Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,735 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (12) : निनिमाया दुखुखौ दुखु साना - Poem by Ronjoy Brahma

निनिमाया दुखुखौ दुखु साना लासे
मिनिसुलु मिनिनानैनो फिनो-
' जोनोमगिरि बिमा बिफाबायदिलाय
सोर अननो हानो? '
बियो सिरि थायो नाथाय सानो-
खिन्थाबावनाया गाहाम जाखागोन सम मोन्नायावनो साननानै
बियो गोमजोर दलर सिरि थानानै
गावनि जिउ जारिमिन खोन्दोसे फारि फारि बुंना फोलावदेरो ओरै-
' खोनासं नानि-
सानसेखालि आंखौ जाय फिसाबादि खांहैदोँ अनदोँ,
फेदेरदोँ आरो फोरोँदोँ,
बे बिफाया आंनो सानसेखालि खिन्थादोँ-
अब्ला आं नोँसोरबादिनो थाङो गुआवनो फरायबायमोन।
जेब्ला आफाया आंखौ गावनि न'आव
फिसाबादि खांनो लाबोयो,
बे समाव आंहा आरो सासे बिब' दंमोननो।
मुङा बिबारि होनना आफाया खिन्थानाय
आंनि जिउ जारिमिनाव दं।
दा बियो बबेयाव दं,
मा मावदोँ,
रुवाथि थानांदोँना स्कुल कलेज फरायदोँ,
आं जेबो मिथिया।
जेब्ला आफाया आंखौ लाङो अब्ला
सासे सेथि खांगिरिनाव सोँदोँमोननो-
' बेसोर गथ'फ्रा बबेनि?
मानो गोदाव सोराव जाखो? '
अब्ला बियो बुंदोँमोननो-
' बेसोर गथ'फ्रा गोदाव सोराव जाबाय,
थांनाय बोसोरसे सिगां सासे बिमाया
आंनो खांनो होफैदोँ।
आरो बे गथ'फोरनि मुंखौबो खिन्थालांदोँ।'
आफाया सोँदोँमोन-
' मा मा मुं बुंदोँ? '
' नैबे गिदिरसिना बिबारि,
आरो उन्दैनिया निनिमा।'
बियो आफाखौ बुंबावदोँमोननो ओरै होननानै-
' गथ'फोरनि मुंखौ दासोलाय,
बिसोरनि मुंङा जोनोमनियानो थाथोँ।
बिसोरखौ लेखा फोरोँबा आं गोजोन्नाय मोनगोन होननानै
जोनोमगिरि बिमाया बुंलांदोँ।
आरो बिनि थाखाय बियो रोजा रोजा साबायखर बावलांदोँ।'
गासैखौबो गनायना आफाया अब्ला सानै गाहाम
माबोरै लांनो साननानै
आंखौल' लांनायानोसैनो आरो।
आरो आंखौ लांनायनि सिगांआव आफाया सोँबावदोँमोननो-
' बे गथ'नि बिमाया दा बहा थांखो?
बहा मा जाहैखो? '
' मिथिया मा जाखो,
बबाव थांखो! '
बेबादिनो आंखौ लांनायनि उनावबो आब' बिबारिखौबो
सोरबा बिफा महरै लांदोँनो।
बेबादिनो आया आरो आफाया
आंखौ फेदेरदोँ फोलावदोँ,
गुदि-गोजौ फरायसालियाव थिसनदोँ।
आंबो उथ्रिगासिनो उथ्रिदोँ।
आं दिनै कलेजाव फरायनो लाबाय आरो
एइस एस आनजादखौबो उथ्रिबाय।
अननायालाय आंखौ आय आफाया जोबोर अनो,
नाथाय दिनै आंखौ सिख्ला देरद्रायनाय बायदि मोननानै
आदा सोमखोरजोँ थिनहरफाबाय।'
' हाबा जानो?
हि: हि: हि: '
हांमाजोँ फिनि सानैजोँ जंखायना
ग्लाब ग्लाब मिनिग्लाबो।
निनिमायाबो मिनियो बुङो-
' फाग्लिफ्रा'
हांमाया मिनिसुलु मिनिसुलु बुङो-
' थौ बाजै थांनोसै-
मोनानोबो हमबायानो माब्लाबानो।
दा नङाब्ला दारि गोलाव
बांगालफ्रा गसं थेगारगोनसो बेयो-
समाव मोजां समाव गाग्रि
फोथायनो हाया बिसोरखौ।'
साना सोनाब फैसालियाव दोबैबाय।
हांमा, निनिमा आरो फिनिमोनहा
लासै लासै न'फारसे आगान सुरफिनबाय।
-
हरनि स्नि-थामजि रिँगायावसो
सोमखोरा न'आव फैफिनबाय।
बियो उन्दुग्रा खनाथायाव हाबना नुबायदि
निनिमाया माबा बिजाब फरायगासिनो दं।
बिमा बिलिया ओँखाम संग्रायाव
