Ronjoy Brahma

Gold Star - 37,356 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (6) : लाद्रा-लाद्रि मेगननिफ्राय - Poem by Ronjoy Brahma

लाद्रा-लाद्रि मेगननिफ्राय
थाद'नाय गैयै मोदैया बोहैयो।
हांमा सुरै सुरै हब्रा हब्रा गाबो
अनथाव-बाथाव समायनाया।
थेवबो थिबालिहा रागाया
बारानिफ्राय बारा अर जोँब्लावनो हमो।
बियो ख्रे ख्रे हाथाय अरनानै बुङो-
' ओँखारलां- बैथालि,
रान्दि।'
रागाजोँ बोज्रेद हरो थिबालिया,
अनथाव-बाथाव सिबाय समायनाया
लुदुर-फुदुर हायाव ज'सोयो।
बियो गाबै गाबै गारमा थेरो
बियो बे गारांजोँनो बुङो-
' बे न'आ बर'नि
बे हाया बर'नि
आं बर'
बर'नि हायाव बर'हासो मोन्थाइ दं।
नोँहा बेयाव मोन्थाइ गैया,
नोँ गुबुनसो जाबाय,
नोँ आयनि सुथुरसो
नोँ आफानि सुथुरसो,
जायनि थाखाय आय आरो आफाया
दाहा-दिखारजोँ लेलाय लेलाय थैलांदोँ।
नोँ दिनै बेयाव बिष लुनो दाफै,
आंनि न'खौ सिलिँखार दा-खालामफै,
आंनि सिलाखौ गोरान दा-खालामफै,
आंनि हाखौ हासार गैयै दा-खालामफै,
नोँ बेयाव समाया।
बर' गामियाव नोँ माब्रै समायनो? '
लाजिनाय मोनो थिबालिया,
लाजिनाय मोन्नानै गुरैयै बुङो बियो-
' समायनाय समायिया आंनि
नोँहा फिसा हौवा गैया,
नोँ ओँखारलांदो'
गाबै गाबै रागाजोँ समायनाया बुङो-
' आं थाङा, आं थाङा
थाङा थाङा....'
गिथाव महर लायो थिबालिया,
बियो बुङो-
' गोख्रै ओँखारलां रान्दि- बैथालि,
नङाब्ला दा बोरैबासो जागोन।'
गुरै जाहांनाय थिबालिया
आरोबाव रागा जोँखां फिन्नायाव
दा थिवरिया आर बिनि रागायाव।
नै सिबाय नाथाय गामि गंसे
हब्रा हब्रा गोमसारलायनाय गाबो आरो गाबो
गावनि सानै फिसाफोरखौ लानानै समायनाया।
बारा बारा रागा जोँनानै थिबालिया
सानै बिबोनांखौ आखाय होनो बिथोन होयो।
लोगो लोगो नैथि बिबोनां उरबिना खानायाव हमो
बियो बोखाङो आरो बुङो-
' ऐ बिघवा रन्दि,
अंखारलां माबार जाव जाव।
थां जलदि जलदि।'
नाज्रेद नाथेद इनाय बानाय खालामो बियो,
सैया-सुखुवा खावलायाव बिलिरो।
रांखिनि महर गोसोनि थिबालिया
गालाला नायबाय थानाय सेथि बिबोनांखौ
देग'ग' नायनानै बुङो-
' मेटुन क्या देख रहे हो?
मार' आनतिल सि डाइस।'
बियो मानसिया एसे मोजांमोन
जानो हागौ हारि बिजिरनाय गैयै गोसोनिमोन,
बियो ओरैबादि बर' रावखौ रोँगौमोनदि-
दानि बेबादि मुगायाव बै बादि मानसिनि जोनोम जाफिनाखै जानो हागौ।
बियो बुंदोँमोन औरै-
' न' न' भाभी
बेयो जानाय नङा,
मानसिखौ बेबादि दा-खालाम,
खालामनो दाहो।
बियो हार्सिँङैनो थांथोँ।'
नाथाय इनाय अनागारि आखलजोँ
जोग्लि-बुग्लि-गाग्लि थिबालिया
बिबाजै समायनाखौ बिनि सानै फिसाजोखौ
गाड़ियाव सोना लांनानै
बरफेटा बबेबा जायगायाव गारना फैदोँ।
खोनानो मोन्दोँ बेनि उनाव समायनाया
गावनि सानै गथ'फोरखौ
आलाय-बिलाइ सोरनाव हैनानै
गावहा गाबै गाबै सानथामनि उनाव फासि नांना थैयो।'
मेँनायबादि उप' होननानै थाद'यो दाम्बुआ।
बे समाव बिलिया बायजोआव फैना बुंफैयो-
' आयौ- हर थौलायबायानो माथो'
उखुमनि थिँआ एसे मोदानदोँ,
बिलिया नायहरो-
जिरायना थानाय सुखुराम आरो बोराय दाम्बुनि
खाथियाव फैदेरना बियो बुङो-
' उखैथारबाय ओन्दां लिरगिरि बाबुआ? '
