Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,476 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (1) : एसे बोरायदब दारि जामाव माव - Poem by Ronjoy Brahma

एसे बोरायदब दारि जामाव माव,
गान्नाय गस्लाया फानजाबि।
गस्लानि गाबा गुफुर,
गाननाय लंफेना गोसोम गाबनि।
आगसि आखायजोँ दाइरि गांसे,
मेगननि ससमाखौ बखना लादोँ
आगदा आखाय फारसेजोँ।
सिनाय मोनस्लाबै बबेनिफ्रायबा मारुटिखौ लाखिदोँ,
दाम्बु बोरायनि लांगोनायाव।
मारुटिनिफ्राय ओँखारनाय लोगो लोगोनो
थं गसंनानै दसे सम मिथिँगाखौ,
मिथिँगानि गासैखौबो मेगन फिदिँना नायहरदोँ।
बियो नुयो-
मिथिँगानि बिफां-लाइफांफ्रा बेलासि मोनाबिलिनि बारजोँ
समायना मोसानो सोलोँजेन्दोँसै जेन'बा।
बियो जेरैबो नायो,
नायथिँ-नायथा खालामो,
उनाव दाम्बु बोरायनि न'आव हाबफैदोँ।
बे समाव दाब्मु बोराया
न'आवनि मोसौ हालुवाखौ खुसियैनो
गलियाव खाखांबायमोन।
मिनिसुलु गिनाय गैयै गोसोजोँ,
जोबोद खुसिजोँ मानसिया
दाम्बु बोरायखौ रायदावदोँ-
' आबौ! ..., दाम्बु आबौनि न'आ-
बेनो नङा होनबा? '
सिनाय मोनाखै, सिनाय हाया।
दाम्बु बोराया सिनाया सिनाया जायो।
थेवबो गोनो-गोथो बोराया फिन्दोँ-
' औ आबौ, आंनोलै दाम्बु बोराया।
फै न'आव जिरायफै-'
जोबोद खुसि सानैबो।
सानैबो गोसोआव गोजोना दं।
सिला फारसे सानैबो फैयो।
खामसालिनि सियारखौ लाबोना
सिलायाव जिरायनो होयो बोराया।
दोरोगालांगासे सम सानैबो सिरियैनो ज'ना थायो।
बाथ्राखौ खुसियै बोरायानो आवरायो,
सिनाय मोनै मानसिनि मेगनाव जोँ नायनानै-
' बबेनि जाखो आबौआलाय?
हा माथो खौरांमोन फिसौ? '
' नोँ आबौ दाम्बुना?
नोँ- आंखौ सिनायनाय नङा,
आंनि मुङा सुखुराम ब्रह्म।
सुखुराम होनना बयबो बुङो।'
सिरि थायो बे समाव।
दाम्बुआ जेबो बुङाखै,
बेयो नायहरदोँ-
सिलायाव गाबस्रावनाय दाउसा फिसाफोरखौ।
मानोबा नायगोमोदोँ, मिथिया।
सिरियैसो आरोबाव गंस्रिना थायो,
दोरोदगासे सम बारलाङो।
हरखाब सम जानायबादियैसो बियो बुङो-
' माबा- खौरांमोन आबौ? '
' बेबादिनो आबौ।
मोनसे गोनां खौरां मोननानैनो
हरखाब नोँनाव फैनाय जादोँ।'
' हा' माथो मावना दं आबौ नोँलाय? '
थाथिर गैयै सुखुरामनि गोसोआ,
बियो खेबसे न'नि सोरगिदिँ
गोजोँ मेगनखौ फिदिङो।
आरोबाव ग्रोब फिदिँङो,
बोरायखौ गोगो नायनानै फिन होयो-
' बै गोजौसिन गेजेरारि कलेजावनो
आं बिबुंगोरा जाना दं आबौ।
आरो आं बिजाब सोरजिनाय,
थुनलाइ सोरजिनानै
लिरगिरि मुङावबो गोजोमनानै दं।'
'अ', नोँ लिरगिरि फिसौ? ?
नाथाय आंनि न'आथ बायला-जिला।'
सोमो थांनाय सुखुरामनि रावआ,
बोराय दाम्बुनि थाखाय।
बियो गेदेमा लिरगिरिखौ सिनाया,
खोनादोँ माब्लाबा फिसाफोरनि खुगायाव।
लिरगिरि लिरगिरि मुं मोनसे सोदोबखौ।
दिनै गावनि सिलायाव सासे लिरगिरि,
गोरान हाद्रिजोँ बेरलाबनाय नायथाव नङै हायाव,
सासे गेदेमा लिरगिरिनि आगान।
गोसो सिं सिं बोराय दाम्बुआ सानो-
' खानस्रि आरो एनजर इंगिनि अरफ्लंनाय
समायना गैयै-
आंनि न' उसुंफोरखौ नुनानै,
लिरगिरि बाबुआ-
गोजोन्नाय मोनगोन दाबि? ? '
गोसो गोख्रोँ सानसुमै,
दैमुबादि निहोरबादि,
दैमा लैथोबादि जोमैबादि,