ओँखाम-ओँख्रि संनायाव मुखुब।
हांमाया न'आव दंहैयो,
फैगौ आनजादआबो खाथिथायावसै बिनिया,
बिजाब फरायदोँ जानो हागौ।
सोमखोरा सिगां सिगां निनिमाखौ
नुग्रोमोना रायदावाखै,
गावनि गाननाय लंफेनफोरखौ खुनानै
गामसाखौ गानग्रोबाय बियो
आरो बिनि उनावसो निनिमाखौ रायदावबाय-
' मा खालामदोँ? '
निनिमाया जेबो बुङालाबानो
सोमखोरनि सि गानस्लायनायखौ नायगासिनो दंमोन।
बिनि मेगनाव मेसेबनाय गैया,
नायदोँ आरो नायगासिनो दंमोन।
हरखाब सोमखोरनि राव होनायाव बियो बाग्दावनाय बादियानो जायो।
बियो मानोबा आथुरै फिनखौ होयो-
' नै-
नै माबा बिजाब फरायदोँमोन,
सेक्सपीयेरनि हेमलेट।
एफा मोनालायबाय? '
सोमखोरा फिन्नाय होनांगौ सानाखै,
बियो मिथिखानाय सोँलुनि फिनखौ दोननानैसो
आरोबाव सोङो-
' हांमायाला फैयाखै नामा? '
' गैया फैयाखै,
आनजादआ खाथिथारसैनो-
बिजाब फरायदोँ खोमा।'
' नोङो दिनै जेरावबो थाङाखिसै नामा? '
निनिमाया बुंफिनो-
' थाङाखै माथो?
बावाखै दासो फैदोँ बेरायनानै।'
मेसेबनाय गैयै निनिमाया सोमखोरनि मोङाव नायफिनो।
जेबो आरो राव गैया,
बियो गोनो-गोथो जायो।
सोमखोरा बिनि नायनायनि गुबै ओँथिखौ
हरखाब बुजि मोनो,
बियो दा बुजि हाबाय।
नुबाय गावखौ नायनानैनो माबा गोथौनिफ्राय
गोथौसिन सानगासिनो दं।
निनिमानि सोलेरखौ नायनानै,
बिनि मोखांखौ नायनानै,
मोनसे नोजोर खोख्लैखाबाय बियो।
उन्दै थिउट-लाइटनि सोरांजोँ निनिमाखौ समायना नुसो गारदोँ।
फावदुर-दुर खावलाया सोरां नांनानै
जारौ अखाफोर गावदां बायदि नुदोँ।
सोमखोरनि गोसोआ बोदोर जाबाय,
गोसोखौ गोजांस्रिउ गुदुं मोनो बियो,
बारा गोबाव खालामा लासेनो
बियो निनिमाखौ गोबाख्रबनो हमो।
बियो खावलायाव खुदुमो,
गुसुथियाव खुदुमो।
निनिमायाबो मेँनाय सोदोब होनानै-
गुदुं देहाखौ लानानै-
हां थोनो थोनो सोमखोरखौ
गोरायै गोबाख्रबना बादिँग्लायो।
बियो सोमखोरखौ गोरानिफ्राय गोरासिन
गोबाख्रबनानै खुदुमो।
सानैबो बेखौ बे गोबाख्रब लायो।
बुरै बिलिनि गाबज्रिनाय राव रिँखांफैयो-
' ओँखाम मोनबाय फैद' जादिनि'
' थांगौ आयै-'
गोबानायखौ स्रा हगारो सोमखोरा,
निनिमानि मोखांआव मिनिसुलु नायना मिनियो।
दान्दिसे उनावनो ओँखाम संग्रा खथायाव
गोख्रैनो हाबहैयो बियो।
सम दोरोदगासे निनिमाया गावनि
लाद्रा लाद्रि गेँब्रुसारनाय खानायखौ
हाखु-दाखु खाथबफिनो।
बुरला-बुरथा दखनाखौ बियो
फ्रा फ्रिद गोरायै गानफिनो।
दसे उनावनो गावखौ साजायना
बियो ओँखाम जानो इसिँसिम लासै लासै फैयो।
-
मोनानि ओँखाम जाखांनानै
लासै लासै उन्दुग्रा खथायाव
हाबफैफिनो सोमखोरा।
बे समाव हांमाया मबाइलाव गेम गेलेगासिनो थादोँमोन।
हांमाखौ नुनानै गुरलाब बाग्दावदोँ
सिरि सिरि फैनाय सोमखोरा।
हरखाब गोसोआव फैदोँ गावहानो-
ओँखाम जानाय समाव हांमाया
मा ओंख्रि होनना रायदाव फैदोँमोन।
' आयौ आंलाइ बाग्दावलायदोँ आदाखौनो'

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (12) : निनिमाया दुखुखौ दुखु साना by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, September 14, 2015

Poem Edited: Monday, September 14, 2015


[Report Error]