Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,182 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (22) : बे समावनो जानाय थोरसिफोरखौ - Poem by Ronjoy Brahma

बे समावनो जानाय थोरसिफोरखौ बोस्रांनानै
उन्दुग्रा खथायाव हाबबोयो निनिमायाबो।
सोमखोरा निनिमाखौ गल' नायो
बियो लासैयैनो सोङो-
' दहायनि मिथिँगाजोँ फैफानाय सिख्लायालाय
सोरमोन जाखो? '
मिनिसुलु जाना बुङो निनिमाया-
' नोँनि बेवाइ'
' बेवाइ,
सानफामानि रायज्लायनोबो मोननाय जायाखिसै।'
' उनाव रायज्लायबानो जाबाय।'
' बबेनि जाखो?
हा माथो फरायखोनो? '
' बरपेटानिनो,
बि एससि फरायदोँनो'
' बा! जोबोद मोजांङानो'
निनिमाया गावखौ लाजिनाय मोनो,
मानोना बियो एइस एस आनजादखौल'
मोजाङै नैथि थाखोआव उथ्रिनाय।
बियो सिरियैनो थायो
फंसेबो राव गैयै बिसिनायाव ज'ना थायो।
बियो सानो गावनि मिथिस'यै
आन्दो बिसम्बि गोरबोनि,
सानबाय सानबाय बियो-
गोरबोआवनो मोदै बोहैहोयो,
गावनो गोसोजोँनो हुगारो।
समा दोरोदगासे बारलाङो
सोमखोरा बिजाबखौ जोख्लोबना
अनसुलि निनिमाखौ नायो।
बियो नुयो गोमजोर दाहा गोनां
निनिमानि बिसिनायाव उन्दुआ लाबानो
सिरियै ज'सोना थानाय।
सोमखोरा माबा साननानै नायो
हरखाब बिनि खुगायाव सोँनाय रावआ फुथियो-
' मानो उन्दुआ लाबानो थाखो निनिमा? '
' मा! '
गुरलाब बाग्दावनाय बादि बियो जादोँ,
आरोबाव सोमखोरा जेबो बुङाखै
मेँख्रुबनाय गोसो लानानै बियो एमाव गोलांबाय।
समा दोरोदनायनि उनाव
निनिमायाबो लाइटखौ खोमोरना
सोमखोरनि सेरावनो गोलाङो।
सानफामानि थांलाय-फैलाय
अफिस फरायसालिमायाव बाथ्रा बुंनायनानै
जोबोद मेँनायजोँ गोदो गोदो
दसेनो उन्दुलांबाय सोमखोरा।
बियो आरो अमा बोरायनिबादि
न'गंसे गोमलायनाय सिबाय
हंख्रदगासिनोबो थाबाय।
निनिमाया नाथाय उन्दुनोनो ओँखाराखिसै,
बियो दिसटाब मोनदोँ जानांगौ,
सोमखोराबो बेबादिनो खालामदोँबो सानजायो,
बियो हेँथा होदोँ निनिमानि निन्दोखौ।
निनिमाया सानबायो जोबोद बाथ्रा,
बियो सानै सानै बोरि गैयै बाथ्रा
सानबायनाय मोदैजोँ गोजावलाङो।
बियो बायदिसिना सानना गोजोन्नाय मोनो।
गावनि फारसेनो सानबाय बियो-
बबाव जोनोम जाखो?
आय आफानि महरा माबादिमोन?
बिसोरो बबाव थांखो?
बबेयाव मा जाहैखो?
आंनि जोनोम गामिया
आं गेलेजेन्नाय सिलाया बबेवमोन जाखो?
आं थांनानैनो दं नाथाय-
जोनोमनि थं मोनसेबो मिथिया!
फेरलेबसे बाथ्रानिबो गुमुर मोना।
मिथिगौ आं बेखौल'
आंनि मुङाल'नो जोनोमनि नंगुबै मुं।
असे आंगो गावनि बिमा-बिफा
नेरसोन गालांनाय बादि।
दिनै आंगो होननाय आंनि
थै मोनसेनिबो रावबो गैया।
दङ' बिब' सासे बिबारि,
बेबा माबोरै दं?
माबोरै बबेयाव दं?
दाबा आरो बिनि मुङा मा?
माबादि महराव दं?
आलाय-सिलाय सोरनि बेन्दोँआव
बियो दाबा थाबथाना दं?
सानै सानैनो हरनि जिसेसो रिँगायाव
गोदो उन्दुलाङो निनिमाया।
-
समा दाउज्ला गेसेरहां सम
गोदो गोदो सिमां नुदोँ निनिमाया।
बुदां माहाजोननि रुवाथि
निनिमा आरो बिबारिया।
बिब' बिबारिया, निनिमाया बिनानाव।
आलाय-सिलाय गोदाव-सोराव लामायाव मोननानै
बुलुर बोराया निनिमा आरो बिबारिखौ
फेदेरदोँ-फोलावदोँ-खांदोँ।
