Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,705 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (17) : बियो मिनिसुलु रावजोँ बुङो - Poem by Ronjoy Brahma

बियो मिनिसुलु रावजोँ बुङो-
' गोब्रामदोँ! '
' फाग्लिया आब', आब'लायनो'
निनिमाया बुङो-
' जोबोद गाज्रि सिमां नुदोँहाय नानि! '
' फाग्लिया,
सिमांआ सिमांसोहाय उन्दुफिनदो।'
उन्दुफिनो हांमाया।
' आंनि सिमांआ माब्लाबा माब्लाबा जाफुंङोहा नानि।'
सिरि थाहाबो आरोबाव दसे उनाव बुबावो निनिमाया-
' सोरांखानोसै आं उन्दुनो हानाय नंलाहाय'
दान्दिसे उनावनो हांमाया गोदो उन्दुलांफिनबाय।
समा अब्ला थाम-थामजि रिँगासो जाबायमोन।
सम दोरोदगासिनो दोरोदलांनायावनो
दान्दिसे उनाव गामिनि दाउज्लाफ्रा गेसेरबाय।
सोरांजासिम सिमांखौ गोसोखांनानै
उन्दुआ लासेनो बिसिनायावनो
जिरायना थाबाय निनिमाया।
हांमाया नाथाय ओजोँ गोदो गोदो
सिमांफुरियाव रानिनि फाव खालामनो
बायदि महरनि गावखौ साजाय गासिनो दंसै खोमा।
-
सोमखोरमोननि न'।
उसुं सेरनि नारेँ जुमब्रा बिफां साया।
सानजौफुनि जाखां-लोँखांनि उनाव
बाथ्रा सावरायदोँ निनिमा आरो सोमखोर सानैजोँ।
बाथ्राखौ सोँथाव थाराब्लाबो
लाजिसुलु मिनिसुलु जानानै निनिमाया सोँदोँ-
' माब्लाथो खालामनो सानखो जुलिखौ? '
सोमखोरा जंखायो-
' बा बोसोरनि उनाव,
जाय होनबा? '
निनिमाया लाजियो, बियो सिरि थायो,
बेखौ नुनानै सोमखोरा बुंफिनो-
' जाम्बि बेखौसो सोँबाय नोँ? '
निनिमाया एसे बोराबो,
बियो बुङो-
' आलासि बायदिसो मोनथारबाय आं।
माब्ला जामारगोन जोँनि जुलिया? '
बिनि गुरै गारां आरो बोराबनाय,
गुरै खावलायखौ नायनानै
मिनिसुलु मिनिसुलुयै बुंफिनो सोमखोरा-
' दानथामसो थाबावनांगोन,
मानोना आंहा दा न' गैया,
न' गंसे मोजां गैया।
आलासि फैगोन,
जाथि फैगोन, खुरमा फैगोन-
आंनि आंगो लोगोफोर फैगोन।
उमुकमोननि न'आ मोसौ गलि
एबा दाउ गग्रायासो साबसिन होनलांब्ला! '
मिनियो निनिमाया आरो बुङो-
' होनलांनायखौनो गियो? '
' जेखियानो जाया आं न'खौ मोजां लुग्रो थारथांगोन,
नोँनो मोजां नांलायाब्लाबो।
नङाब्ला बेबादि थासारिखौ नुलांब्ला
बिसोरो दुखु मोनलांगोन,
संसारखौ गोखा सानगोन।
बिसोरो जोँनि गोसोखौ,
जोँनि सोदोमस्रिखौ दुफायनाय सानगोन।'
बे समाव सोरनिबा गाड़ीनि बेल रिँखांबोयो।
अ' बियो सुखुरामनि मारुथि।
सुखुरामा लामायाव गावनि गाड़ीखौ बेल सोगाबना थाथ'फैयो।
लोगो लोगो गावसिनि सावरायनायखौ आवबा खालामनानै
सोमखोर आरो निनिमाया सानैजोँ
मेगन फिदिँना नायखंख्रे हरो।
थिक समावनो सुखुरामा ओँखारबोयो-
बियो गानदोँ गस्ला सार्ट आखाय गोलाव,
लंफेना गोसोम गाब,
बियो आखायाव ससमा मेगननिफ्राय
समायनायै बोख्लायना लादोँ।
आखाय फारसेजोँ फिसा दाइरि।
बियो लासै लासैनो खाथिसिम थोँजोँ फैयो।
खाथियाव सौफैथारबाय निनिमाया
सियारखौ समायनायै बोथ्रोदना साजायनानै होयो।
बियो गुरैयैनो बुङो-
' जिराय सार! , '
बियो आरो सेरावनो समायनायै गसंना थायो।
गरम बोथोरलाय बिखायाव एसे बार सुफुंना
सियाराव जिरायग्रोमोना रायदावदोँ सुखुरामा
मिनिसुलु सोमखोरखौ नायनानै-
' नोँथांआनो नामा-
आबौ दाम्बुनि सेथि फिसाज्लाया? '
सोमखोरा मिनिसुलु मिनि हादे जायो,
बियो लासैनो फिनो-
