोँ
अब्लाबो रिँफैयो बिग्राय दानि मेथाइया
(नेथ' जारां सान दान्दिसे
....... दसे नेथ')
खोमसिया साग्लोबफैब्ला सानसुनि उनाव
दाउसिना बिरलांगोन बासायाव
लह्रायलांगोन बिबारनि गोसोआ।

Tuesday, February 17, 2015
Topic(s) of this poem: flowers
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Ronjoy Brahma

Ronjoy Brahma

Amteka (Chirang) /Assam, India
Close
Error Success