Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,735 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (15) : बुरखाय बायो बिमाया - Poem by Ronjoy Brahma

बुरखाय बायो बिमाया,
न' गंसे गोमफब लायजासे
राहा गोमानायबादि जानानै
हब्रा हब्रा गाबगासिनो गाबो बिबारिया।
गोमसार राजा खथायाव हाबफैना बुङो-
' मानो गाबनांगौ जाखो आय?
मानसिफ्रा मा साननांगौ जाखो?
मानसिफ्रा साख्रि गैयैजोँ हाबा जानांनायावसो गाबो
नोँहा आरो.....'
गाबै गुबै बिफाखौ नायनानै बुङो बिबारिया-
' बे जानो हाया आफा!
आं फरायबावगोन।
कक्राझाराव बिगियानाव मुं थिसननाया
बिदिब्ला आंना मा जाखो? '
' हा, बेखौलाय हाबानि उनावबोथ'
मिनि खुसि फरायनो हाबावगोना आय! '
' नङा आफा,
बेनो जानो हाया!
आं बेजोँ जानाय नङा!
आंखौ नोँसोर निमाहा हो आफा!
आं मिथिगौ-
असे फिसा नंङैखायनो आरोबाव
नोँसोर गावनि रां गारनानै फोरोँनाय नंलिया!
नाथाय आं फरायनो गोसोबाव आफा,
आं बिगियानाव-
मुवा बिगियानाव मेजर खालामबाय।
आं जेरैखिजायाब्लाबो मुवा बिगियानाव
एम एससि खालाम थारगोन आफा! '
' साख्रि गोनांखा सेंग्राया
आरोबाव हिनजाव जानानै मा मेजर?
मा एम एससि बेलाइ?
एस एस बि साख्रि मावो सेंग्राया,
दानफायाव बेसेबां मोनो मिथिगौ नोँ? '
रागाजोँ दखना फैखोस्रोना
गोरा गोरा बुंगारबाय मोनाथिया।
गाबफ्रामनाय दुखुनि गारांजोँ गोमसार राजाया बुङो-
' जाहरदो आय! '
' नोँसोर मा सानखो आफा?
आंना मोजां मोन्नाय दंखायो,
देग्लाय बि एससिनि फायनाल इयाराव फरायो।
आं समाय होबाय आफा,
आं बेजोँसो जुलि जागोन! '
रागाया थिखिनियाव दावखोबाय मोनाथिया।
बियो गोसो जायो रागाजोँ
खानायाव हमना बुद्रुबायनो।
बियो रागाजोँ बुङो-
' रागाजोँबा खानाय हमना दानो
बुद्रुगोनसो आं सालि,
गासिबो जबान जाजोबखाबाय,
नोँहा बेयाव मानो अजद दैखांनांगौ? '
उखुम नायदावो बिबारिया
बियो मेगननि मोदैखौ हुगारस्राङो,
बियो दानिया आरो गोसो दाद खालामो।
बियो ओरै बुङो-
' आयै! नोँसोर आंखौ फेदेरबाय फोलावबाय
आरो हाजासे फोरोँबाय,
जोबोद साबायखर बिनि थाखाय।
दिनै आंबो एसे मिथिबाय
आरो रोङा नङा गोरोँबो जाबाय।
आंनो दिनै बिगियानाव
पि इउ आनजादखौ सेथि थाखोआव
मोजाङैनो उथ्रिलायनाय जाबाय।
आं माबोरै बेबादि थाखो गु-जिआव फरायनानै
खारथिँनाय सुथुरनि फलान जानाय एस एस बि सेंग्राखौ
हाबा खालामनो आयै?
आंनि फरायनायाबो आरो बेयावनो जोबाखै आयै!
आरो जोबनायबो नङा।
थेवबो आं एम एससिखौ खालामथारगोन,
मुवा बिगियान आयदानि आं बिबुंगिरि जागोन।
अब्ला आंनो फिसायखौबो नांगौ-
सासे बिगियान फरायनाय,
ड॰ डिग्रि थानाय सासे गोथार सेँग्रा।
अब्लासो आं मुं मोनगोन,
मानसि होनना सिनाय जागोन।
आंनि जोनोमा अब्लासो
मानसि महरै उजिनायनि ओँथि थागोन।'
' नोँ जादो फिसा जाहरदो!
जोँनि गोजोनखौ हास्थायदो,
उनावब्लाबो नोँ फरायनो हागोन फिसा!
साख्रि बाख्रि गोनां फिसा,
जेनिबो आंखाल जानाय नङा।'
' बेबादिजोँ जुलि जानानै आं-
गोजोन्नाय मोननाय नङा आयै आरो आफा!
आंनि गोसोआ बेफोरखौ लाय होआ!
हारिनो फंसे जांख्रिखांनाय राव,
हादोदनो मोनसे बोसोन दिहुननो हायाब्ला,
