Ronjoy Brahma

Gold Star - 37,667 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (18) : जोँ खौसेथि जानो नांगोन - Poem by Ronjoy Brahma

जोँ खौसेथि जानो नांगोन,
बिनि थाखाय नांगोन-
गावखौ बावसोमनाय,
आरो हादोदनि रैखाथि,
थामोन्था जौगाथाय आरो मोन्थाइनि थाखाय
नांगौ जायोब्ला जिउ बावनो
हानाय गोख्रोँ दैदेनगिरि।
जोँ नोँ आरो आं गोरोँ गोरायानो सोमावसारनायाव बारसोमग्रोनांगोन।'
' नंगौ सार,
थांनानै थानोल'खौथ' जोँ जेरैबो हायो,
हाग्रानि जुनारफोरबायदि थाखोमानानैबो हायो।
नाथाय थांनानै थानायानोल'
मानसिनि जिउ आरो घोरोम नङा।
नैबे बादायलायनाय मुगायाव,
बादायलायनायनि गाहायसिनथाराव जोँ हारि मोनसेनि मुंआव
मालायनि आथिँ सिङाव गासोम जानानै दं।
बिसोरो जोँखौ बेबादि गाहामनाया जोबोद इनाय जादोँ,
बेखौ गोरोँनि सिनायथि बुंब्लाबो बुंनाय जानाय नङा।
जोँहाबो नाथाय बे रोखोम बान्दा बान्दीबादि महराव
बाहाय जानाया जाम्बानिफ्राय जाम्बासिननि सिनायथिया जोँसिन लांदोँ।
बिसोर जोँखौ जुनारबादि न'नि सिलायाव
आरो गामिनि गेलेग्रा फोथार
गावनि आबाद बोथोरावनो
मैहुर खालामगासिनो दं।
बेबो फारसेथिँ साननो गोनां जादोँ
बर' जानैबो जोँ गावनि रावखौ
रोखायै गेबेँङै बुंनो हाया हालांदोँ।
जोँनि थाखानाय गोथार सिलायावनो
गोदान गोदान सिनायै सुबुंफोरनि खुन्थिया बांदोँ।
गुबुननि नाख्रेबनाय सोबख'नायाव
जोँ दिनै लोरबां जालांदोँ,
सोलो-बोलो गैयै लोरबां जालांदोँ,
थांना थानो संसार जानो जोँहा
दिनैनि नैबे मुगायाव गोब्राबसिन जालांदोँ।
जोँहा राव दं, गोदै बिमानि राव।
नाथाय गुबुननो गारमा रैसुमै रावयै बाथ्राखौ फोरमाय हाया।
जोँ बिखानि थैखौ दै खालामनानै,
खाफालनि गोलोमदै हायाव गसर होनानै,
खामानि मावो नाथाय जोँनो उदै बुंजासे मोनजाया।
बुंनो थांब्ला गुबुननोसो बान्दाफोरबादि
खामायनानै मावनानै होनांगौ जायो।
मानोना जोँ रांनि जोबोद गलाम।
बेखायनो जोँ दिनैनि समाव
जोबोद गोरोँ जानांगौ,
उदांस्रिया जेब्लाबो जाथारनांगौ।'
' बाथ्राया जोबोद सान्नांगौ दं सोमखोर,
थुनलाइनि फोथाराव दिनै जायफोर जांख्रिखांदोँ
बिसोरनि बोसोना थारैनो गनायथाव।
नाथाय दिनैनि बे समावबो
लेखा बिलाइआव थानाय गोजोँ लामाखौ नायसनै
गोबां दैदेनगिरिफोर दं।
जायफोर दैदेनगिरिनि मुंखौ बांसिन हास्थायो
बैसोर बादिनि गेजेरावनो दं सासे।
लिरगिरिफोरनि मेलेमनि बोसोन बिलाइखौबो दिनै
दैदेनगिरि माखासेफ्रानो
एनजर अरसिहोनाय आरो खांखमा गोमोथिँ अरसिहोनाय
नुनाया आंनि गोरबोनि थार नोजोरजोँ।
जोहोलाव गोरोँ गेदेमा आरो
सैथो मुगानि थान्दैफोरनि बोसोनखौ
सोलियाबो जोँ हारिनि मोनसे गिदिर साननांगौ गोरोन्थि जाबाय।
बुंनो थाङोब्ला बे गोरोन्थियानो
जोँखौ जोँनि उदांस्रिनि मोन्थाइखौ हमथाना दं।'
सोमखोरा बुङो-
' नंगौ नंगौ सार,
थारैनो जोँहा गावनि सायावनो
गोरोन्थि मैला सुस्रांनांगौआ द्लाम गैया नङा दंथारो।
फारसेजोँ उदांस्रि नांगौ उदांस्रि नांगौ होज्रिख्रावनानै
सिं सिं मैला फोनांलायबाय थायोब्ला
लंथं दाख्रायबाय थानाय दाखुरा खाफबनाय
मिनिजानायसो जागोन।'
' बाथ्रायाथ' सावरायबाबो जोबा।
