Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,182 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (4) : अखानायै बिलिया दाम्बुनि सिगाङाव बुंदोँमोन - Poem by Ronjoy Brahma

अखानायै बिलिया दाम्बुनि सिगाङाव बुंदोँमोन-
' बिफा, आं बुरैबाय।
दायो आंहा सना रुफा
जोँब्लाव-माब्लाव देलायनो सम नंलिया।
आरो गानब्लाबो देलायब्लाबो
आंखौनो आं समायनाय मोनलिया।
बेनिखायनो आं गोदो हाबानि समाव
आय-आफाया होनाय नैबे सनाखौनो फान्नानै
माबा मोनसे राहा लादिनि।
जिरायना जानाय गोजोन समाबो जोँहा
फैगासिनो फैगौ बिफा।
जाहाथे इयुनाव फिसाफ्रा
जोँनि असे फिसाफ्रा मानसि जायो,
मानसि गिदिर जानानै जोँखो
गोजोनै आलो आलो जाहोयो फिन अनो।'
' नंगौ बिमा, जोँनि नांगौ मुवाखौल' जोँ जोथोन लादिनि,
फिसाफोरनि थाखाय जोँनि खाथियाव थानाय
जोँनि मुवाखौ बाहायदिनि।
बेफोरबादि बेसादफ्रा सानसे
उनावबो जोँनाव फैफिनखागोन।'
बेबादिनो माखासे हालामनि आरो हारिनि माखासे
सानसुमै दैदेनगिरिफोरनि अननाय मददजोँ
गोजान गोजानाव फिसाफोरखौ
खुनुरुखुम फोरोँहरनो हादोँ।
हालिसे बोराय आरो बुरैया।'
खोनासंङै सुखुरामा थरथिँसे गोजोँ निजोरा
अखानि थरथिँ बादि
गोगो मेगननिफ्राय फसरो।
मेँग्लिनायजोँ सिरि दाम्बुआ,
बयनिबो खुगायाव फंसेबो
दान्दिसे सोँनाय-फिन्नाय आरो
गैया फोरमायलायनाय।
दसे सिरि थाहाबनायनिफ्राय
बोराय दाम्बुआ सुथि मोनखांफिनदोँ।
सिरि गोमजोर जानानै
बोराय दाम्बुआ सुखुरामखौ सोङो-
' आबौ, हा' नोँलाय बेयाव माब्लाथो फैया? '
' दान मोनबासो जाबाय।'
' हा' सोरनावथो बहाथो थादोँ? '
' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिमानि सेरावनो,
न' भारा लानानै थाफैदोँ।
बे फरायसालिमायावनो
जारिमिन आयदानि आं फोरोँगिरि, प्रपेसार।'
' जोँनियाव फैनायनि खौरांङालाय माथो जाखो? '
बोराय दाम्बुआ सोँलुखौ माब्लाबानो
बुंहां बुंहां जागासिनो दंखायोमोन।
सुखुरामा मिनिसुलु हादे जायो,
जोबोद हांखुरै खुसियै बियो बुङो-
' खोनानो मोन्दोँ आबौ,
गोदो बेयाव माथो बर' गोजामोननो?
हा' नंमारगौना आबौ?
आरो नंगौबा गुबुना बेयाव
माबोरै हाबफैखो? '
' नोँ खोनासंनो आबौ?
गमामायैनो बेयो नंगौ,
बेयो बर' गामि जोथोनफुरिसोमोन।
नाथाय दुखु गोनां आबौ!
जेब्ला बेयाव सियाल सालाक,
सैमा सियालबादि रोनावग्रा हारिया
गियान सियान हारिया
फैनाय लोगो लोगो गामिया दावराव दावसि जायो।
बे जाहोननि उनाव लासै लासै
आथिखालनि थासारियाव गोजोन जोथोनफुरिया
जमगाव मुंआव गेवलांबाय।'
मिथिनो लुबैनायाव बोदोर सुखुरामा,
बियो गोबां मिथिनो लुबैयो,
गुदिनिफ्राय बिजौसिम मिथिनो लुबैयो।
मिनि हाला जोबोद खुसियैनो बियो सोङो-
' बिदिब्ला खिन्थालाय आबौ।
बेयाव माबोरै बबे समाव गुबुना
गावनि खुन्थियाखौ गायफैखो? '
' गोबाव समनि नङा आबौ,
मैया दाखालिसो बुंबानो जागोन।
नाथाय हले आबौ-
जारिमिना जोबोद गोलाव।
बिदिब्ला खोनासं आबौ,
गुसुंङै आं खिन्थालांनि-'
दाम्बु बोराया सिगांनि जाथायफोरखौ
गोसोखाङो फारि फारि।
खुगानि देँखोजोँ सोदोब दिहुन दिहुन फोरमायो।
हिमालय हाजोनि आफाङाव,
भुटान रायजोनि गाहायाव
दुलाराय समायना फैलाव सोमखोर समायना
