NHIEN NGUYEN MD

Gold Star - 31,937 Points [NHIEN NGUYEN MD]

NHIEN NGUYEN MD Poems

201. Chờ ĐóN BìNh Minh Trên Sông Delaware 4/25/2015
202. NúI Xanh (DịCh Thơ Lý BạCh) 4/24/2015
203. ThườNg Thì Già Như TuổI (Haiku) 5/7/2015
204. You Know And God Knows (Haiku) 4/27/2015
205. DọN BãO TuyếT Iola 5/6/2015
206. Sau BãO TuyếT Thor 5/21/2015
207. TrướC TượNg ChúA Con CúI ĐầU KíNh LậY 5/21/2015
208. Nơi Đây Không Có ThạCh SùNg Kêu Đêm 5/22/2015
209. Visiting My Vegetable Garden This Morning 5/23/2015
210. KhuyểN-MộC MặC ÁO MùA Thu 11/7/2015
211. Gương Hồ Sau NgàY Halloween 11/7/2015
212. LờI CảM Tạ Nhân NgàY Thanksgiving 11/26/2015
213. BìNh Minh Thung LũNg Lebanon NgàY ĐầU Thu 12/13/2015
214. BìNh Minh Trên ĐồNg BắP Già 12/13/2015
215. Về Nhà Từ Baltimore 12/19/2015
216. MùA Thu ĐàN NgỗNg Xuôi Nam 11/7/2015
217. Em NằM Em Ngủ Dễ Thương 8/8/2015
218. LạI TuyếT NữA 2 5/30/2015
219. LạI TuyếT NữA 5/30/2015
220. 10th Wedding Anniversary Of Julie And John 6/7/2015
221. NhìN Tôi Trong Gương 5/30/2015
222. Tôi LàM NgàY Lễ Tạ Ơn 11/28/13 5/30/2015
223. PhấN Thông VàNg 5/25/2015
224. Nhà Tôi Có TáO, Lê TầU 5/25/2015
225. Cò Xanh Trên ĐỉNh Gazebo 5/27/2015
226. Begging For Life From The Womb Of A Pregnant Mother On An Abortion Table 2/20/2016
227. Đêm Nay Thiên ChúA GiáNg TrầN 12/27/2015
228. Happy Crows Caw The News Of Christmas 12/27/2015
229. Tôi Bị CúM 12/27/2015
230. NhữNg Lá MùA Thu CuốI CùNg 12/26/2015
231. MùA Xuân Ru VõNg Bên Hồ Cá Koi 5/15/2015
232. My Love Rides On The Winds To Caress Your Long Hairs, My Dear. 2/28/2016
233. NgàY Kỷ NiệM 43 Năm ThàNh Hôn 1/9/2016
234. Christmas 2015 With Grand Daughters At Annville Paradise 2/23/2016
235. Sleepy Moon 2/23/2016
236. Five Kittens Already Woke Up 3/5/2016
237. On My Way To New York City 3/2/2016
238. What Are You Dreaming Of While Basking In The Sun, Felines? 4/9/2016
239. My Silent Prayers 4/7/2016
240. Nhân NgàY Sinh NhậT MồNg Năm TháNg Tư 4/2/2016
Best Poem of NHIEN NGUYEN MD

Vietnamese Refugee Boat People Forty Years Later

This poem is dedicated to many thousands of boat people
Who perished by the sea
ooo
As soon as I woke up this morning
I felt overwhelmed by memories of long ago past.
Many years of war tore my country apart
Million people left their relatives and their country Vietnam.

After losing the war, many people escaped for their lives
With their possessions in their handbags or knapsacks.
They left everything behind hoping to be alive
They were willing to sacrifice for their future lives.

They left their homes when it rained or ...

Read the full of Vietnamese Refugee Boat People Forty Years Later

Independence Day 2017

Independence Day
We celebrate nation's birth day
We thank all heroes.

NHIEN NGUYEN MD
7/4/2017

[Report Error]