Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,426 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

थिरिँ बिरिँ 440-490 - Poem by Ronjoy Brahma

440
फ्रि फ्रि अखाया मोदोम सिग्लाबो
गुसु मोदोमाव आंनि सुहाबो,
आय' नायहरनो बेसेबा समायना
सोरगिदिँ फ्रि फ्रि मिथिँगायाव।
441
नायनो समायना आं नायहरो
मोदोम फिस्रि फिस्रि मुसुरदावनाय
रैसुमै रिँफैयो खोमायाव आरो
मादि समायना दाउस्रि देलायलाय।
442
थफा थफा गांगा थफा
मोसायो बाज्ल' बाज्ल' अखानि
नायगोमोयो आं दापफा दापफा
जोँनि सिलायाव मोसानाय दैस्लुंनि।
443
सोर अनजालि मिथिँगानि
नायनो हायना नोजोरनि
- गोसोआव बेरखांफैयो
हाबाब आंनि गोसोआ बिरलाङो।
444
औवा बिलाइया मोसायोब्ला
आं नायहरोमोन अब्ला,
खारबाय थानाय घड़िजोँ
खोलो खोलो बारजोँ
सानै सानै आं मेँग्लिब्ला।
445
आयनि बुरै मुस्रि नायोब्ला
गोरबोआव नाङो दुखुआ अब्ला,
समायना बोथोरनि मिथिँगाखौ नुयो आं
गोदान बेसेबा होयो मिनिसोरां।
446
नांगोल मुथि दैनाय आफाखौ
गोथां फैलाव दुब्लिखौ,
नायहरो आं गोरबोजोँ
बेसेबा थांदोँ आं थांखिजोँ।
447
आयनि मिनिखैरोनाया दिनै
गोसोखां होयो उन्दै समनि-
बेसेबा गाबनाय गोजाम बिसम्बिनि
रंजानाय दिनै लाइमोनाव फान्नै।
448
सिमब्रे सिमब्रे बारनाय बारा
मेगनाव लाबोयो सोमोनांनाय
सोमखोर गोथां समायना बोथोरा
नायनो जायो गोसो बोनाय।
449
फ्लाम फ्लाम मोफ्लामनाय
ग्रुम ग्रुम खोरोमनाय
जिरि जिरि अखा बोहैबोनाय
आय' बुहुमनि नायनो सैनाय।
450
दिनै बेरे फुंजानि
आंनो आं जाम्पैयाव-
गोजोँ मिनिस्लुयो निजोरानि बिखायाव।
451
गोदान बिबार मेगनाव
सिखिरि आरो बेरेफोर
बिरथिँबायदोँ सारि गिदिँ।
452
दैज्लां फैबाय
एम्बुमोना रंजाबाय,
दैसा-निजोरानि बिखायाव नाफोरा
हालि हालि रंजादोँ।
453
आंनि दावबायनाया जागायदोँ
आंनि जिउमानि सानस्रियाव,
जोदोमाखै खुवा निहोराव।
454
गोसोमैनो मोदानो गोजोँ
गुदुं अराव रुनाय,
थाबायो आं सेमेन्टानि लामायाव।
455
गेवलां जबा गोजा बिबारनि
थरथिँ थरथिँ मोदै गदोँ,
अह' बावैसो सिगां अखा हादोँ।
456
नाथाय आं मोदै हुगारदोँ
जेब्ला आंनो बुजि मोनो,
आंनि खामानखौ फोजाव हरदोँ!
457
गोग्लैदोँ दैज्लांनि अखा
मोसा फैयो थिँ उखुमाव,
बेसे समायना सिलायाव-
मोसायो बाज्ल'यै गांगा थफा।
458
जोमैया मोफ्लामो बेसेबा-
आंनि खोमसियाव सोरां दान्दिसे
आंनि सिमांआ गोमालाङो।
459
गुसुआ आंखौ सुहाब सिनो
जोँ सानैजोँ नारा नाथा,
उन्दुफायो आंजोँ
गांसे खमबल सिङावनो।
460
खोमसि हराव खोमसिसिन जादोँ
आंनि साथिया मोले जादोँ,
अखाया बारानिफ्राय बारा-
आंनि एमखौ सिफायदोँ।
461
गोलोम बोथोरनि अखा
मोसाबोयो आंनि एमसिम,
थिँ उखुमखौ सौसि बोयो;
आंनि उन्दुनाय सिफायो।
462
फांथेदोँ गोबाव खोमसिया
जुब जुब अखानि हराव,
आंनि मेगनाव मेसेबनाय गैया।
