आंनि हां आंनिनो मेथाइ Poem by Ronjoy Brahma

आंनि हां आंनिनो मेथाइ

मुलुग आरो आंनि मोजांमोनलायनाय
बेसे गोथौ नोंसोर मिथिया
बेनि थाखाय नोंसोर आंनि मेथाइखौ खोनासंनांगोन।

आंनि हांआनो आंनि मेथाइ
सानफ्रोमबो बारावनो गोसारद्लानानै थायो
थांनानै थानो लुबैनाय
थांनानै थाजानो लुबैनाय
बेफोर आंनि मेथाइनि देंखो- थार लुबैनाय।

मिथिंगानि गोथाव मोदोमनाय
बेनि जिब-जिबिफोरनि
बेनि मानसिफोरनि
बेनि दाउसिन-दाउलाफोरनि
बेनि बिफां-लाइफांफोरनि
जेरावबो गोसारद्लानानै थानाय गासै हाजो आरो हायेन
हाब्रु आरो लैथो- लैथोमाफोरनि मोदोमनाय
नोंसोर मिथिगोन आंनि हांजों ओंखारबोनाय मेथाइनि देंखो।

आं नोंसोरखौनो लानानै मेथाइ रोजाबो
नोंसोरखौ नागारनानै रोजाबनो हायोदा?

इयुन जोलैफोरखौ आं खावलायो
सानसे आंनि हांआ जोबलांगोन
नाथाय नोंसोर आंनि मेथाइखौ लाखिनांगोन
मुलुगखौ जिउजों मोजां मोननायनि मेथाइ
बेनि समायना आरो बेनि हाइना महर मुस्रि।

COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Ronjoy Brahma

Ronjoy Brahma

Amteka (Chirang) /Assam, India
Close
Error Success