बेलासि जाबोनो हमबाय।
आं थांदिनि खोमा।'
' दे बिदिब्ला,
थांदो सार-'
माबा साननानै मिनिसुलु मिनिसुलु जायो सुखुरामा
बाथ्राखौ बुंनायनि सिगाङावनो।
बियो लासैयैनो बुङो-
' माने, लेँहर जागोन नामा खेबसे? '
' अ', जागोन,
निनिमा ओजोँ फैलाय-
नै सारआ थांनो ओँखारबाय।'
दान्दिसे उनावनो निनिमायाबो जोँख्लाबनाय महरै
मिनिसुलु मिनिसुलु दखना जोगथोँ जोगथोँ
खाथियाव फैना थाद'फैयो।
सुखुरामा मिनिसुलु बेखौ नायलाय बेखौ नायलाय जाबाय थायो।
बियो गोबाव खालामा जासे रायदावो-
' दे मोजाङै थाथ'दो,
आं थांनोसै-'
' दे थांदो सार,
नोँबो मोजाङै थाबानो जाबाय।'
निनिमाया मिनिसुलु जायो।
-
जै बर' हारिनि जै,
जोँनो नांगौ उदांस्रि,
उदांस्रिया जोँनि जोनोमनि मोन्थाइ,
बर' हारि खौसे जा।
सोदोबा हानजा हानजा सुबुंफोरनि खुगानिफ्राय
खाथिनिफ्राय खाथिसिन रिँखांबोयो।
दसे उनाव निनिमा थानाय
लामा सेरसिम आवगायबोयो।
बिसोरनि खाफाला लान्था लान्था,
बायदि गाबजोँ साजायना लिरनाय।
गोबां सुबुंनि आखायाव फिरफिला
उन्दै गिदिर बायदि बेनार।
हानजा हानजा हौवा-हिनजाव,
हानजा हानजा सेंग्रा-सिख्ला
रेलगाड़ीनिफ्राय बेसेबांबा गोलावसिन
बिसोरनि हानजा सुरनाय।
लासै लासै बेबादिनो बिसोरनि
होज्रिख्राव होज्रिख्राव थाबायनाया
निनिमानि सेरनिफ्राय गोजानाव रिँखावलांदोँ।
बेसेबा गोजान गोजान नुहरनो हालायै
थं गसंना नायहरबाय थायो
आन्दो आन्दो जाजासिम निनिमाया।
बियो गोसोजोँ गोसो सिङावनो सान्दोँ,
सोदोबफोरा सिरि सिरि गोरबोआवनो
खन्थाइनि माला सुजुनो जांख्रिखांदोँ।
मोनसे मोनसे सोदोबजोँ ज'जानानै
समायना खन्थाइनि महर बेरखांदोँ।
निनिमाया सान्दोँ बियो-
गादब जानाय नेवसि जानाय
गुबुनजोँ जेब्लाबो बान्दा खालामजानाय,
गोहो गोलोन्दां, सोलोँथाइ खाना
बयजोँबो सानजानाय गोग्लैसोनाय,
दिनैसो सिरि मोन्दोँ बर'फ्रा।
गांनाय गैया मेँनाय गैया
जानाय गैया उखैनाय गैया,
बिग्राय खांदों दिनैसो बर'फ्रा।
नै दासो हाद्रि जोफुंलांदोँ
गोरान लामाजोँ हानजा सुरदोँ,
मोननांगौ मोनसे उदांस्रिखौ
बिखा फोर्दान फोर्दानि दाबिदोँ।
देरहागोन जोहोलावफोर
देरहागोन जोहोलावजोफोर
हारिनि उदांस्रिया फैथारगोन।
रोमै रोमै मेगनाव गोमालांब्लासो
निनिमाया न'फारसे फैफिनो।
थाबायै थाबायै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय
ज' ज' फैनानै गंसे हाथाइ खाथिनि फोथाराव
गिदिरथार मेलखौ जथुमदोँ।
आलासि महरै गोजौसिन गेजेरारि कलेजनि
जारिमिन आयदानि बिबुंगोरा
सुखुराम ब्रह्मआबो बाहागो मोनफ्रांदोँ।
कक्राझार जिल्लानि बर' फरायसा आबादनि
आफादगिरि नाबुल नार्जारि
आरो सोरबा सोरबा गोबां गोरोँ गोरा गियानि आलासिफोर।
मेल जथुमनायनि आफादगिरिनि बिबाना
सोमखोरनि फाफ्लियावनो गोग्लैदोँ।
बानाय एबा हाया होननायनि राव गैया,
सोमखोरा बिबानखौ गोरलैयैनो आजावदोँ।
बियो मेलखौ मोजाङैनो दैदेनगोन।

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (18) : जोँ खौसेथि जानो नांगोन by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Tuesday, September 15, 2015

Poem Edited: Tuesday, September 15, 2015


[Report Error]