Babumdakarha Poem by Amy Ludidi

Babumdakarha

Rating: 5.0

Babumdakarha nge bala
Babuninzi ngeentetha
Xa bebabini bebathathu abaphelanga
Abaqondakali kwiintlanga ngeentlanga
Hayi makwedini mayinconywe
Into xa intle!

Amalwimi abo ayinqaba
NgamaXhosa namaVhenda
NgabeSotho nabeTswana
Ndibala ntoni na!
Xa becula, ayingomaciko
Batsho iintaka zibengamayilo
Iingoma zabo zinamandla
Xa kunzima ziyavuselela

Soilchild

COMMENTS OF THE POEM
<font color=black>Nagourta 27 February 2009

I think this is amazing! I cannot understand any of it, but I still think it is pretty amazing...

0 0 Reply
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success