463
दाउसा मोख्रेबा सिरि मोनो
ज्रबगासे अखा नागारनाय उनाव,
नायदाव हरो अखोरांसिम।
464
जेब्ला जारौ साना मिनिहरो
आंबो खुसियै नायहरो,
लाजियो आंनो आं हुरागासे।
465
साननि गिबि सानाव
आं जोथोनै मिनिस्लुयो,
नाथाय आं सानो जोबनाय सानखौ।
466
हाब्रु हानिफ्राय मानखोदोँ
थिखिनिनिफ्राय थिखिनियाव,
लेवा बायदि बेन्दोँफोरा।
467
जाम्पैखौ फिनज्राब बारहरो
मासे मेगनाव मोसौ गायआ,
आं सानो बेनो बिनि थांखि
जेराव लुबैनाय गांसो मोनजायो।
468
बिबार, दाउदै बिबार
साननि आन्दोआव, सायाल' मोन्दोँ,
बेरे सिखिरि नुहरसवा।
469
फुंनिफ्राय सान दोबैनायसिम
मिजिँआव जोमै गैया,
जेराव थांथावै अखा हागोन।
470
बिबारनि गेवलांनाया-
मोनसे सिमां आंनि,
मैयासो थमेन्नाय बिबारा।
471
आदारनि थाखाय दाउसिना
आदार खनसायबायदोँ,
रोदोमनाय दैज्लांनि गांसोआव।
472
बेसे समायना मिथिँगा!
नायहरो सानहरो गोजान
आबिर जोँमानि मिनिनाय।
473
मुलुगखौ नायनो आं हास्थायो
मुलुगनि सिङाव मिथिँगाखौ,
दैमा-दैसा, बिफां-लाइफांखौ।
474
जिउमानि रंजानाय
दिनै मानोबा रंजासिनदोँ,
मिजिँनिफ्राय मिजिँनि लामायाव।
475
आहुजानि हब्रानाय रिँफैयो
दैलो गिर्जानि गष्पेल,
रोमै रोमै गोदोलाङो।
476
रंजा बाजा बिरबायनाय
- गांखं मोन्नै सिखिरिया,
दुखु गोनां मेगनाव!
अखा दामब्राजोँ बुख्लाय जायो।
477
जोमैया थाङो आरो थाङो
हालो दैलो बिरबायो,
अखाफोरा आमाय जुमाय गेलेयो।
478
गाबनि रुजुनाया
आंखौ दुखु होयो,
समनि थासारिया-
आंखौ सोगाबो;
थांना थायो थेवबो आं।
479
थरथिँसे गोगो निहोरखौ
एबा समनि मोदैखौ
बिलिर बिलिर गोरबोजोँ
बिलिरो आं जिउ मोनसेजोँ।
480
सान, अखाफोर आरो हाथर्खिफोर,
आंजोँ जेब्लाबो रंजायो
बिसोरो आंखौ अनहाबो-
आं बिसोरखौ खुलुमो।
481
आं गोदान नागिरो
फुंनि गोदान बार,
अनसुलि निहोरनि मिनिनाय,
बिसोरजोँ आं गेलेयो।
482
जेब्लाबो आं नुयो सना
फुंबिलि फुंबिलि सुदेम समाव,
नोङो आंखौ खुदुमो।
483
आं समायना
आं समायना नै-
नैबे फुंआव मिथिँगाजोँ।
484
जोबोद नायनो गोनां
सोदोब गैयै आंनि-
गोसोनि रंजा-मिनिनाया।
485
नायहरो साननि रोदाजोँ
जोबोद अनथाव बाथाव।
486
हुब्लिर लाङो बार
रंजानायखौ होफैयो-
गोजोन होयो रुम्बां बिफां।
487
गोसोआ नागिरहैदोँ-
दै गरथसे,
सिदोम गारमा फिसिनो,
अन्नाय होनो आरो लानो।
488
सिरिसे हानाय अखाजोँ
लोगोसे बारनाय बारजोँ
मोसादोँ बिफां-लाइफांआ,
देमग्लाय-देमसि।
489
गुसु बिलिर फैयो बार
आंनि गुदुं सोलेराव,
गुसु खालामलाङो खर'खौ।
490
नायनो समायना नै
नायहरो आं-
जोबोद समायना बुब्लिया।

Topic(s) of this poem: art


Comments about थिरिँ बिरिँ 440-490 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Wednesday, March 4, 2015

Poem Edited: Friday, September 4, 2015


[Report Error]