गुसु-गुदुं गोसो गोनां,
अराय लिरगिरिनि फारसे सिबाय
जोनोम गोथौ सिबिनाया दं बोराय दाम्बुहा।
गाव लिरनो रोङा,
गावहा फरायनोबो रोँखाथारा।
उन्दै, उन्दै समनिफ्रायनो।
खानाय दारियासो ओरैनो सानै हयैनो
मोनै मोनै गुगानो हमलांबाय।
थेवबो थेवबो सोरनिफ्रायबा खोनाबा
गोसोजोँ गोरबोआवनो रोखा रोखा लिरना दोनो बियो।
सिबाय गैया नङा नाजानायाबो दंथारो
गोगो गोसोनि बोराय दाम्बुहा।
सोलोँथाइया मा?
माखौ सोलोँथाइ होनो?
बेखौबो मिथिद्रायै नङा बियो।
आथिखालनि बिगियान मुगा,
गोनोखोनि मुगा,
कम्पुटार मुगा बुंब्लाल'
गोदै खोनासंङै, गोदो उन्दुलांसै।
बेयावबो गोदो गोदोनो मोजां सिमां,
गोदै गोथार मिजिँ सुजुनो हायो
सिबाय बोराय दाम्बुआ।
फिसाज्ला सानै दं बेहा।
गोजानाव फरायनो थाहैदोँ बहाबा।
बेखौबो मिथिया जाबाय बोराय दाम्बुआ।
नांगौ जाब्लानो जा मोनो मावनानै
बेखौनो फिसाफोरनो हरो।
मानसि गिदिर होनब्लाथाय नायनो खारलायथारो,
जोबोद सिबिनाय दं बेहा।
बेखायनोसो नामाथाय-
फिसानि मानसि गिदिर जानो राव खोनाना
मेँनाय गैया बानाय गैया खामानियाव।
दा सानैबो सिरि सिरि थादोँमोन,
जेबो बाथ्रा रायज्लायाखै।
बिलि बुरैया सिला फारसे लामाजोँ फैनाय,
दोँ दोँ थाबाय बोनायखौ
सुखुरामहा मेगन गोग्लैदोँ।
बियो नैबेयाव सौफैनायसिम नायदोँ।
बिलि बुरैनि गान्नाया दखना सुरि,
फिसा फालि सिजोँ खर' खाथबदोँ।
बियो लांगोनायाव दोन्नाय मारुटि गाड़िखौ
नायै नायै गोमो हाबदोँमोन।
नायै नायैनो न'फारसे थोँजोँ हाबबोदोँ।
जानो हागौ गाड़िखौ नुनानैनो न'आव
सोरबा फैदोँ गोसोआव साननानैनो
सिला गाग्रोमोना राव होदोँ गुरै गारांजोँ बियो-
' सोर फैदोँ-'
बारियाव मेगं खानानै फैदोँ बियो।
आखायाव मेगं खादा,
खादायाव बुंजाफा दिँखिया मेगंजोब।
हरखाब सौग्रावनाय बादि सिलायाव
सुखुरामखौ नुनानै लाजिज्रोम
दलर गसंना नायो बिलिया।
सुखुराम आरो दाम्बु सानैबो
बुरै बिलिनि रावखौ खोनादोँमोन,
सानैबो गुसु नोजोरजोँ नायो।
बुरै बिलिनि मोखांआव नायनानै
अनजालु मिनिसुलु जानानै
गुरै रावजोँ दाम्बुआ बुङो-
' नाय, नायसाय सोर फैदोँ?
लिरगिरि फैदोँ जाम्बि बुरै।'
' आयौ.. लिरगिरि!
जोँनि गेग्रेब ग्रेब बे
दाउ गग्राबादि न'आवनो! '
मिनिथाव जादोँ गारांआ,
मिनिनायनि बेयावहाय देँखो दं।
मिनिनो ना ना मिनिया,
मोननैनि गेजेरावनो थानाङो सुखुरामा।
बियो मिनिसुलु बिलि बुरैनि मोखांआव
गुरै अननायनि गारांजोँ बुङो-
' मानो दाउ गग्राबादि जानो,
दाउ गग्राजोँ रुजु जाया आबै।
बेसेदि समायना!
बेबादि न'आ गोमा लांनायनि थाखायनोथ'
बर' गामियाबो गोमालांगासिनो दं।
बर' हारिया सोदोमस्रि गुस्लायजोँ लोगोसे
सोदोमस्रियानो गोमालांगासिनो दं।'
बेबादि बुंनानै सुखुरामा सियाराव सोनारग्लेमनानै
जा गोग्लैदोँ मेगनाव,
नायगासिनो दं।
मिनिसुलु जोबोद खुसियै
जोबोद अनजाथाव गोसोयै
समायना जिरायनानै।

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (1) : एसे बोरायदब दारि जामाव माव by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Friday, September 11, 2015

Poem Edited: Friday, September 11, 2015


[Report Error]