Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,705 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (8) : गोजां बोथोरा बाबेनलांबाय - Poem by Ronjoy Brahma

गोजां बोथोरा बाबेनलांबाय,
नै दिनै गोलोम बोथोर।
दुं दुं हाव हाव बोथोर,
न' उसुंसेनि नारेँ जुमब्रानि साया,
दा बिलिया जिरायना दं,
आखायाव गंसे औवानि हेबनाय गिसिब।
बियो जाया जाया बेजोंनो
हागौमानि बारखौ बराय बराय
मोदोमाव बिलिर होदोँ।
सियाराव जना' ओलैस्रो बिफां सायायाव।
बेबादि समा बाबेनगासिनो बाबेनलाङो।
थिक समाव नसुंसेनि थाखो जिआव फरायनाय
हांमाया खारबोयो,
बिनि आखायाव मबाइल गंसे,
मेंगुलायनाय बियो बिलिनि खाथियाव सौफैथारना बुङो-
' आयं आयं,
नै आदा सोमखोरनि फन फैदोँ,
नोँजोँ रायज्लायनो होन्दोँ।'
बिलि बुरैया मिनिसुलु जायो,
मोदोमा मेवखांनाय बादि जायो,
बियो जिरायनाय सियारनिफ्राय
हाखु दाखु दुबफुं सिखारो।
मिनि मिनि जोबोद खुसिजोँ बियो बुङो-
' आयौ आयौ
माब्ला, बोरो? '
हांमाया आखायाव लानाय मबाइलखौ
सिख'नोसै बादि आखाय फोलाव हरो।
हांमाया गोख्रैनो आखायनि मबाइलखौ
बिलि बुरैनो होयो,
बिलिया थाबनो आजावना रायज्लायो-
' हेलौ! मा आफा-
मा खौरां?
माबोरै दं? '
हां खनसेनि बाथ्राजोँ बियो सोङो।
' आं थांगासिनो आयै,
लोगोआव सासे सिख्लाबो दं।'
' सासे सिख्ला, सोर?
सोरनि फिसा बिलाइ?
न' गैया, बां गैया बबेयाव दोन्नो? '
बिलिनि हां लास्लाबै सोँनायाव
मिनिहाला सोमखोरा बुंहरो-
' नोँ जिँगा दासि आयै,
जोँ थांगासिनो दं।
थामजि मिनिटसोबानो मोनहैगोन न'आव।
दोनबाय आयै।'
सोमखोरा फनखौ दानहरो।
बिलिया मिथिस्लाबाखै खोमायाव होनानैनो आरोबाव बुंदोँ-
' दे'
दसे उनावसो मबाइलखौ हांमानो होफिन्ना
मिनिसुलु जाना हांमाखौ नायनानै बुंदोँ-
' सोर, माबादि जाखो बेबा! '
सिरि सिरि दान्दिसे मिथिस्लाबै गंस्रिना थानाय
हांमाया मिनिसुलु जानानै बुङो-
' बाजैसो जाखागोन बियो।
आदाया आंनो आगोलाव खिन्था हरबाय
थाखायोमोन सम सम।
आंनि बादिब्ला बेनो जाखागोन।'
' न' गैया बां गैया
बबाव दोनगोन दे!
जारलासो मोनखां गारोहां! '
मिनिसुलु मिनिसुलु हांमा आरो बिलिया,
सानैबो सिरि जेबो रायज्लायाखै।
सानैबो सियाराव जिरायो।
जोबोद खुसि मोखां बिनि
फावदुर पियार लाभलि क्रिमजोँ देलायनाय
मिनि गुफुं खावलाया जारौ
लोहो लोहो मावदोँ।
बियो बिलिनि मोखांआव नायना लासैयै फेस्ला गारांजोँ बुङो-
' बुरिखाबाय हाय आयं,
लाखिखादोबो।
नङाब्ला हले आरोबाव थाबैनो
बुरिसिनथारगोन आयं।'
जंखायनाय राव मिनिनाय दं बेयाव,
बिलिया गोजोँ मिनिदोँमोन
बियो सिरि थायो,
लाजिनाय दं बिनियाव।
माबा सानो बियो उनाव
गुरै गारां लासैयै बुङो-
' न'-बांआनो गैया,
गोरिब गुन्द्रानि नखराव-
संसार जायां होनब्लालाय आयं! ?
गिनायसो मोनगारो हां
आजिखालिनि सिख्लाफोरखौ।
ओरैनो थाखा-फैसा,
रां-सना-रुपा
गाड़ि मटर गोनां सेंग्राखौल' नागिरखासै मालाय।'
' मालाय गोसो थोलायखानाय आयं,
बेलाइ बोरै बासि लांगारबायनो? '
' आलासि जानोसो फैदोँ बियो-
लोगोसो जागोन।'
समा एसे दोरोदलांबायमोन
मिथिस्लाबनो मोना,
बे समावनि माब्लाबानो
सोमखोरा हिर'-हन्दा गाड़िखौ लाखि फैयो।
