Ronjoy Brahma

Gold Star - 35,457 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (10) : मेगना मैखि गोरान खाथेनाय - Poem by Ronjoy Brahma

मेगना मैखि गोरान खाथेनाय,
खानाया थिया थिया जायलाला।
निनिमाया मिनिनो ओँखारदोँ जानो हागौ,
बियो मिनिसुलुयैनो लिपष्टिक फुनै
गोरान गुसुथिजोँ गोजोँ मिनियो।
सोमखोरा समायनाय मोन्दोँना मोनाखै मिथिया,
नाथाय सम सम बियो मख'यो
गावनि खन्थाइ बायदि लिरबिदांफोराव-
सिख्लाफोरखौ गोजा लिपष्टिक फुनना मिनिब्ला खिन्थु
जारौ जारौ समायसिनथारो।
बुथे थे मिनिसुलुना सोङो सोमखोरा-
' माबादि मोन्दोँ नोँ-
आंनि गामियाव? '
निनिमाया लासैयैनो फिनो-
' बिदिनोसै आरो,
बर' गामियालाय आरो माबादि? '
' नायलाय जोँनि न'आ माबादि,
गागेब गेब,
मोसौ गलि ना दाउ गग्रा
सोर मिथिनो? '
निनिमाया मिनिसुलु बुङो-
' मानो मोसौ गलि जानांगौ जाखो?
मानसिनि न'आलाय? '
बिसोरो सानैबो सोदोब ओँखारनाय मिनियो,
सोमखोरा मोदोम गंसे मावलायनाय
जिरायनानैनो बाइब्रेटिँ मोसानायबादि
खो-खो-खो मिनियो।
दान्दिसे उनाव सानैबो सिरि सिरि थायो।
' आं दिनै शहरावसो थांनोसै,
एसे खामानि दं,
नोँ नानि हांमाजोँनो थाथ'दो।'
' दे, मा खामानि? '
' फिसाल' खामानि।'
जिरायनायनिफ्राय सिखारना दैखरथिँ
आथिँ आखाय सुनो होननानै थाङो सोमखोरा।
एसे समावनो इसिँनिफ्राय
ट्रे गंसेयाव साहा लाना फैयो हांमाया।
सोमखोरखौ नुयैलाय
बियो निनिमानियाव सोङो-
' आदायालाय बबाव थांखो? '
' मोखां सुनो थांबाय बियो-
दैखराव।'
' दासो मोखां सुनो जालायबाय बियो-'
' बबेवबा शहराव थांनोनो बियो-'
हांमाया ट्रेखौ टिबिलाव दोनो,
गावहा बिसिनायाव सिफोरखौ बोथ्रोदना खावब' जिरायो।
हराव जोमनाय माखासे जिफ्रा
बुरला-बुरथा जानानै दं,
निनिमाखौ नायनानै बुङो हांमाया-
' देहाय लोँदो बाजै,
गोदैयानो बारासो जाबाय।'
साहाखौ खुगायाव गरथसे होना बुङो निनिमाया-
' आयौ नंमारगौसो'
हांमाया बुङो-
' आयंनोबो होबो खाबाय आं।'
साहाया गुदुं,
निनिमा आरो हांमा सानैजोँ लासै लासै
खुगानि बारजोँ सुफुं सुफुं लोङो।
बे थासारियावनो सोमखोरा न'आव हाबबोयो।
गामसाजोँ मोखां आथिँ-
आखायनि थानाय दैफोरखौ हुगारस्राङो।
बियो देलायो,
गानै जोमै साहाखौ लोङो।
हांमाया बिसिनानि उग्लुं उसि जानाय
बुरला बुरथा सिफोरखौ नायना बुङो-
' सेंग्राफोरबाथाय बेबादिनो,
बेबादिखायनो सेंग्राफोरनि न'आवनो हाबनो बायो आं।
बिसिनाफोरखौनो फोसाबो ना
सि जोमफोरखौनो साफा लाखियो।
सम जाबा उन्दुनाय
सम जाबा आरो सिखारनायल'खा।'
मिनि मिनि बुङो सोमखोरा-
' हा, , हा, हा-
हा माथो?
फोसाबना दोन।'
' नायजाखाया नै
लाद्रा लुद्रानो,
बेलाय बेबावसो-
जोँना आमायनि फिसाज्लाया
आयै- दाबुंखासै।
न'आनो दाखोर जाखायो
साननै सानथामजोँनो।
बिनि सौखि सिङाव नुयो-
बिड़ि खान्दा, सिगारेड़ गज' बेरफ्रावलायनाय।'
निनिमाया एसे गोमजोरै बुङो-
' सेंग्राफ्रा बेबादिनो हाय'
सोमखोरा मिनिसुलुयै बुङो-
' होम' आरोबाव
बियो गावनि खानायखौ
खानजंजोँ खानस्रोनानै बुङो-
' सानैजोँ थाथ'दो,
जानायनि थाखाय खष्ट खालामलायदोँ'