मैखोम बर' गामि।
समायना समायना जोथोनफुरि।
गामिनि खोलाजोँ गिदिर दैमा,
दैमानि सायाव गोलाव गिदिर
बाला सेमेन्तजोँ बानायनाय गिदिर दालां।
थांलाय फैलायनि थाखाय।
साहा भुटान हाजो,
गामिनिफ्राय नायहरोब्ला समायना।
सारि सारि लारि लारि
बिफां-लाइफां हिमालय हाजो।
सानजा-सोनाब जेरैबो नुहरस'यै
बेँदिँनाय फैलाव गामिफोर।
बयनिबो गेजेराव फिसा बर' गामि।
समायना-रमायना गय खान्थाल थायजौ।
बारि ग्रोम ग्रोम मेगं-थाइगंनि बारि
जायखौ बुङो जोथोनफुरि।
बे जोथोनफुरि गामियावनो
बेसेबांबा गोबावनिफ्राय रायजो जाबोनाय
सासे बिरफुं माहाजोन।
हालामाव बयजोँबो सिनाय जानाय।
फरायनाया बृटिस आमोलनि मेट्रिक फास।
न' बां रोहो रोहो,
दाहोना रुवाथि ग्रोम ग्रोम,
रां रुफानि जेबो आंखाल गैया।
बुंनो थाङोब्ला जोथोनफुरि गामियाव
बिथां बिरफुंआनो बयनिख्रुइबो गोरोँसिन।
देरसिन-लावसिन दैदेनगिरिबो बिथाङानो।
बिसि फैसालिखौ लानानै फिसाज्ला सासे
आरो फिसाजौ सासे।
सिगाङाव गोरिब नख'रै जिउ खुंनांनानै
उनाव बिएसि जानायनिफ्रा
फिसा नखरखौ लानानै
दाहोना रुवाथिजोँ बेसेबा गिदिर गोम गोबा।
जोँब्लाव-माब्लाव न',
मोनाबानो जोथोनफुरि गामिया खोमसि जायो
नाथाय बिरफुं माहाजोन्ना जायो
समायना सानबादिनो सोरां,
फुर्णिमाबादिनो समायना सोरां।
खन्थाइगिरिनि नोजोराव बेयो सोर्गोबादि,
गोजोन नायबाय थाथावसालि।
सोरनिबा थाखाय रंजासालि,
सोरबा सोरबाफोरनि थाखाय
सोर्गोनि खावसे रंजानाय जायगाया
गोजोन बेयावहायनो होननाय बादि।
सावथुन अष्तादफोरनि थाखाय
बेयो दिन्थिगासे फावथिनासालि।
जेराव हिर' आरो हिर'इनआ मोसाग्लांना
मिनिसुलु मिनिसुलु खेबसे दिन्थिगोन।
नाथाय बे समाव हिंसा गोनां सुबुंफोरा
बिरफुं माहाजोननि घोन घौलदफोरखौ नुनानै
गामिनि मानसिफोरा आद्रि आद्रि
बुंजेन्नो हमबाय सिरि सिरि-
सोरकारनि रां बखयै बखयै
माहाजोन जाथारबाय साला।
खायसेफोरा सिरि सिरिनो सावरि बादालियाव
खोनाथोँ खोनाथोँ रायखोमायो-
जुवा बायदि, दुइ नाम्बार खालामनानै,
गेलेनानै माहाजोन जाथारबायलै साला।
बायदि बायदि खास्रि बिस्रि रावसै।
सोरनिखौ मा खोनासंनो
सोरनावबा सोङोब्ला बेबादिनो मैला गोनां
सावगारिनि बायदि गुबुन गुबुन रादाब मोनो।
बेनि उनाव बिरफुं माहाजोना
लासै लासै जिबा बिघा लबार बागान खालामदोँ।
हाग्रानि गोम गोम सोमखोर समायना
मै अमानि खुलि लावख्रि सेरफांखौ फोजोबस्रांना।
बेनि थाखाय गामिनि आबादारिफ्रा
नखर नखर संनाय-खावनायाव
खष्टयै बननि आंखालाव बुगिनांदोँ।
थेवबो बिरफुं माहाजोनहा मुलाम्फा
जेराव जिबा बिघा लबारनि
बागान खालामना लाख लाख रांनि बिगोमा जागोन।
संनाय-खावनायनि थाखाय जिँगा सिनांगौ जाया बिरफुंहा।
गोनोखोनि एलपिजि गेसआ अब्लानो
बिरफुं माहाजोननियाव हाबफैखाबाय।
गेसजोँनो संङो।
गोबां साननि उनाव सान,
हरनि उनाव आरोबाव हर,
बेबादिनो बिरफुंनि सानै फिसाफोराबो
देरबोगासिनो देरबोदोँ।

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (4) : अखानायै बिलिया दाम्बुनि सिगाङाव बुंदोँमोन by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Friday, September 11, 2015

Poem Edited: Friday, September 11, 2015


[Report Error]