हारिनो फेरलेबसे थुलुंगा,
आरो जारिमिन गोदै सोरजिलांनो हायाब्ला
मानसि जोनोमनि जेबो ओँथि गैया आफा।'
जेबो राहा गैया जायो
सिबाय बिफा गोमसार राजाहा।
बियो जोबोद लाजिनाय आरो बुजिनायजोँ
मोखां सोम सोम बायजोआव ओँखारलाङो-
बायजोनि सियाराव ओलैस्रो ज'ना थायो।
ओजोँ मोनाथिनि रागाया थिखिनियाव
दावखोगासिनो दावखोदोँ।
सम लानानै बियो खेबसे बुंबावदोँ-
' जोँ नोँखौ जागार होबाय थानो हाया सालि,
हाबा जानोबो सम जाखाबाय,
थांदो सोर गोसो थोनाय दं-
एम एससि जागोन ना एम ए जागोन
जोँहा मा मोनगोन?
ना बेदर दरसे ना रां थायसे?
जोँहा फिसा हौवा सानै दंखायो,
नोँखौसो फोरोँनो ना गावनि असे थैनि
सानै फिसा हौवाफोरखौसो फोरोँनो? '
हब्रा हब्रा गाबो बिबारिया-
' आयै! '
' आयै आयै गैया बेयाव,
ओँखारलांदो सालि-
साख्रि लायोना हाबा जायो नोँनिसै।
मावरिया बिमाफा गैजारोङै गथ'
हानिफ्राय उजिनाय।'
रागाजोँ बिसिना बुग्लुं जोबो मोनाथिया
बियो आरो जिथिनाखौ नायनानै बुङो-
' जिथिना,
बे दंनायमानि बागसुफ्रा एरखावनानै
बिनि मा मा गोनां मुवा
बेखौ जुना हरदो,
थांथोँसै बैथालिया।'
' आयं नोँ- '
मोदै हुगार हुगार गाबो जिथिनाया,
बियो गाबै गाबै बिबारिखौ गोबाख्रबो।
बिबारियाबो गाबदोँ बियो गाबदोँब्लाबो गाबनायखौ हमथायो।
बियो गोसो गोरा खालामनानै
गावनि गोनांथार बेसादफोर जेरै फरायनायनि
फोरमानलाइ दुखमेन्सफोर
आरो गांनैसो दखना फास्राखौल'
बि आइ फि बेगाव सोयो।
सम दोरोदगासेनि उनाव गाबै गाबै
दुलाराय रायजोफोरखौ आरो
गासै आलासिफोरखौ खुलुमस्राङो।
' आंखौ निमाहा होदो आफा! '
गोमसार राजाखौ खुलुमना गाबो बिबारिया।
बियो आरो मोनाथिखौ खुलुमनो नाजायो।
मोनाथिया रागाजोँ आथिँखौ बोथ्रोद बोथ्रोद फावसयो।
गाबै गाबै बिबारिया
दुलाराय रायजोफोरखौ स्राय मेगन फिदिँना नायथिँजोबो।
रायजोफ्रा सोरबा सोरबा बांद्रायै दुखुजोँ
होख्राव होख्राव गाबो।
सोरबा फे फु आरो बायदि सोदोबनि गाबनाय
गंस्रिनाय नायगोमोनाय सावगारिजोँ सिला आरो खामसालियाव।
आलासिफ्राबो बे समाव गाबा लासिनो
सिबायफ्रा रावबो खुसियै थानो हायाखै।
सोरबा गाबाखै खुगाजोँ सोदोब होनानै,
नाथाय सिरि सिरि बिसोर गोरबोआव गाबदोँ।
बिबारिया गाव उन्दुग्रा खथायाव हाबफिनो
बियो जिथिनाखौ गोबाना हाजासे
होख्राव होख्राव गाबो।
बियो जिथिनाखौ जोबोद अननाय नोजोरजोँ नायनानै बुङो-
' आंखौ ट्रेनसिम दोनलांदो नानि! '
जाखारा जाखारा गाबनाय गारांजोँ
फुथिया फुथिया जिथिनाया बुङो-
' जागोन आब', थौ-'
न'निफ्राय नै-थाम माइलसो गोजान ट्रेन स्टेसना।
स्टेसनसिम अट'जोँनो थांबाय बिसोर,
जिथिना आरो बिबारि सानैजोँ।
दान्दिसे उनावनो ट्रेनाबो खावब्ला नुजाफैदोँ।
बिबारिहा दिनै दुखुनि अनजिमा गैया,
बियो ओँखारबोबाय न'निफ्राय
अराय समनि थाखाय बिदाय लानानै।
नाथाय दा गोदानै बियो बबाव थाहैगोन।

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (15) : बुरखाय बायो बिमाया by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, September 14, 2015

Poem Edited: Monday, September 14, 2015


[Report Error]