Ronjoy Brahma

Gold Star - 37,187 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (24) : मिथिँगाया मिनिसुलु जाना बुंफिनो - Poem by Ronjoy Brahma

मिथिँगाया मिनिसुलु जाना बुंफिनो-
' नंगौ नामा मेडाम!
आरो नोँनालाय मेडाम-
नोँनिया गोहो आरो सानस्रिया
जोबोद गोमोनां मुहिनां।
मेडामबादि आं जोँनि माहारिनि गेजेराव
रोजा रोजा आयजो जोनोमखौ हास्थायो।'
मिनिसुलु ड॰ बिरखांआ बाखोनायना बुङो-
' जोँ अनलायोब्ला,
जोँ खौसेथि जायोब्लानो
जोँ अनलायोब्लानो जायो।
मानो रोजाल' जानो?
जोँनि गेजेराव लाखोसे सुबुंनि गेदेमा जोनोम जागोन।
खौसेथियानो गेदेमानि सिनायथि,
जौगानाय दावगायनि सिनायथि,
गोरोँ गियानि सोदोमस्रि गोनां
सोलोँथाइ गोनां सुबुंनि सिनायथि।'
ड॰ बिरखां ब्रह्मआ गोख्रोँ,
बियो गेदेमा बर'नि दैदेनगिरि।
बियो साख्रि लायाखै
सोमावसारनायानो बिनि उदांनि लामा,
उदांस्रियानो बिनि देरसिन हाबिलास।
जाय हाबिलाया हारिनि हादोदनि
समान मोन्थाइ थामोन्था आरो
जौगाथाइ सिनायथिनि।
बियो सोमावसारनायखौ दैदेनदोँ,
गोख्रोँ गोदान गोफार मोन्थोरजोँ।
बियो दैदेनगिरिनि लामायाव सिगां,
उदांस्रियानो बिनि मोनसेल' सिमां।
बिहा लुबैनाय गैया अदेबानि
बिहा उखैजानाय दं,
नाथाय बे उखैनाया गावनि नङा
दुलाराय सुबुं माहारिनिसो।
बिबारिया बिनि अनसुलि बिसि
बियो गेदेमा प्रपेसार,
क्रक्राझार बिगियान कलेज मुवा बिगियाननि।
ड॰ बिरखांआ आरोबाव बुङो-
' जोँनि उदांस्रिया थाबैनो फैयोब्ला,
जोँनि मोन्थाइखौ मोनोब्ला,
जोँ देरहासादनि लामायाव फैगोन।
मुलुगनि दर्जाखौ जोँ जोखावनो हायो,
साफा साफा जोँ गावखौ सिनायथि होनो हायो।'
बयबो सिरि सिरि थायो,
समा दोरोदगासिनो दोरोदलाङो,
रायज्लायै सावरायै बिसोरो
रं बिरंनि गोमो गोथां बायदि
सोमखोर रादाबनि बाथ्रा,
गोबां खौरां सावराय सावराय
समा बारलांगासिनो थायो।
ओँखाम जाखांनानै बिसोरो
मेलनि फारसे आगान सुरो।
-
होँगो दोँगो मानसि जेरैबो
एरायलायनो हायै बादि।
गुवार लामानि खाबु गैया
जाब जाब सिथोँ सिथा।
सिगांआव बायदि आयदा
बायदि दिन्थिनाय जालांबाय।
दा गेवलां मेलनि सम,
जौसां गोजौआव आलासिफ्रा
सारि बना साजायनाय मासियाव
मिनि हाला हाला जिरायबाय।
मेलखौ बेखेवबाय बिनन नार्जारिया,
मेलखौ सोमखोरानो दैदेनबाय।
आलासिफोरखौ गांफा आर'नायजोँ
बयखौबो सिनायथि होना बरायबाय।
गाहाय आलासिनि बिबुंथिनि सिरियाव
मान होनाय खुलुमनाय गंग्लायनाय
आरो गोजोन्नायजोँ ड॰ बिरखांआ बुङो-
' गिबियावनो दिनैनि बे मेलनि फोथाराव
साफ्रोम नुजाफैनाय रायजो राजाफोरनिसिम
खुलुमनाय आरो गंग्लायै हामलायनाय हरबाय।'
बियो बुंलाङो-
बर'फोर उदांस्रिया जोनोमनि मोन्थाइ।
बेखायनो जोँ आलादा हादोदनि उदांस्रि नांगौ।
बे उदांस्रि नांगौ नांथारगौ जानायावनो
जोँ सोमावसारनो गोनां जादोँ।
जानो लोँनो खहाबा जानानै
सानफा रसा थांनानै सोमावसारदोँ।
सोमावसारनांगौ आरोबाव दं।
गोबां बोसोर बोसोर सोमावसारबाय
रोजा रोजा बिग्रायारि थैबाय।
सिरिनि उनाव सिरि आथाल आथाल
जोँनि दैदेनगिरिफोर आरो
जोँनि आबै-आबौमोनाबो
गारमा थेरलायनाय होस्रिख्रावलांबाय।