हांमाया टिबिलनि मबाइलखौ सेरना नायो
आरोबाव बियो सोङो-
' दानो थांनोसैबो?
दासो डाइन-थामजि रिँगा जादोँ।'
' समा नेया,
दानो फुं समावनो थांथारनांगौ।'
' ओँखाम जालांला? '
' समा जानाय नंलिया।'
गावनि नांगौ मुवाखौ लाजोबो सोमखोरा,
बियो बायजोआव ओँखारो।
हांमाया सोङो-
' माब्ला फैगोन? '
सोमखोरा फिन होयो-
' थाबैनो फैफिनगोन-'
हिर' हन्दा गाड़ीयाव गाखोयो बियो,
दान्दिसे उनाव गाड़ीखौ सिटार होना
लामा फारसे ओँखार लाङो।
दान्दिसे सम हांमा आरो निनिमाया
लामाजोँ नायहरो-
सोमखोर मेगन सिंगानिफ्राय गोमालांनायसिम।
गल' गल' नायहरनायनिफ्राय
रोमै रोमै सोमखोरा
लासै लासैनो गोमालांब्ला न'आव हाबफिनो।
हांमाया नागिरो मेगनजोँ
मा दं मा गैया टिबिल सायाव।
एसे गोजोन मिनिसुलुनानै
जोबोद खुसि जानानै बियो
सोमखोरनि लिरफ्रामनाय सलमाखौ नायना फरायो।
सलमानि जागायनाय बियो नुदोँ-
'बेबाराव बिखाया बांसिन मावदोँ अरननिया,
बियो बांसिन लाजिदोँ बिबारिखौ,
नाथाय नाजादोँ थेवबोनो
लासै लासै बिबारनो लाइजामखौ हैनो।'
बारा फरायनाय हुदा गैया बिहा
बेखिनावनो दोनथ'यो।
सिरि सिरि सम दोरोदगासे थायो बियो,
बिनि उनाव निनिमानि मोखांआव नायना बुङो-
' जोँहा दाहाय सानैजोँ
बेराहैगोन दे बाजै! '
निनिमाया खुसियै सोँलु दिखाङो-
' बहासै? '
' सानजौफुनि जाखांनानै
बेलासि बेलासि समाव बाजै,
खोलाहा हरै बांगाल फाराजोँ-'
' आयौ....! '
' जेबो नङाहाय बाजै'
' दे थांजागोन दे'
हांमाया खुसिजोँ बुङो-
' बांगाल फारायासो जा समायना-
जाबाय ना बाजै।
लामायाबो स्लिम स्लिम फाखा।
जोँनाथ' ए-
बुङाब्लाबो जागोन बाजै।'
निनिमाया गोजोन खुसिजोँनो बुङो-
' बेनोसो मोजां,
गाड़ीनि थांलाय-फैलाय
जेबो दिष्टाप गैया,
सिरिनो।'
' थांथारगोन दे बाजै,
बेरायनो-'
' दे हाय,
थांगोन दे।'
-
बेलासि सम,
दुगैयै लोबै, देलायै साजायै
हांमा आरो निनिमाया बेरायग्लांनो ओँखारदोँ।
जोबोद खुसि गोजोनै गामिनि
गु थाखोआव फरायनाय फिनिआ
खुसि खुसि बेरायनो लोगो लाफा फैदोँ।
बिसोरो साथामजोँनो थाबाय थाबायै
गोजोन लामा थारैनो बाथ्रा सावरायदोँ।
लासै लासै बेबादिनो बिसोर
रायज्लाय होनज्लाय बेसेबा समायना
जोँब्लाव माब्लाव खाथिसिम मोनहैदोँ।
बे समाव मिथिँगानि महरखौ नायै नायै,
अखोरांनि जोमै दावबानायखौ नायनानै
हांमाया निनिमाखौ बुंदोँ गुरैयै-
' बाजै-
नोँजोँ गोबां बाथ्रा सावरायबाय,
नाथाय नोँनि सोमोन्दै आंहा
जेबो सावरायना मिथिनाय जायाखिसै,
माने सोँनायानो जाथाराखिसै बाजै।'
निनिमाया मिनिसुलुयो,
बिनि खावलाया समायना मिनिसुलुनायजोँ बुगा बुगा।
बियो हांमानि मोखांआव मिनिसुलु नायदेरनानै बुं फिनो-
' आंनि सोमोन्दैलाय
आरो मा सावरायनांगौ दं नानि,
जोँबाबायदि बेसेन गैयै सुबुं
लेखा बिलाइयाव जिख्लाबसे मुं गैयै मानसिनि सोमोन्दै
सावरायना मा मुलाम्फा? '

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (10) : मेगना मैखि गोरान खाथेनाय by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, September 14, 2015

Poem Edited: Monday, September 14, 2015


[Report Error]