Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,764 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (20) : कलेजनि समा गु-थामजि रिँगानिफ्राय - Poem by Ronjoy Brahma

कलेजनि समा गु-थामजि रिँगानिफ्राय जायो,
बेनिखायनो दुगैयै लोबै गोख्रैनो
फुंनि जानायखौ जानानै
ओँखार लांदोँ बियो।
सोमखोर ओँखार लांनायनि जिबासो मिनिटनि उनावनो
गावनि गोसो थोनाय जिथिनाखौ लानानै न'आव थोँजोँ
बलेर'खौ लाखिफैदोँ मिथिँगाया।
ब्रां ब्रां न' सौसिनाय बेल दामनायलाय
बायजोआव ओँखारदोँ निनिमाया।
बियो सिनायदोँ,
सिनाय मोननानैनो बियो मिथिँगाखौ
गाड़ीसिंनिफ्राय ओँखारनाय लोगो लोगो मिनिसुलुनो बुंदोँ-
' आयौ आंलाइ!
दासो थांनायालाय मानो दानो फैखोसो सान्दोँमोन'
मिनिसुलु मिनिनायजोँ जंखायो मिथिँगाया-
' मानो बाजै? '
निनिमाया बुङो-
' नोँदाया दासो थांदोँ कलेजाव,
बेखौनो उल्टासो फैफिनबाय नंदां।'
बिसोरो न'नि खामसालियाव फैयो,
निनिमाया बुङो-
' जिराय,
आं साहा फुदुंनि-'
इसिँ न'आव हाबहैयो निनिमाया।
मिथिँगा आरो जिथिना सानैजोँ जिरायना
मोखांजोँ मोखां मिनिसुलु जालायो।
बिसोरो खोनायो खेबथामसो फुखार गाबनाय।
दान्दिसे उनावनो साहाखौ लाना फैयो निनिमाया।
साहा होफैनानैबो गोजोनै
रायज्लायनो आरो जिरायनो मोनाखिसै बियो।
लोँदो साहाया होननानैल'
आरोबाव मबाइल फन लानानै हांमानाव फन खालाम हरबाय।
दसे उनावनो हांमायाबो खावब्ला
मिनिसुलु लाजिसुलु नुजाफैयो।
आलासि फैदोँ होननानै खिन्था हरनायलाय
लाजिलुयैनो फैदोँमोन हांमाया।
बियो मिथिँगाखौ नुग्रो मोनना सिनायो
आरो गुरलाब बाग्दाव खांनायबादि बुङो-
' आयौ आदासो फैदोँ माथो! '
मिथिँगाया मिनिनानै जंखायो-
' हाब हांमाया एबाराव सिख्ला जाथारबायानो माथो? '
' जायाबा,
दासो फैदोँ आरो आदामोना? '
' औ'
निनिमाया आखायाव जौबासो रां लानानै
हांमानो आखायाव होफैयो,
हांमायाबो आजावो।
बियो मिथिँगा आरो जिथिनाखौ नायनानै बुङो-
' थाथ' आदामोना'
लामाजोँ गोख्रै थाङो बियो,
लंस्लद लंस्लद थाबायनानै।
निनिमाया बुङो-
' हा जि-जोमफ्रा गानस्लाय फैदो'
' दे जागोन बाजै'
साहाखौ लोँखां जोबबायमोन,
मिथिँगा आरो जिथिना सानैजोँ दसे उनाव
खोलानि उन्दुग्रा खथायाव हाबहैयो।
गाननाय जोमनायखौ सोलायना
बायजोआव ओँखार बोफिनो।
जिथिनाया खामसालियावनो जिरायो,
मिथिँगाया निनिमानि इसिँआव
खामानि मावबाय थानायाव हाबदेरना रायज्लायो,
बियो खुसियै सोङो-
' आय आरो आफामोनालाय बाजै? '
' गैया,
मैयानो हांमा बिमामोनजोँ
आलासि जानो थांफादोँ।'
' बाजै! '
' मा? '
' जिथिना मुङा।
नोँजोँ समायगोन ना समाया? '
' आयौ लाबोथारदोँसो-
आंजोँ समायनाय समायैलाय मा जादोँ,
नोँनिसो हिनजाव जागोन।
नोँहासो समायोना समाया? '
मिथिँगाया सोँफ्लायो-
' समायनाय नङा नामा बाजै? '
' समायखादोँ,
मानो समाया जानोसै।
बबेनि बेसे गोजाननि जाखो? '
' बरफेटानि बाजै'
' बरफेटानि?
मानसिखौ सिनायनाय बादिसो
मोनफ्लांदोँ आं।'
' माबादि बाजै बुंना! '
' मोजांखाना,
आंलाइ मानो बासिनांगौ जाखो? '
' साबायखर बाजै'
मिनिसुलु जायो मिथिँगाया,
बियो जेबो बुङाखिसै।
निनिमाया गोख्रैनो मोखां सोमहाबनाय मेगं सायबाय थाबाय।
