Ronjoy Brahma

Gold Star - 35,465 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

अखा- 11 अरननि रंजाखांनाय - Poem by Ronjoy Brahma

196
हरसे खोमसिखौ निलुनि देरायावनो
अखामोना गोजोनै बारहोहरबाय।
अखानायै फुंआवनो बिसोरो
दाउस्रि बुरैनि देरासिम आगान सुरबाय।
197
बिफांजोँ बुंफबनाय सोमखोर अरन
बिसोर लायदर अरनखौ नायबाय।
अरननि जिब-जुनारा सिनायथि जाबाय
बे अरननि सोमोन्दै निलुआ खिन्थानायसै।
198
जिउनि होँगो दोँगोजोँ बुंनाय
बे अरनाव बयनिबो मिनिनायनि मोखां।
रंजानायजोँ बुंफबनाय जोनोम बेवहाय
बेसेबा आबुं गोजोन सान हर।
199
बिबारनि गेवलांनाय मोदोमनाय
बिफां-लाइफांनि मोसानाय।
बेसेबा समायना अरननि मुस्रि
थुलुंगा आबुं बयनिबो जोनोमजोँ।
200
थाङै थाङै मोनसे समाव
बिसोर दाउस्रि बुरैनि देरा मोन्नायसै।
दाउस्रि बुरैया बिसोरखौ बरायनायसै
अखाजोँ सिनायथि जालायबाय।
201
इनथिया ओरैबादि समायनादि
बिनि महराव अखाया जावलिया जाबाय।
इनथिया सिनायथि जानायसै
अखाया बिखौ मोन्नो हास्थायनायसै।
202
रुबु-सुबु दाउब'नि गांजोँ बुंनाय
हाजो दन्दरनिफ्राय ओँखारबोदोँमोन इनथिया।
बिफां-लाइफांआ ओरैबादि रंजानायसैदि
बेसेबा सुदेम बार बारबाय।
203
सुदेम बारा आलो आलोयै
अखानि बिखायाव नांफैबाय।
जिरायनायनिफ्राय अखाया सिखारबाय
बियो जोबोद गोमोनायसै।
204
बे समाव बुब्लिया गोमोथाव
सनाथि बिबारनि महर लाबाय।
अख्रांआव जोमैनि बिबार बारबाय
सोरगिदिँ दाउसिननि मेथाइ रैसुमै।
205
फ्रि फ्रि सिखिरि बिरबायबाय
थमेन थमेन बिबार गेवलांबाय।
समायना रमायना जेरैबो
मुलुगा बिबारनि महर जाबाय।
206
निलुआ अब्ला बुंनो हमनायसै-
''नै दाउस्रि आबै।
इनथिया अखानि रानि जानो हागौ
बियो अखाजोँ समायफ्लेथारो।
207
बियो बे मुलुगनि रानि
समायनानि सैनाय मिथिँगा सिख्ला।
अखाया बिखौ मोजां मोनबाय
बियो इनथिखौ जोबोद अनगोन।
208
अखानि गोरबोखौ बियो बुजियो
अखानि बियो जिउनि जानो हागोन।
बियो गोथार गोसोनि सानस्रि
अखा जोहोलावनि थुलुंगा जागोन।
209
बियो अखानि बिसि जानो समायो
अखाया बिखौ जिउ सानगोन।
इनथिजोँ गोरोबनो अखाया हायो
बियो इनथिखौ आंगोसिन आजावगोन।
210
नै आबै इनथिया जोबोद खुसि
दिनैसो अखाखौ लोगो मोनदोँ।
बियो अखाखौ थारैनो आजावनो हायो
अखाखौ सिबिनो हागोन बियो।
211
बेबादि गोरोबलायनाय जेरावबो गैया
जेराव नुजेन्नायावनो सिनायनो हायो।
इनथिया गावनिबादि सिनायो
बियो जिउनिथार होन्ना हास्थायो।
212
इनथिया अखाखौ जोथोन लागोन
अखानि मोदैखौ हुगारना होगोन।
अदेबानि बिसोर अनज्लायनो हायो
अराय खुसि रंजानाय थागोन।
213
नै आबै इनथिया गावनो गोरोँ
बिखौ नोङो मोजाङैनो फोरोँबाय।
बिखौ मुलुगानो बाखोनायो
सोर्गोनि गासैबो बाखोनायो बिखौ।
214
नै आबै इनथिया गावनो समायना
बियो अखानि गहेना जागोन।
अखानि थांना थानाया गोजोन जागोन
बिसोरनि जुलिया आबुं जागोन।''
215
दाउस्रि बुरैनो बाथ्राखौ बुंनानै
सिरियै थानायसै निलुआ।
दाउराइ जोला दाउस्रि हाजिया
अरननि गासैबो खोनासंनायसै।
216
बयबो दाउस्रि बुरैनि बाथ्राखौ
खोमा होना खोनासंनो थियारि।
अरननि गासैबो बेँखन फैबाय
बयबो रंजानो थियारि जाफैबाय।
217
दाउस्रि बुरैया नायहरबाय अख्रां
बिबारनि महर लादोँ जोमैया।
सोर्गोनि सिख्लाफ्रा थियारि
बेसेबा समायना अख्रांआव।
218
अरननि बिफां-लाइफांफ्रा
बयबो रंजानो थियारि जाबाय।
दाउसिन-दाउला एम्फौ एनला
अरननि जुनारा बयबो सफैबाय।
219
दाउस्रि बुरैनि बाथ्राखौनो
सोर्गोआ खोनासंनो थियारि।
मुलुगा खोनासंनो हांखुर जाबाय
ग्रह-नक्षत्र बयबो थियारि।
220
दाउस्रि बुरैया बुंनो हमबाय-
''इनथिया अखा जोहोलावनि रानि।
बियो मुलुगनि साबसिन गहेना
मुलुगा बिखौ बयबो अनसायगोन।
221
अरना बिखा गनायना लागोन
सोर्गोआ बिखौ गनायना लागोन।
सोर्गो मोर्थो फाथाल गासैबो
बिखौ बयबो गनायना लागोन।
222
बियो बयनिबो अनसुलिसिन
बे अरननि बियो समायनासिन।
अखाजोँ बिनि जुलिया जागोन
बयबो दिनै खुसियावनो रंजागोन।
223
आं इनथिनि खांनाय बिमा
इनथिया आंनि अनजाथाव सना।
बियो बेसेबा खुसि जाबाय
गाबोन बिनि जुलिनि साना।''
224
लोगो लोगो गासैबो रंजाबाय
बिफां-लाइफांआ मोसाबाय।
बारा खोलो खोलो बारबाय
दाउसिनफ्रा अख्रांआव बिरबाय।
225
जोमै रायजोआ रंजाबाय
अरनाव बिबारनि अखा हाबाय।
फ्रि फ्रि अखाया बाज्रुमबाय
जेरैबोबो जायख्लं नुजाबाय।
226
अरननि गासैबो रंजाबाय
हाजासे दाउसिनफ्रा देँखो रोजाब्बाय।
सान मोदाया मिनि हरबाय
मुलुगा बेसेबा समायखांबाय।
227
इनथिया ओरैबादि खुसि जाबायदि
बियो बयनिबो समायनासिन जाबाय।
अखा जोहोलावखौ खुलुमबाय बियो
निलु, दाउराइ दाउस्रिमोना खुसि जाबाय।

Topic(s) of this poem: poem


Comments about अखा- 11 अरननि रंजाखांनाय by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Sunday, August 21, 2016

Poem Edited: Sunday, August 21, 2016


[Report Error]