जोबोद सोमोनाय मोखांजोँ
जोबोद अनथाव-बाथाव खुसिजोँ
हांमा आरो बिलिया सानैजोँ
जिरायनाय सियारनिफ्राय दुबफुं सिखारो,
बिसोरो नायहरो-
जोबोद समायना नायनो,
फाफ्लियाव बेन'थि लानाय,
आखायाव गांसे फलिटिननि जलंगा लानाय,
मिनिसुलु लाजिसुलु सिख्लाया
लासै लासै गाड़िनिफ्राय ओँखारो।
बियो मोखां जारौरौ गन्थं जंजिद,
मोदोम गुफुं थिख जखानि हायलोलो।
नायनो समायना, नायबाय थाथाव।
नुजेन्नाय बिलिया नायगोमोबाय आरो
बियो गोसो सिङाव साननो हमबाय
जोबोद गुदुं गोसोजोँ सिरि सिरि-
हाबाब आय सना नोँखौ-
आं बिहामजोनो फसायबाय।
सिख्लानि मुङा निनिमा,
बेखौ हांमा आरो बिलिया मिथिया।
बिसोर मिनिसुलु लाजिसुलु
दोरोदगासे सम गसंनानै बिलि हांमानि फारसे
आवगाय बोयो लासै लासै।
खाथियाव लासैनो सफैथारो
सोमखोरा बिमाखौ खुलुमो,
बियो निनिमाखौ नायनानै बुङो-
' बेनो अनसुलि आय, आंनि।'
' आयै' निनिमाया खुलुमो,
बियो मिनिसुलु लाजिसुलु जायो।
बे समाव उन्दै बैसोनि हांमाया
द्रोद द्रोद सिरि सिरि सोमखोरनि
खाथिसिनव फैनानै खोमायाव सोङो-
' आदा, बाजैया बेनो नामा? '
बेयाव लाजिनाय गैया,
बेयाव सिखाव गोसो गैया,
एसे गोमनाय गारांजोँ
सोमखोरा बुङो-
' औ बेनो जाम्बि।'
निनिमाया सिगाङावनो थाल मोनखादोँ,
बेयो गोसोजोँ गोसोआवनो सान्दोँ-
सिनाय मोनि गोदानलाय
बेयो माबा मोनसे सोँखागोन,
बेयाव सोँनांगौबो दं
जायनि जेबो मिथिया।
हांमाया मिनिसुलु जायो
बेयो बांसिन लाजिसुलिबाव,
बेयो जानो हागौ बांसिनै लाजिदोँ।
दान्दिसे उनाव बेयो बुङो-
' आं थांनोसे आदा,
न'आव रावबो गैया,
एसे खामानिबो दं।'
बियो आरोबाव गोजोँ मोखांङै
मिनिसुलुयै निनिमाखौ नायनानै बुङो-
' आं थांनोसै बाजै,
दाहाय फैफिनगोन।'
निनिमाया बुङो-
' दे नानि'
हांमाया न'फारसे लं लं थाबाय लाङो,
निनिमा, सोमखोर आरो बिलिया
हांमा थांनाय फारसे नायहरो।
बिमानि मोखांआव नायनानै
सोमखोरा बिनियाव सोङो-
' आफाया बबाव थांदोँ आयै? '
' गैया,
रायजोनि खामानि दं,
खामानियावनो थांदोँ।'
सोमखोरा एसे गोरायै बुङो-
' खामानियानोसै'
'थांदो न'आव-
जिया सोलायहैदो थां-'
एसे आवगायना मिनिसुलु
जोबोद सोरां गोसोयै,
बिलिया सियाराव जिराय फिनो।
सोमखोर आरो निनिमाया सानैजोँ
लासै लासै आथिँ सुस्रांना न'आव हाबहैयो।
-
रंजा रंजा खोब खुसिजोँनो
बोराय दाम्बुआ न'आवनि दाउज्लाखौ
उसुं खनायाव हाथारदोँ,
बियो बिलि बुरैखो सबायजोँ गोथाव
संनो खावलायदोँ।
बिलियाबो जोबोद खुसि जाथारदोँ,
खोथा बायदि दाउजोँ सबायजोँ,
हांमा आरो बिलिया सानैजोँ संनायाव गोसो होदोँ।
बयबो खुसि गोबां खुसि।
मोनथाम मोनब्रै ओंख्रि फाजाफोर
संनाय एवनायलाय
समा मोनानि गु-थामजि रिँगा जालायहैदोँ।
जानाय-लोँनाय समावबो रायज्लाय होनलाय
हरनि जि-थामजि रिँगा बारलायहैदोँ।
जाखां लोँखांङै खामानिखौ मावस्रांनानै
जिसे रिँगाहालागैसो हांमाया निनिमाखौ
उन्दुनो थाखाय गावसिनाव लिँलांदोँ।

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (8) : गोजां बोथोरा बाबेनलांबाय by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Saturday, September 12, 2015

Poem Edited: Saturday, September 12, 2015


[Report Error]