Ronjoy Brahma

Gold Star - 37,667 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (3) : नोगोर शहराव देरनायब्लाबो - Poem by Ronjoy Brahma

नोगोर शहराव देरनायब्लाबो
खौरां रादाब बिलाइ,
बिजाबफोर फरायनायनि गेजेरजोँ
गावनि हारिखौ मोजां मोननाय,
गाव हारिनि फारसे गाबखांनाय,
कलेज फरायजेन्नायनिफ्राय जाखांदों।
बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम मोननाय
बर'नि थैया गुथाल जाखांदों।
गुबुन हारिनि जौगानाय रावफोरखौ नुनानै,
बिसोरनि गोहो बोलो सोलोखौ नुनानै,
गावनि हारिखौबो जौगाहोनो नाजानाया
गोरबोआव जायगा लादोँ।
कलेज फरायनाय समनिफ्राय दोँफा-दोँनै
खन्थाइ रायथाय सुंद' सल,
आरो सावरायनाय रायथाय बायदिजोँ लिरनानै
बर' राव थुनलाइखौ सिबिनाय बिथांआ दा
हारिनि गेजेराव गोहोम खोख्लैनो हानाय
गेदेमा मुंदांखा लिरगिरि।
दिनैबो खौरां मेननानै
माखासे बर' गामियाव थाखोमानाय
सोमोनांथाव जाथाय सल'खौ बुरननोनो
बे जमगाव गामिनि बोराय दाम्बुनियाव फैदोँ।
जानो हागौ बोराय दाम्बुआ गोबां मिथिगौ,
बियो सुखुरामनि मिजिँ।
गोबां बोसोर सिगां बे गामिनि मुङा जोथोनफुरिमोन।
बेयाव जोबोद अनलायनाय दंमोन,
गावजोँगाव मदद होलायनाय,
सावरि बादालि हेफाजाब होलायनाय,
खैफोद-आफोदआव जोथोनलालायनाय दंमोन।
बेयो नोरोकजोँ रुजु जायै थारैनो गंसे सोर्गोबादि
गंसे जोथोनफुरिमोन।
नाथाय मिथिस'यै माखासे जाहोन आरो
जाथाय जाफ्लेबाय थानायनि थाखाय
आथिखालाव एबा आथिखालनि थासारियाव
मिथिस'यै गोरोबनानै जमगाव जाबाय।
खोनासंनो जोबोद बोरैबा मोनो सोदोबखौ,
नाथाय दा राहा गैया सोलायनो।
राहा थानो हागौ नाथाय-
जोँ मोन्दांख'नो हाया,
जोँनि गियाना सौहाया।
बे गामिनि बयनिख्रुइबो बोरायसिन आरो
बयनिख्रुइबो बुरैसिन
दाम्बु आरो बिलि बोराय बुरै हालिसेया।
गुदिनिफ्राय आथिखालसिम गामिनि आरो
हालामनि गोजाम गोदान मिथिँगानि
महर मुस्रिफोरखौ बरनायनो हाजोबगौ।
बे हालिसे बोराय बुरैनि मेगनावनो
बे गामिया थाखो थाखो गुस्लाय बोनाय,
दावगानाय गोदोनाय महराव नुजाबोनाय।
माबा बाबि सानबाय थानायावनो
रोमै रोमै सैमा सियालबादि रोनावनाय खोनानो मोन्दोँ,
बियो हमनो हाखादोँ बिसोरनो जानोहागौ।
बिसोरनि गुमुर संनोनो बेयाव फैदोँ।
बे समावनो दाम्बु बोराया
गावनि खामानि फोजोबना
आथिँ आखाय सुस्रांना
गुजुस्रेमना खाथियाव जिराय फैयो।
बियो सुखुरामनि फारसे नायो।
मेगनजोँ मेगन सानैनि गेजेराव,
सुखुरामा बुङो-
' रावबो गैया नामा दा आबौ मोनहा? '
' गैया आबौ, जोँ बोराय बुरै सानैल'।
फिसाज्लाफोर सानै दं,
बबेवबा फरायनो थाहैजोबदोँ।
गिदिरसिना सोमखोर
आरो नैथि उन्दैया मिथिँगा।
न'आव फैथारिया दान मोनथामानो जाबाय सानैबो।'
' हा माथो माथो फरायखो आबौ? '
सोँनाया गोराद्राय जाबाय,
बोराय दाम्बुनि थाखाय।
थेवबो थेवबो राहा गैया,
फिन्नायखौ होथारनांगोन।
दाम्बुनि फिन्नाया मिनिसुलु ओरै-
' मिथिलाय-लाङालै आं आबौ,
कलेजाव फरायो।'
सुखुरामा मिनिसुलुयै मा बुंगोन,
आरो मा सोँगोन जायो।
एसे मिनिनानै आरो रावआव गोदै बिलिरो,
बियो सोङो-
' नोँथांमोना माबोरै कलेजाव फोरोँनो हालायखौ आबौ-
