Indoda Emadodeni Poem by Lungelo S. Mbuyazi

Indoda Emadodeni

Rating: 4.7


Uyindoda Emadodeni
Halala! Nganeyakweth' usebenzile,
Wawis' izindonga zaseJeriko!
Avuleka amasongo sayibon' indlela.
Indoda, uyindod' emadodeni,
Ntombi zimqabula ebumnyameni,
Ngoba ekukhanyeni zesaba amasoka azo;
Ngiyaqiniseka lé wayithola ebumnyameni;
Yaletha ukukhanya ebumnyameni,
Yadelela izimpikiswano zomndeni,
Yazidela ze nibe nyamanye,
Noma konke sebek' khulumile.
Amazw' alumayo sebewathumelile,
Bekuthuka ngokub' umlanjwane.
OMaMgobhozi bethi siyoke sibone!
Bethi kazi ingane iyodlani - imbatheni?

Namuhla imbeth' uthando nenjabulo!
Isiphetho sendaba singcono kunesiqalo.
Les' isibonakaliso sokuth' ukubekezelile;
Ukulala ubal' izinkanyez' esikebheni.

Bheka! Namuhl' usuphumelele,
Usuthwel' umyezane wobudoda;
Usuqhakaz' okwentwasahlob' uqobo.
Sonk' isizwe siyoziqabula ngawe.
Sonke masihalalise sithi: Halala! Ló

UMbuso kaThokile uyindoda emadodeni!

Saturday, November 11, 2017
Topic(s) of this poem: appreciation,poem,wedding
POET'S NOTES ABOUT THE POEM
A little brother hails his oldest brother for getting married after breaking through a challenging background of opposers
COMMENTS OF THE POEM
Brian 05 July 2018

Nice work done in this happy poem psalm! 10

1 0 Reply
Lungelo S Mbuyazi 05 July 2018

Thanks Brian for adding kind comments on this poem...The occasion was a very a happy one...

0 0
Jazib Kamalvi 18 November 2017

A great start with a nice poem, Lungelo. You may like to read my poem, Love and Lust. Thanks

3 0 Reply

Thank you Jazib, for your comments on my poem... I enjoyed reading your poem entitled Love and, ....thumbs up! You may like reading my poems How Did You? And Let Love love Us All Thanks in advance

0 0
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success