' औ सार,
आंनि मुङा सोमखोर।'
' अ' बेलाइ सासेयालाय फैथाराखै? '
' ए, मिथिँगाया-
गैया बियो फैथाराखै।
मैया फन खालामदोँमोन,
बायैसो सानफोराव फैनो हागौ होनना बुंहरदोँ।'
' नोँथांआ दा मा फरायदोँ? '
' आथिखालाव आं बिए खौ फोजोबनानै
एम ए नि जोबथा बोसोराव फरायदोँ सार! '
बिसोरो सिरि थाहाबो,
निनिमाया न'फारसे ओँखारलाङो।
मेगनजोँ मेगन सम मोनफा सम
बिसोरो सिरि सिरि सौग्राव लायो।
सुखुरामानो आरोबाव मिनिसुलुना रायदाव फिनो-
' सासेयालाय? '
' बियो देग्लाय बि एससि नि फाइनाल इयाराव।'
' जोबोर मोजां।'
एसे गिनाय आरो गोनो गोथो जानानै
गुरैयैनो माबा आद्रा थाथारदोँ बायदि सोङो सोमखोरा-
' नोँथांआ सार? '
' अ' आं सासे प्रेपेसार।
मुङा सुखुराम ब्रह्म।
आथिखालाव बै गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिमायावनो
जारिमिन आयदानि बिबुंगोरा जानानै दं।'
सोमखोरा गल' नायो,
बियो गोसो होनानै खोनासंदोँमोन।
मेगना बेरग' बेरग' जादोँमोन।
जेन' सुखुरामनि बुंनाय बाथ्राफोरा
बिनि गोरबोनि फेरलेबसे फेलेँआव थाङा।
बे समावनो निनिमाया साहा खाबनै
आरो जाग्रा बिसुकुद माखासे लानानै फैयो।
गेवलां-गेवथां बारनाय बिबारजोँ साजायनाय
खाबखौ बेरेन्सि सायावनो दोनो।
सुखुरामा निनिमानि मोखांआव
गोसो होना सम दोरोदगासे नायहाबो।
बियो आरोबाव सोमखोरनि मोखांआव नायनानै सोङो-
' आलासि नामा? '
मिनिसुलु जाना फिनो सोमखोरा-
' बियो हिनजाव गोदान जागोन सार।'
' अ''
निनिमाया लाजिसुलु जाना दंमोन,
बियो सुखुरामजोँ सिनायथि जायो,
बियो आखाय खबजबना खुलुमो।
बिनि उनाव बियो थाबाय थायाखिसै,
न' फारसे थाङो।
सानैजोँ साहा लोँलायनानै बाथ्राखौ सावरायो
सोमखोर सुखुराम मोनहा।
सुखुरामा बुङो-
' खेबसे नोँथांनि आय आरो आफाजोँ
गोबां बाथ्रा सावरायखांबाय आं।
आरो नोँनि मिथिँगानि खौरांखौबो
एसे एसे सुलु लाबाय।'
' नंगौ नामा सार? '
' नंगौ'
सिरि थाहाबो आरो आयदाखौ सोलायना बुङो बियो-
' मोनसे मोजां खौरां,
नोँथांआ एम ए खौ कमप्लिट खालामब्ला
खौरांखौ आंनो हर।
नोँथांनि थाखाय आं माबा मोनसे
लामा खालामना होनो हागोन।'
सोमखोरा मिनिसुलु सोङो-
' नंगौ नामा सार? '
आरोबाव बाथ्राखौ गुबुन फारसेथिँ बोलांनो नाजाबावो सुखुरामा।
बियो बुङो-
' फैगौ सानाव मोनसे प्रग्राम लानायखौथ'
नोँथांआ मिथिबायानो जानांगौ-'
हाखु दाखु सोमखोराबो बुङो-
' मिथिबाय सार,
मानो मिथिया जानो?
बयनिबो गामि गामि खौरां हरनाय जादोँ,
बे मोनसे जथुमाव बाहागो लानो थाखाय।'
' हरनाय जादोँ-
मोजांनि बाथ्रा।
जोँ गावजोँगाव एना एनि सानलायनाय,
लामा होथेलायनायखौ बोस्रांथारनांगोन।
बेफोरबायदि मेल मिथिँआव सावरायलायनायनि गेजेरजोँनो।
जोँ खौसेथि जानो हाथारनांगोन।
दिनैनि बे समाव दुलाराय बर' माहारियानो
खौसेजोँ आगान होयोब्लासो थारैनो जोँ
भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिफ्राय
आलादा रायजोनि थाखाय उदांस्रिखौ थाबैनो होनांथारगोन।'

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (17) : बियो मिनिसुलु रावजोँ बुङो by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, September 14, 2015

Poem Edited: Tuesday, September 15, 2015


[Report Error]