Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,735 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (19) : खावलायनायबादि नाबुल नार्जारिया - Poem by Ronjoy Brahma

खावलायनाबादि नाबुल नार्जारिया गसंङो,
बियो बुंगोन उदांस्रि सोमावसारनायनि सोमोन्दै।
गोसो दाद,
गोबां गियान थानाय
गेदेमा नाबुल नार्जारिया
गसंनानै फारि फारि
रायजोफोरनि सिगाङाव गुवारै फोरमाय लाङो-
' गिबियावनो गासैबो साफ्रोमबो
बे मेलआव बाहागो लानाय
उदांस्रि लुबैसुला-लुबैसुलि बर' फिसाफोरनिसिम
गोथार मोजां मोननाय आरो
गोथार गोसोजोँ गंग्लायनानै खुलुमनायखौ
गोसो गोथारै बावहरबाय।
दिनैनि बे सावराय मेलआव आं बेखौनो बुंगोन-
जोँ बर'नि असे फिसा, बर'सा।'
जोँ मिथिगौ-
जोँहा गंसे गावनो गाव सोलिनो हानाय
आलादा रायजो गैया।
थारैनो जोँनि सिनायथि,
जोँनि रोँगौथि,
जोँनि देरहासाद गासैखौबो उदांङै
मुलुगाव दिन्थिनो हानाय गोहो गैया।
बेनिखायनो जोँनो नांगौ उदांस्रि।
जोँ बेखौनो नुदोँ-
बुहुमनि जायहानो उदांस्रि गोमाजादोँ,
बिसोरनो उदांस्रिनि थाखाय सोमावसारदोँ।
बिखा फोर्दान्ना जांख्रिखांदोँ।
बेनिखायनो दिनै जोँबो ओँखारदोँ
बर' हारिनि थाखाय आलादा उदांस्रि लाबोनो,
आलादा रायजोनि गोरबोआव खौसेथि जानो।
आं दिनै बुंनो सानो-
बर'फोर फै बयबो-
जोँ गासैखौबो सहायनानै,
दुखु-दाहाखौ नेवसिनानै,
आरो मावनांगौ हारिनि बिबानखौ रुजुननानै।
बिखा फोर्दान फोर्दाननै
बे सोमावसारनायखौ गोख्रोँसिन खालामनि-
बे सोमावसारनायाव बावसोमनि।
अब्ला बैसोर खुंगिरिफ्रा जोँनि उदांस्रिखौ गनायना लायाब्ला
हादोदनि जौगानाया गाहायाव
बिसोरहा खैफोद दं।
बेखायनो जोँनि नंखाय लुबैनायखौ गारनानै
जोँनि सैथो लुबैनायखौ
गांहाब-उखैहाब सोमावसारनानैब्लाबो दिन्थिनांगोन।
बे सोमावसारनाया अख्रां गोमसारनाय,
अख्रां गोमसारनानैनो थाबाय थागोन।
जोँ बिजिरना फोथाय नांगोन
गोथार आरो गुसु मेलेमजोँ
सैथो आरो गुदुं गोसोजोँ
बेफोरबायदि थार मोन्थाइखौ आसि थुनानै होज्रिख्रावनाया
दानि जोँनि मावनांगौ हाबा।
जोँ साफ्रोमबो बानाय गैया,
मेँनाय गैयै गोसोजोँ उदांस्रियाव ओँखारनांगोन।
जोँ गिख' हारि नङा होनना
उदांस्रिनि सोमावसारनायाव गावखौ बावसोमनांगोन।
बेखौ बुजिनांगोन साफ्रोम सोलोँथाइ गोनां गियानिफ्रा
बिसोरो गोरबोआव होज्रिख्रावनांगोन-
आंनि जोनोम हादोदनि थाखाय
हादोदनि उदांस्रिनि थाखाय
आंनि थरथिँसे गद गैयै जिउआ
देरसिन जानो हाया।
हारिनि उदांस्रिखौ लुबैयोब्ला
हादोदनि उदांस्रिखौ लुबैयोब्ला
बेयावहा हादोदनि बयबो सोमावसारनायाव बाहागो मोननांगोन।
बेयाव बोराय-बुरै सेँग्रा-सिख्ला
साख्रि गोनां साख्रि गैयै,
थुनलाइ-रांखान्थिगि-राजखान्थिरि
दंनायमानि गासैबो सोमावसारनो आवगाय बोनांगोन।
हादोद नाङै जेरावबो-जेरैबो
सा-खोला सानजा-सोनाब जेरैबो
उदांस्रिनि सोमावसारनाय
गिर गिर ब्लाव ब्लाव अर सुना होनांगोन।
जोँ बेखौ बयबो मिथिनानै लादि-
थांनानै थानायनि,
समानै गेवलां सारनायनि,
समानै जौगानाय मोन्थाइया
मोनफ्रोम हारि माहारिनि
जोनोमजोँ मोनफानाय मोन्थाइ।'
बाबुलनि गोलाव बिबुंथि जोबनायाव
बयबो रायजोफ्रानो ख्रब ख्रब आफा बुजाबदोँमोन।