जि बोसोर बैसोनि जेरबायाव गानस्लिँनाय बिबारिखौ
सानसे बुदां माहाजोननियाव रुवाथि दोनहरदोँ।
से बोसोरनि उनावनो निनिमाखौबो
बुदां माहाजोननियावनो रुवाथि दोनहरदोँ।
मावै दाङै बेबादिनो बिबारि आरो निनिमाया
बुदां माहाजोननियावनो सिख्ला देरदोँ।
बुदां माहाजोनहा सासे फोसावलिया
फैथाब फुंनि फिसाज्ला दं।
बियो जोबोर दुगा,
जेरैबो बेरायथिँबायग्रा
लाजिनाय गिनाय गैयै सेंग्रा।
बियो गावनि देरसिनखौबो गिया,
बियो माबा माबि सानबायनानै
बेबादिनो रुवाथि बिबारि आरो निनिमाखौ
बायदि गोसोजोँ नोजोर होयो।
नाथाय बिबारि आरो निनिमाया सानैबो
मुसुंजोँबो नायनो हाया फैथुबखौ।
बिबारिखौ गोसो थोयो फैथबा,
बिबारिनि फंसेबो मोजां मोन्नाय देँखो मोना।
बिबारिया गामिनिनो जोँसार होननाय सेँग्राजोँ
गोसो गोथौ गोथारै मोजां मोनलायो।
जोँसारा मेट्रिक फेल,
मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनो
खेबले खेबले नाजासेयावबो उथ्रिनो हायाखिसै।
गोबां खेब नाजाबाय नाथाय
गैया माब्लाबा से जौखोन्दो
माब्लाबा नै जौखोन्दोआवनो
गले गले फेल जाबाय।
सिबाय जोँसार अनथाव-बाथाव!
नाजासेयावबो फेल जानायलाय बेँगालराव थांबाय-
मैदा नाग्रा जाहैदोँ जोँसारा।
नाथाय बियो बावगाराखै बिबारिखौ,
बिबारिनि अननाय होनायखौ
आरो गावनि मोजां मोननायखौ।
सम सम खाबु लानानै बेबादिनो
मोजां मोननायनि खौरां
हरबाय थादोँ जोँसारा।
बियो खेबसे बुंहरदोँदि
बेँगालरनिफ्राय जेब्लानो फैयो-
बियो बिबारिखौ जुलि लागोन।
बिबारियाबो जौसे जौखोन्दो राजि।
मिनि खुसि बिबारि आरो निनिमा सानैजोँ
आंगो बिब' बिनानाव
बुदां माहाजोननियाव सोलिबोदोँ।
समा गोबां थांबाय बेबादिनो
दा गिनांगौबो सफैबाय।
बिसोरो बिब' बिनानाव एनजरबादि सम सम
जोबोद गिनांगौबो जाना फैथारबाय।
मानोना मासे मावजि दं,
बिबारि नङाब्ला निनिमाखौनो जेब्लाबो
बारसिननो खाबु लायो हार्सिँ नुयोब्लानो।
जोँसारा सेदाननि उनाव फैसिगोन होननाय खौरांखौ
लासै लासै फैथबा खोनाबाय।
बिबारिनि खुसिखौ बियो बोरैबा सानबाय,
बे समावनो फैथबा
लाजिया फांजिया बिफानि सिगांआव बुंबाय-
' आफालै आं बिबारिखौ मोजां मोनो,
आंनो बिबारिखौ बिफाजोँ रायज्लायना
अरायनि थाखाय लाखिदिनि।'
बुदां माहाजोनाबो बिबारिखौ
मावनाय-दांनाय आखल-आखु,
महर-मुस्रि गासैखौबो बासिया।
बिहामजो मोनब्लाथ' हामगौ हामगौखा
सिबाय बुदां माहाजोनाबो।
फिसानि खोथा बादि बुदां माहाजोना
खुसिजोँनो बिबारि बिफा बुलरजोँ रायज्लायबाय।
बुदांआ बाथ्राफोरखौ थारला-थुरला बुंनायाव
बुलरा बुदां माहाजोनजोँ सोमोन्दो लानो मोनसिगोन
जोबोद खुसियै साननानै बुंनायसै-
' न' अबजेक्सन,
नोँथांबादि गोगोम गिदिर माहाजोना
आंबादि हावरियानि फिसाजो रुवाथिखौ
गोसो खुसियै बिहामजो लांनो नागिरनायाव
आंहा मानि हेँथा?
जागोन नोँथां आं आंनि फिसाजो बिबारिखौ
नोँथांनो बिहामजो हरगोन।'

Topic(s) of this poem: dream


Comments about निनिमा (22) : बे समावनो जानाय थोरसिफोरखौ by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Friday, September 18, 2015

Poem Edited: Friday, September 18, 2015


[Report Error]