Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,764 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (16) : बियो दा सानबाबो सानस' हाया - Poem by Ronjoy Brahma

बियो दा सानबाबो सानस' हाया।
थेवबो बिहा गोसोआव जेन्नाय गैया।
बियो दा कक्राझार फारसे थांगोन-
कक्राझाराव ओँखार हैगोन।
जिथिनानि मिनिनाय गैयै माबा साननायखौ
आवबा खालामनानै बुङो बिबारिया-
' थाथ'दो नानि,
आं थांनोसै-
उनाव लोगो मोनफिन खागोन।
जेराव नोँबो कक्राझार बिगियान कलेजावनो फरायगोन।'
' जागोन आब',
बुहुमा दुलुर जोँ सानसे नङा सानसे लोगो मोनलायफिनखायो।
नाथाय- नोँ बहा थाहैगोन आब'! ? '
' नोँ जिँगा दासि बिनानाव!
गसाइ दं।
आं कक्राझारावनो थाहैगोन।
बुहुमाव गाज्रि मानसि जेसेबां दं,
मोजां मानसिनि अनजिमाया एसेबांनो बिनानाव।
जोँ जिउनि जोबथासिम थांना थानो थाखाय
खेबसे थाबाय थाबाय मुलुगखौबो गिदिँनो हागौ।
अदेबानि जोँ गोजोन्नायखौ
लामा सामायाव खनखांनानैबो मोननो हागौ।'
' दे आब'!
जोँनि जिउआनो दुखु दाहानिफ्राय बारग' हाखाया।
आंहा गोसोआव दं सानसे फोरोँगिरि बुंनायखौ-
थेवबो जोँ हारि आरो हादोदनि थाखाय
लामानि माखासे थाथेनाय गिदिर गिदिर अन्थाइफोरखौबो बोखारनांगोन।
जोँ हिनजाव माहारिनि गोबां जेँ जाबोरनि लामाखौ
साफायै साब सिखोन खालामनो फोरोँ थारनांगोन।
बेनि थाखायनो जोँनो साफा साफा
लामानि बिदिनथि जानांगोन आब'।'
' नंगौ बिनानाव,
बेनिखायनो आं दिनै मोनसे जेँनाखौ सिफाय जेनबाय।
बेयाव लाजिनाय मान सन्माना देरसिन नङा।
आंबो थांखिसिम सौहैनो फावसया।
थादो बिनानाव!
मोजाङै था,
आंनि थाखाय बारा जिँगा सिनांगौ गैया।
आं मोजाङै दं मोजाङैनो थागोन।
आय-आफानि फेदेरनाय फोरोँनाय
दान्दिसे समनि गोदै अननायनि दाहारखौ
आं सानसे सुखुफिनगोन।'
ट्रेनाव गाखोबाय बिबारिया,
दसे उनाव ट्रेनाबो हुर थाङो।
बेसेबा गोजानसिम जिथिना आरो बिबारिया
रोमै रोमै आखाय सोमाव हरलायो।
गोथार गोरबोनि लाइमोन बर' सिख्ला,
देरहासाद जोहोलावजोखौ अननाय गोबानायजोँ
ट्रेना लाना थाङो कक्राझार फारसे।
-
कक्राझार रेल स्टेसन।
रेल गाड़ीनिफ्राय ओँखारना
जिरायग्रा मासियाव जिरायना दं निनिमाया।
दान्दिसे उनाव बिबारियाबो
लासै लासै फैनानै जिराय फैदेरदोँ सेरावनो।
बबेनि जाखो-
मा मुं बबाव थांनो-
एबा बबाव थाङामोन-
गोसोजोँ गोसो सानबाय निनिमाया हार्सिँङैनो।
सम दोरोदगासे थांनायनि उनाव रायदावबायबो बियो-
' आब'आ बबाव थांनो? '
गिलिर गोमजोर गारांजोँ
फिन होबाय सिबाय बिबारिया ओरै-
' थाङा बिनानाव,
एसे खामानि दं बे शहराव।'
' आंनि मुङा निनिमा,
आब'नि मुङालाय? '
' आंनिया बिबारि'
बिबारिया नै दायो गोसोआ सोराङा सोराङा,
अखा दोमैलु-लु बोथोरासो साग्लोबदोँ
जेन' बिनि महर मोखांखौ।
बियो आगोर मोनस'यै गोरबोआव
बायदि बाथ्रा सानहाबदोँ।
निनिमाया बिनि गोसोनिफ्राय बेसेबा गोजानावसो।
बियो सासु-मासु,
मा खालामगोन मा खालामगोन जायो,
गोजोन्नाय गैया साननायनि गुथालाव बुसोम जानाय।
दसे उनाव गावनि आखायनि
फिसा बेगनिफ्राय बियो मबाइल दिहुनो।
बियो फन खालामदोँ,
फना सोदोब होलायजासे ब्रुद ब्रुद रिँदोँ।