सोमखोरा बिखौ साबायखर होदोँ,
बियो सुखुराम ब्रह्मखौ सुंद'यै बिबुंथि होनो खावलायो।
सुखुरामा गोलाव खेबसे हां बोनानै जिरायनायनिफ्राय सिखारो
माइकर्पननि सेराव गसंना बियो बिबुंथि होयो-
' जोँ जोँनि मोन्थाइनि थाखाय फावसया।
फावसयगोन नामा? '
' जोँ फावसया।
जोँ फावसया।'
गोबां रायजोफ्रानो आखाय थिखोदावनानै
हब्रा हब्रा बुंहरदोँ।
' संसारनि दुखु-दाहाखौ
संसारनि खैफोद-आफोदखौ गिना थैनो थाखाय
जोँ जोनोम जायाखै आरो उजियाखै।
बे दावहाथिलि संसाराव
जोँ सोमदोन, सिखोना
गाम्बारि आरो बिरगोस्रिबादि
गोबां जोहोलाव जोहोलावजौफोरबादि
सोमावसारनायाव बारसोमना थैलांनायासो
सैथो थार गुफुर जोनोमनि।
फंसे बोसोन दं-
जोनोमफुरि बिमा हादोदनि थाखाय जाय
गावनि जिउखौ बावनो हायो,
थैना थांब्लाबो बिखौ हादोदनि बयबो गोसोखाङो।
थास' बिलाइनि दैबादि
नैबे जोँनि उजि गासेयाव,
बिनि मुङाबो जोरसुमा जाना थायो
जायनो हादोदनि आरो हारिनि थाखाय
गावनि जिउखौ खुसियैनो बावनो हायो।'
बे खिनियावनो फोजोबो सुखुरामा
गावनि ओँथि गोनां बिबुंथिखौ।
आखाय खबनाय गोमसार बोदोँमोन
गेदेमा सुखुरामनि खोमासिम।
बियो जोबोद खुसि जायो,
सोमखोरा बिखौ साबायखर होयो।
दुलाराय रायजोफोरजोँ लोगोसेनो
स्लगारजोँ दिनैनि मेलखौ फोजोबदोँ सोमखोरा।
' जै बर' हारिनि जै-
बर' हारि खौसे जा-
जोँनो नांगौ जोनोमनि मोन्थाइ-
उदांस्रिया जोँनि जोनोमनि मोन्थाइ-
बायदि बायदि मोजां स्लगानफोर।
-
बोसोर से बोसोर नै बोसोरथाम
दान बोथोर आरो बोसोरा बारलांबाय।
एम ए आनजादखौ उथ्रिनायनि उनाव
गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिमानि
बर' राव आयदानि बिबुंगोरा जाबाय सोमखोरा।
मिथिँगायाबो कक्राझार बिगियान कलेजाव बिबुंगोरा जाबाय।
दा बोराय दाम्बु आरो बिलिया
फिसाज्लाफोरनि सायाव उन्दु उन्दु जानो हासै।
बोराय दाम्बु आरो बिलिमोननि न'आ दा द्लाम सोलायबाय,
खना-खनला बारि बागानफ्रा
साफा साब सिखोन जाजोबथारबाय।
सिगांनि थुरि उखुम,
थिँ बोरायनि माराम खालायनाय न'
दा नुनो मोनलिया।
दा नुयो समायना रमायना गाबजोँ लुनाय न'-
साहाजोँ थाम खथानि उन्दुग्रा आर सि सि न',
खोलाजोँ नै खथानि सोनाबजोँ नांजाबनानै एल साइस नुदोँ,
सोनाबजोँबो नै खथा।
बोराय दाम्बु आरो बिलिया दा दावखि हनांगौ,
सिला सिबनांगौ आरो
दुब्लियाव मोसौ सोरांस्लाब मोनै खानांगौ गैलिया।
सानफा हरफा न' सिङावनो
गोलोम बोथोरब्ला फांखा होनानै
टि भि नायनानैनो थानो हासै।
-
समा फुंमोन,
गोसो लोहाबनानै दोँसे सुंद'खौ
लिरगासिनो थादोँ सोमखोरा।
फैगौ दखरा दुलाराइ बर' फरायसा आफादनि
बोसोरारि जथुमायाव
गांफा मोखां लाइसि दिहुन्नाय जायो।
बेयाव हरनो थाखायनो सल'खौ लिरनाय जादोँ।
समा गोबाव गैलिया,
बेनिखायनो बियो हाखु-दाखुथार।
आद्रा जाना थानाय सल'खौ बियो दिनैनो नाजानायनि थाखाय फोजोबनोबो हाबाय।

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (19) : खावलायनायबादि नाबुल नार्जारिया by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Tuesday, September 15, 2015

Poem Edited: Tuesday, September 15, 2015


[Report Error]