Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,505 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

जिख्लाबसे लाइजाम: 'रैसुमै'नो 686-712 - Poem by Ronjoy Brahma

686
बहा बावनो सना आंनि
गोजाम जिउनि सावगारि
नोँदि साजायनाय गोसोआव
बोरै गोमोर-लांगोन बिखायाव।
687
मेगननि आन्दोआव नोँ गोजान
जेब्लाबो बिखायाव नोँनि मुस्रि
रैसुमै रैरुब जिउ आंनि
दं जेब्लाबो नोँ गोरबोआव।
688
नोँनि मेगननि सोरांआ
नुनो होयो गोसोआव
रैसुमै बेसे हायना-
नोँनो गोरबो जिउआव।
689
जिउआव लिरनाय सनानि
बियो गोरोबनाय सोरजिनि?
नाथाय आं गाबो-
फेलेँ सानैजोँ जिउ जुलिया?
आर'ज गाबो आं अबंनि आथिँआव।
690
गोसोनि हास्थायनाया आंनि
गोरबोआव गोथौसिन बेनि
रैसुमै बिखायाव-
नोँ आंनि।नोँ आंनि।
691
नोँ आंनि।नोँ आंनि
बुङो जेब्लाबो जिउआव
मेगनाव नोँनि मिनिनाय
जानो हागौ नोँनि एदावनाय
रैसुमै जिउ नोँ आंनि।
692
हार्सिँङैनो आं मोदै हुगारदोँ
फिरिगासे गोसो गाबनानै,
रैसुमै बहा नोँनि आंजोँ-
जिउ लोगोसे गोरोबनाय।
693
नोँनि जोँनाय मेगनजोँ
आं मोन्दाङो सना,
नोँनि मिनिसुलु लाजिनाया
रैसुमै जारौ मिनिनाय।
694
नोँनि गोदै गारांआ
गैयाब्ला हायना मुस्रिया
होयो लाजिस्लु आंखौ सायखनो
गैयाब्लाबो आंनि फंसे रावआ,
रैसुमै उन्दै नोँनि गोसोआ।
695
नोङो थाबायग्लाङो मिथिँगानि बारजोँ
रैरुब मेगनजोँ नायदेरो मोखांआव
नोँनि मिनिस्लुनाया गेलेयो
आं बोजबो नोँनि लाजिनायखौ
आं खुदुमो नोँनि मिनिस्लुनायखौ।
697
आंनि गोरबोआव मोन्दांथियो
नोँनि जिउआव बेसेबांदि रंजानाय,
आंनि मोजां मोन्नाया
बिरलाङो बारजोँ रैसुमै-
नोँखौ सना बिलिरै।
698
आं मिथिगौ गावनो
बेसे मोजां मोनो नोँखौदि-
आं मोनबाय नोँनि बेयाव मिनिनाय
जेब्ला नोँ आंखौदि नुयो।
699
नोँ साजायनायखौ सिनायाखै
मा आंदि मोन्दांथि हादोँ-
हमथा आंनि गोरबोखौ
सोदोबा सौग्रावगोन नोँनो फोरमायना
बोजब आंखौ नोँनि गोरबोआव।
700
जेब्लाबो समाव नोँनो सेराव
आरो आंदि जेब्लाबो समाव
- रैसुमै नोँखौ गोबादोँ,
बेयो गोजोँ आरो ओँथि गोनां
बेसे हास्थायनाय जिउआव।
701
आं मोनबाय बोनथुमनाय
बेसे गोदै मोजां मोन्नाय
आं आंनो मोनबाय
समायना साजायनाय सान्नाय नोँखौ।
702
जेब्लासिम आं नोँखौ नेयो
मेथाइ रोजाबो आं नोँनि अब्लासिम
थांफिनगोन न'आव सोरजिनि
नोँखौ सना रायदावनानै।
703
अनसाय आंनि मोजां मोन्नाय
नोँनि गोथार गुफुर गोरबोजोँ
बोजब आंनि अन्नाय
जिउ बिलाइ नोँनि फालिजोँ
रैसुमै नोँदि आंनि जिउ।
704
जेब्लाबो समाव आं सानो
नोँखौल' सान्नाय जुलियाव,
जेब्ला आं रंजायो
नोँल' सना जिउ थुलुंगारि।
705
लामा नायो नोँखौ जेब्लाबो
आं आरो नायनो हास्थायो मुस्रिखौ-
जेसे समायनायै आं बेसेबनायनि सिगां
रैसुमै जोँसिन नोँनि लाजिनाय।
706
नोँ आंखौ सान्नोनो होयो
आं नोँखौ नेयो बिनिनो-
फैगौ साना मोजां बाराव
आं बुंगोन बिखायाव अन्नाय बोजबनानै
नोँ आंनि।नोँ आंनि रैसुमै।
707
मोदैया रानज्रिँ फिन्दोँ
जेब्लानो आं नोँखौ नुयो
गोरबोआ गाबदोँ सना
बबा जानाय मोनसे सान्नायावसो।
708
थारैनो आं नंखायै मिनियाखै
नंगौ आं नंखायै नागिराखै
थारै आं गावनो मिथियो
मा बुंनो साजायदों आंनि गोरबोआ?
709
बेयो जेब्लाबो नोँल'
सौग्रावफैयो नोँनि रैसुमै-
जारौ बालेँ गुसुथिनि मिनिनाय
नोँ आंखौ बिलिरो आरो
मिनिसुलु आंखौ साजायो।
710
नंगौ सना, आं गाबनो हागौ
नोँनि मोहेरबा, नोँनि जंखायनाय
दुखु गोनां नोँनि मेथाइ
नाथाय नोँनि गोसो गुरै सना।
711
अ' बेसेबा साना बारलांबाय
सानसे गाहाम सानाव
नोँ आंनि सोँनो हागौदा?
जायखौ आंनो हास्थायखोमादोँ?
712
नोँ आंनि मोजां मोननाय
नोँनो आंनि मिजिँ
गैयाब्ला नोँ आंनि जिउआव
गासै आंनि जिउआव आरो दुखु।

Topic(s) of this poem: love


Comments about जिख्लाबसे लाइजाम: 'रैसुमै'नो 686-712 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Sunday, March 29, 2015

Poem Edited: Thursday, May 28, 2015


[Report Error]