एसे मिनिसुलुनानै फिन रायदावो सुखुरामा-
' जेबो नङा, जेबो नङा आबै
उखैथ'आखै।
नोँस्राहासो उखैबाय जानांगौ-
आंहा गु-जि रिँगायावसो
मोनानि ओँखामखौ जानाय जायो।'
मिनिसुलु जानानै
एसे गोमनाय गारां सोदोबजोँ
गावनि उदै बिलिरनानै
बोराय दाम्बुआ बुङो-
' उखैनाय बोनथारबाय बुरै
जानायनि लाहार-फाहार खालामदो माबार।'
बिलिया बुंनायसै अब्ला गोख्रैनो-
' दे होनब्लालाय'
-
सिगांनि जोथोनफुरिनि जारिमिना आद्रा थानायबादि मोनना
खेबसे सुखुरामा सोँबावो।
सोँनायलाय फिननांगौ जानायाव
आरोबाव गोसोखांनानै बोराय दाम्बुआ
फारि फारि औरैहा बरनायो-
' जेब्लानाखि थिबालिया बिबाजै समायनाखौ लांनानै
बबेवबा गारना फैनो हायो
अब्ला गोजोन्नाय मोन्दोँमोन जानांगौ।
बेबादिनो दानथामसो जोथोनफुरि गामियाबो
समायना आलो गोजोनैनो थायो।
नाथाय दुखु गोनां जानोसै
जेब्ला मोनसे जानाङै जाथाया जायो।
जोबोर गिदिर जाथाय,
मुगैथाव रागा जोँथाव जाथाय।
बेयो ओरैबादि-
गामिनि गासै जाम्बा जाम्बि बर'फोरा
गाव गावनि हाखौ अब्लासिम
गाव मोन्थाइ नियादि फाटा खालामना लानो रोङाखैमोन।
ओजोँ नाथाय सालाख गुबुन हारिया
जेरैबो रोँखा राखा
बिसोरो आखा फाखा।
थिबालिया फिसायनि थिन्नायावनो
बिबाजै समायनानि गासै हा आरो जा दं
बारि ग्रोम ग्रोम बागानखौ
नियादि फाटा खालाम जोबो।
गासैबो फिसायनि मुंङावनो।
गामियारि बिदा फंबाय जाथि खुरमाफ्रा
बेनि उनाव सेनो नाजाब्लाबो आरो हायाखिसै।
गुबुननि अनजिमाया बांबाय
जोँनि अनजिमाया सेंबाय,
बियो गोरोँ सियान जाबाय,
जोँ लासै लासै गोमालांबाय,
अदेबानि जोँ नायगोमोना थानांदोँ।
दिनै सानसे गाबोन एसे
दिनै सासे गाबोन सासे
लासै लासै गोख्रै जालांदोँ,
बेबादिनो बे जायगायाव गोबां
लोब लोब गुबुन सिनायै सुबुंनि अनजिमा।
बिसोर फैदोँ आरो फैदोँ
बांदोँ आरो बांदोँ बिसोरो।
गामिया सुवा-सुथि जाबाय
नांलाय-खमलाय जानो हमबाय,
गावजोँ गावनो बर'आ जानो हमजेनबाय
बुजिस'नो रावबो हाया।
बोसोर बोसोर बिफां फुलिफोरबादि एरबोदोँ,
स्नि-डाइन बोसोरनि उनाव थिबालिनि गोरबोनिफ्राय
सा ड' गथ' जोनोम जायो।
बेनि उनावनो थिबालिनि फिसाया हरखाब
मानिबा जाहोनाव रुंसार जायो,
बरफेटानि बबेबा जायगायावनो।
मिथिनायनि खाबुखौ मोनाखै।
बिदा-फंबाय गोम गोम
थिबालि बिबोनांफ्रा गासै साब्रै।
थिबालि फिसाय थैनायनि उनावनो
सानसेखालि थिबालिखौ गाबख्रावनाय खोनायो।
अब्ला बे समाव थिबालिनि न'आव रावबो गैयामोन।
दंमोन खालि थिबालि बेवाइ गिदिर
आरो थिबालि।
गाबख्रावनाय खोनानायलाय गामिनि रांखोआ
नायखोमा हैयो।
थिबालिनि हा सिमनायाव आबाद मावनायखौ दोनथ'ना।
नाथाय माब्लाबानो थिबालिखौ बेवाइया
इनाय-बानाय जिनाहारि खालामखांबायमोन।
बेनो उनाव बुथारनायखौ ग्रोब नुसनो रांखोआ।
बियो नुदोँमोन-
गोफार सिखा दाबाजोँ थिबालिनि उदैयाव
खेबबासो सुलाय-बख'लाय खालामनाय।
लाला थैया बोहैग्लायनाय।

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (6) : लाद्रा-लाद्रि मेगननिफ्राय by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Saturday, September 12, 2015

Poem Edited: Saturday, September 12, 2015


[Report Error]