खनले खनले फन खालामदोँ बियो,
रिँदोँ आरो रिँदोँ नाथाय दिखोआखै।
आरोबाव बेबादिनो फन खालामदोँ रिँदोँ
नाथाय दिखोआखै।
निनिमाया बेखौ गल' नायना थाबाय थादोँ,
बिनि महरा गोमोनायजोँ जाम्बिनि महर लादोँ।
गाबहां गाबहां जाथारो बिबारिया,
थेवबो नाजानायखौ गाराखै बियो-
फनखौ रिंहोबाय थानानै
गावनि खोमायाव होथाबना लादोँ।
बिबारनि खैफोद गोनां लिरगिरिखौ नुनानै
लासै लासै निनिमाया रायदावदोँ-
' आब'आ बबेनि-
नोँ सोरखौ नेदोँ आब'? '
गाबफ्राम गाबफ्राम गारां रावजोँ बिबारियाबो
निनिमानि सोँनायनि फिनखौ होदोँ-
' आं बरफेटानि नानि,
सासे मानसि फैनांगौ दंमोन।
फन खालामबाय आं नाथाय फनखौनो दैखाङा! '
' आंबोथ' बरफेटानि आब',
नोँ बबे जायगा आरो
मा गामिनि जाखो आब'? '
बिबारि फिनखौ होयो-
' आंना थं गैया बिनानाव!
आं सासे मावरियासो।
थं दंब्लाबो आंनि थार गुबै
आंगो जोनोम गामि गैया! '
बिबारिनि मेगनाव हरखाब मोदै
जेन' खा थाइफ्रे जेन्नो हमदोँसै।
बिनि दुखुआ निनिमाखौ सिरि सिरि
लोगोआव जोबोद सोगाबो।
गोसो सिङाव गाबखाङो निनिमाया।
गावबो सासे मावरिया-
बिमा दंना बिफा दं,
दङब्ला सोर आरो बबेवहाय दं-
जेबो मिथिया बियो।
सिरि सिरि सोदोब गैयै गाबना
मेगननि बोहैनाय मोदैखौ हुगारो बियो।
' आं थानायनिफ्राय थायैयानो
साबसिन जासिगोन बिनानाव!
सासे फैनांगौ दंमोन,
जाय आंनि रैखागिरि जागोन।
नाथाय बेबो आंखौ नेवसिबाय,
जाहोनाव बियो दिनै फन खालामब्लाबो
फनखौनो दिखाङाखिसै।'
सोमो नांना सोङो निनिमाया-
' मा, ! ? '
जिरायनायनिफ्राय दुबफुं सिखारो,
गाबनानै बुङो बिबारिया-
' थादो बिनानाव नोँ!
आं थैनायानो मोजांसै! '
गाबा मोखां जानानै हांखुरै
खारबाय थानाय रे गाड़ीयाव बारसोम आवगाय लाङो बिबारिया।
निनिमाया सोमो नांनाय,
मोखां सोम जानानै नायहरबाय थायो।
सम दोरोदलांनायनि उनावसो माबा साननानै
गावबो ज'नायनिफ्राय सिखारो,
बियो बिबारिखौ होसो लाङो।
बियो गाबज्रिहरो गाबै गाबैनो-
' आब'- आब'-
रथ' बेबादि नङा आब'! '
निनिमानि सिमांआव गाबज्रिनाय रावा
खुगायाव जाखारफैयो।
बे समाव हांमाया सिरि मोनहां दंसैमोन।
गुरलाब बाग्दाव खांबाय बियो।
गोसोजोँ गोसोआव सिरि सिरि सानो बियो-
मा सिमां नुखो बिलाइ?
गोब्राम लायनायनो!
दसे मेगन बिलिरना सिरियैनो थायो हांमाया
निनिमाखौ फोजाया लाबानो।
बे समावनो निनिमाया आरोबाव
गोब्रामबावो बियो-
' बेबादि नङा आब',
बेबादि नङा! '
बे खेबसेयाव बिनि गाबनाय देँखोआनो
रोखा रोखा रिँखांथारदोँ।
हांमाया जेबो मिथिया,
बियो मिनिनो ना मा खालामनो जायो,
एसे मिनिसुलु रावजोँ निनिमानि
मोदोमाव दांनानै बियो बुङो-
' ओइ बाजै-
मा जाखो? बाजै-'
गोदो गोदो सिमांफुरियाव
दुखुथिया फाव लानाय निनिमाया
हरखाब सिरि मोनो।
गिलिर देहाखौ लानानै मेगन बिलिरना सोङो-
' मा? '
' मा सिमां नुदोँ?
गोब्राम लायनायनो-'

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (16) : बियो दा सानबाबो सानस' हाया by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, September 14, 2015

Poem Edited: Monday, September 14, 2015


[Report Error]