मिथिँगाया बायजोआव ओँखारो,
बियो जोबोद खुसि
मिनिनाय गंसे बिनि मोखांआव।
जिथिनानि खाथियाव जिरायना बुङो-
' जोँनि बाजै गोदाना बेनो।
आं नोँनो दाखालि खिन्थानाया,
माबादि नुदोँ?
' मोजां।
आब' बिबारिजोँसो एखे नुदोँ आं
एसे बिनि महरखौ।
' सोर बिबारि? '
' हारे, कक्राझार बिगियान कलेजनि
मेडाम बिबारियालाय माथो जाखो? '
' अ' नंगौथ',
एसे एखे मोनो आंबो।'
' बबेनिथोमोन?
नोँसिनि बाजैनि न'आ? '
' बारा सोँनाय जायाखै आं,
बरफेटानि होनना बुंदोँ।'
' बरफेटानि- बबे जायगानि? '
' मिथिया आं।'
' लाबोबाय आदा, नै-'
दाउज्ला देरफुला आखायाव लाबोनानै
सिलायाव गाफैनानै बुंफैयो हांमाया।
' हा: हा: मोनजासिगोन लै ने? '
मिनिसुलुना बुङो मिथिँगाया
जिथिनानि मोखांआव नायनानै।
जिथिनाया जेबो बुङालासे मिनिसुलु मिनिना थायो।
हांमाया दाउखौ लानानै निनिमानो होफैयो।
' दे दे माबार संदो,
उखैनाय गैयाब्लाबो लुबैग्रोलायबायसो।'
न' सिङाव हाबनानै बुंहरो मिथिँगाया।
-
उसुंसेनि नारेँ जुमब्रानि सायायाव जिरायना
जोबोद गोजोन गोजोनै
माबा बिजाब फरायबाय थादोँ मिथिँगाया।
बे समाव सानजौफुनि जाखांनानै निनिमा,
हांमा आरो जिथिनामोना
टि भि नायबाय थादोँमोन न'आव।
गाड़ी फैयो थाद' फैयो,
सुखुराम आरो सोमखोरमोना ओँखारो
मिथिँगाया बिजाबखौ खोबना नायहरो।
गाड़ीनिफ्राय ओँखारनानै न'आव लेँबाय
सुखुरामा राजि जायाखिसै।
बियो मिथिँगाया जिरायना बिजाब फरायबाय थानाय
थांनानै सेरावसो गंसे सियाराव जिरायबाय।
बियो मिथिँगाखौ रायदावो-
' नोँनो नङाना मिथिँगाया? '
बिजाब लाना मिनि हादे खुसिनि मिनिना
जोबोद समायना दंमोन मिथिँगाया।
बियो सान्दोँमोन सानजौफु बारलांनायनि मोनसे रादाब होनो
'गुड आबटारनुण सार' होननानै।
नाथाय सिगां सिगां सुखुरामा
रायदावनायाव बियो फिनसो होग्रोनो
थारैनो नै गोनां जाबाय।
' औ सार! '
' नोँथांआ दा-'
' कक्राझार बिगियान कलेजाव'
' जोबोद मोजां।
नोँसिनि गासैबो गोजाम जारिमिनखौ
एसे एसे मिथिबाय आं।'
' नंगौ नामा सार? '
' माब्ला फैखो नोँथांआ? '
' गोबाव जायाखै एसेबां,
फुंनि सम खोन्दोआव सौफैदोँ।'
' नोँसोरनि आगोलनि हालोदखौ नायोब्ला-
नोँथांमोना दिनै बेबादि हालोदाव-'
' खाफालनि खोथासो बुंनांसिगोन सार'
' नङा बेयाव खाफालनि एबा बरादनि
जेबो बाथ्रा फैया'
दसे सिरि थाहाबनानै सुखुरामा
गोथौ गोरबोजोँ सानहाबो
बियो आरोबाव सोङो-
' नोँथांआ सासे मेंरोङै
हारिनि समाजनि सासे जोलै।
जेराव बेसेबांबा हेँथा हेँसिखौ नेवसिना
थोब्ले माब्ले गाननाय जोमनाय,
थोब्लै माब्ले जानाय-लोँनायजोँ
दिनै थांखियाव सौहैबाय।'
' नंगौ सार'
लाजिसुलु गंस्रिना थायो मिथिँगाया।
' नोँथांआ माबादि नाजानायनि गेजेरजोँ
गोगो मोनसे थांखियाव सौहैखौ
आंनो गुसुङै खिन्थानो हागोनदा? '
' जाथायफोरा उल्टां फाल्टां जायो।

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (20) : कलेजनि समा गु-थामजि रिँगानिफ्राय by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..



Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Tuesday, September 15, 2015

Poem Edited: Tuesday, September 15, 2015


[Report Error]