जोँनि उखैहाबनाय सोमावसारनायखौ नुनानै
आदार जानो थाखायल'नो
फिसा फिसा उदांस्रि जाबोदोँ।
बिबो सोरबा सानैनि थाखायल',
बियो बयनिबो थाखायनो जानो हायाखै।
आलादा रायजोनि उदांस्रि गैया,
गैया गैया दिनैबो गैया।
मोनसे खाउन्सिल जालांबाय नै मैयासो,
नाथाय बियो दुलाराय रायजोफोरनि थाखाय जायाखै।
बेनि उनाव जोँ बांसिन अलखदआवसो दं,
मानोना बेयाव रान्नानै जानोबो
थोजासे जेबो गैया।
आं दिनै दुखु खालामदोँ-
सरकारनि लांसुनिया दैदेनगिरिफ्रा
दाय गैया सोँनाय गैया फिन्नाय गैयै
आंगोनि जोहोलावसाफोरखौ अना खाना
नायगार नायगार बुथारनाय,
नायगार नायगार गावथारनाय।
दाबो दं सिखोलाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय,
उन्दैसा सेंग्राफोरखौ गावथारनाय।
लांखारनायनि अनजिमा गैया
आलाखार बिलाखार बर' फिसानि खैफोद।
अब्लाबो बे समावबो सियाराव ज'ना
बिसोरो नायना थादोँ टिभियाव ससमा गोसोम हमनानै।
थायसे थायनै रांखौ जोँ रायजोआ लुबैयाखै,
थोआ लोमा दैदेनगिरिफ्रासो गावसिनि खालामदोँ,
बुथुम बुथुम लादोँ आरो जादोँ।
बेयाव बिसोर नङा जोँ,
जोँ रायजोफ्रासो खैफोदआव गोग्लैदोँ।
बोरो माथो जोँनि जौगानाय?
बहा जोँनि सिनायथि?
बोरो जोँनि देरहानाया?
जोँनि सिलायाव गिर्जाब गिर्जाब सोरनिबा हादान।
सोरनिबा रोजा रोजा फालांगि।
बेनिखायनो जोँ सोमावसारगोन
जोँ सोमावसारबाय थागोन।
जेरैखि जाया जोँनो थाबैनो
आलादा रायजोनि उदांस्रिखौ नांगौ-
जेराव गुसेब गोरबोनि बिथा गैया,
गुवार गोरबोनि बेलासि गैया।'
रायजोफ्रा ड॰ बिरखांनि बिबुंथि जोबनायाव
ख्रब ख्रब आफा खबना होयो।
साबायखर होयो हाजासे
बाखोनायना बुङो हाजासे,
बिनि उनावनो आरो सुखुरामखौ थांखिना सुंद'यै
बिबुंथि होनो खावलायो सोमखोरा।
गावनि बिबुंथियाव सुखुरामा गसंना बुंदोँमोन-
' मोनसे हारिनि सिनायथि होनना बुङोब्ला
बेनि राव-हारिमु आरो थुनलाइ।
बे थुनलाइयावनो हारिनि गासैबो बेरखाङो।
मोजांनिफ्राय लानानै गाज्रिसिम।
बेनिखायनो जोँ बुंनो हायो दिनैसिम
बर' हारिखौ हारि हिसाबै
सिनायथि होदोँब्ला गामियावनो
बिसोरनि राव-हारिमु आरो थुनलाइयानो।
बेनि दारैनो हारिया मुलुगाव
लासै लासैनो मोखां दिन्थिजेन्दोँ।
बर'फ्रा दाबो खारलुं,
बिसोरनि गोसोआ जायजोँनो बिजोँनो गोरोबो।
मोजां गाज्रिखौबो बिसोरो बिजिरख'नो हाया।
गोरोँनिफ्राय जाम्बानि अनजिमाया बांसिन।
हारिनि गेजेराव दिनै जायफोर
हारिखौ गोरोँ खालामनो नाजादोँ
बिसोर गोख्रोँ सोमावसारदोँ।
राव-हारिमु थुनलाइ गासैखौबो सोमावसारनायजोँ
बिसोरनि सोमावसारनाया गिदिर।
बेयो जाबाय आलादा हादोद,
जायनि मुङा बर' हादोद 'बर'लेण्ड'।
आलादा रायजोनि सोमावसारनायाव गोबां बर'
जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा मुंख्लं जालांबाय।
बायदि समाव बिसोर सुथुरनि गुलियाव,
खैसाराव इनाय बायैनो थैलांबाय।

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (24) : मिथिँगाया मिनिसुलु जाना बुंफिनो by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, September 21, 2015

Poem Edited: Monday, September 21, 2015


[Report Error]