गथ'फोरखौ? '
बोराय दाम्बुनि गोसोआव जेथो नाङो,
बेसेबा समसिम बियो गोदो लाङो।
बियो गोसो खाङो रोमै रोमै
जिउनि खोन्दोसे गोजाम बिसम्बि।
बियो सानो गासैखौबो खिन्थाजोबोब्लाथ'-
हरसेबाबो जोबनाय नङा।
गोलाव गोलाव आर'बनि सल'बादिसो जागोन।
बियो सानो- खिन्थायाब्लाबो सुखुरामनि सोँनाया ओरैनो जागोन।
बिनि मिथिनो लुबैनायाबो ओरैनो जागोन।
बियो सानबावो-
सुंद'यै मोनसे जानाय खोन्दोसेखौनो
खिन्थानाया गाहाम जागोन।
बियो खेबसे मिनिनाय मोखांङै नायो,
आरो खिन्थायो-
' नै बोसोर सिगां।
मेँनाय गैया बानाय गैया,
नैथि फिसाज्ला मिथिँगाखौ
जोबथा मेट्रिकनि आनजादखौ उथ्रिसार जाहोनो हादोँ मोजांङैनो,
सेथि थाखोआव।
सेथि फिसाज्लाखौ बियो खुनुरुखुम आरिमु जालियानि थाखोआव थिसननो हादोँ।
नैथि फिसाज्ला मिथिँगाया
बिगियानआव फरायगोन,
कक्राझार सोरकारि फरायसालिमायाव।
राहा गैया थेवबो फोरोँथारगोन।
गोरिब हाल एवना जिउ खुंग्रा,
थेर थेर नखर फोथांना लाखिग्रा,
सासे हालुवा थोसाब थोराब हावरिया।
सानस'नो हाया सानब्लाबो,
माबोरै फोरोँनो नैथि फिसाज्लाखौ,
माबोरै गोजौ सोलोँथाइखौ होबावनो!
बै दिनखालि हरसेमानि उन्दुवाखै,
उन्दुनो ओँखाराखै दाम्बुआ।
अख्रां नायदाव नायदाव गोमो गोथां
रं बिरं साननायनि लैथोआवनो
गोजावना थादोँ मानोबा।
मोदै फसर फसर बियो-
आर'ज गाबदोँमोन औरै-
हे गसाइ! बेनो नामा हावरियानि खाफाल!
बेफोर गासै आंनि थाखाय नङामोन गसाइ
दालाबो आंनो मोदैनि लोमसाव बाना,
दानबोनस्रोद बे नोँनि मुगैथाव मोदैनि दौलेँजोँ
नाथाय गैया आंहा राहा
गैया आंहा रां-रुफा,
घोन घौलद,
दं खालि बेगेँजोँ बिगुर हाजोँ दाजानाय
गोलोमदै फसरनो देहा सोलेर
हे गसाइ!
दिनैनि बे राहा गोथे समाव नोँ
आंनो राहा हरदो आफा
नोँ आंनो राहा हरदो! !
आर'ज गाबदोँ नंगौ थेवबो
दाम्बुआ मिथिगौ-
गोसा सान्दुंआव अखा हास्थायब्ला बोरै जानो?
गावनो गाव उल्टां फाल्टां सानो दाम्बुआ।
बे समावनो बिसि बिलिया
रैसुमै गोदै रावजोँ
सिरि सिरि फैनानै राव होफैयो-
' नै बिफा, मानो एफाबां हराव
उन्दुआ लाबानो बाह्रायाव थाबाय थाखो? '
दाम्बुआ बुंफिनो-
' आंखौ दिनै उन्दुनो थिनाखै गोसोआ,
मानोना आंहा दिनै मेँनाय गैया।
जिरायनोबो गोसो जायाखै।
थां बिमा नोँ उन्दु हैग्रोदो,
मेँनाय मोनबासो आं उन्दुसिगोन।'
बिलिया मोले लेमखौ लानानै उन्दुग्रा खथायाव लासै लासै हाबहैयो।
बिबो उन्दुनो गोसो जायाखै,
फिसायनि मेँनाय मोनै रावआ
बिनि गोसोआव जायगा लादोँ,
मोनसे उन्दुनो ओँखारै खालामदोँ।
बियो मोनसे बोलोखौनो मोन्दोँ।
बिलियाबो बेबादिनो गोबां समाव
फिसानि बिजाब फरायनाय
हरफा थोलो खोनासंना थायो।
एखमबा फिसाफोरनि गोजोनखौ साननानै
मेसेबा लाबानो एमावनो
गोलांनानैल' थायो।
गसाइ होननाया थारैनो दंमारो।
बेयाव सानज्लिद गैया,
बेबादिनो आनान अबं गसाइआ
हालिसे बोराय बुरैनि जिउआव सोरांखौ हरो।

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (3) : नोगोर शहराव देरनायब्लाबो by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Friday, September 11, 2015

Poem Edited: Friday, September 11, 2015


[Report Error]