Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,230 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

बड'लेण्ड सोरजिनि गौमा (Grand Mass Gathering On Demand Of Bodoland) - Poem by Ronjoy Brahma

मोन्थाइखौ बिबायनो नङा, सेख'नोसो
गोजोनखौ बुथुमनो खौसे जायो
गोजोनखौ नागिरनो नङा।
होस्रिख्राव होस्रिख्राव ओँखार बोयो
मोन्थाइनि फोथाराव जमा जाफैयो,
बोराय-बुरै सेंग्रा-सिख्ला
गथ'-गथाय हायला-हुइला।
दखना-गामसा गान्नानै
आर'नाइ फास्रा लायै लायै
फाद्र-फ्रिद जानजि खासो खासो।
खाम-जथा-सिफुं-सेर्जा
जाबख्रिँ-थर्खा-ख ावां
रिँखांबोयो आगाननि खबाम खबाम,
हायला-हुइला मोसाबोयो गोर्बो।
दाउ खख'लिँआ रोजाब हरो-
जोँनि सिनायथि जोँनि जारिमिन,
दाउ खौऔआ रोजाब हरो-
खौसेथि हाबिलासि रैसुमै,
दाउस्रि दाउ फेँरेँगामोना रोजाबो-
इनाय अनागारि सुथुरखौ होख्रांनो,
दाउखाया बिरलाङो दाउब'आ बाफैयो।
सोमखोर फोथारनि गांसोआव
जोँ आर'ज खालामो मोकथांनि
गोथार गुफुर सानस्रि गोर्बोआव।
सुथुरनि गुलियाव थैलांबाय जोहोलाव
इनाय अनागारिजोँ थैलांबाय जोहोलावजो
नाख्रेब जाबाय बोसोर बोसोर।
जोँ सहायनो हालिया
इनाय अनागारखौ नायनो हालिया
सहायनायनि समा थुंगेबाय।
जावलिया सोमदोन जोहोलावनि थैया
बिरगोस्री गाम्बारि जोहोलावजोनि थैया
जोँनि सोलेराव मानखांफैबाय
हुसियार हुसियार हुसियार।
हानजा हानजा ओँखार बोदोँ
रोजानि बारा लाखोसे बांदोँ
गोसो गुदुं मिजिँ दं बिसोरहा।
थांखियाव सौहैनाय लामाया गोलाव
हानजा हानजा होस्रिख्राव होस्रिख्राव
बेयाव खौसेथिनि थुबुर जाफैयो।
सिमांआ बड'फानि मोकथांआ जोँनि?
जोँनि, जोँ फिसाफोरनि-
सुखु गोजोन संसार जानायनि
मुलुगाव सिनायथि होनायनि।
जै बर' हारिनि
जै बर' बिमानि
खौसेथिनि मोन्थोरजोँ होस्रिख्रावो।
जोँ मोन्थाइखौ आरोबाव नागिरा
जोँ मोन्थाइखौ सेख'गोन,
बड'लेण्डखौ जोँ मागिया
बिखौ जोँ सेख'गोन।
जोँनो नांगौ बड'लेण्ड
जोँनो नांगौ सुबुं मोन्थाइ
थामोन्थानि मोन्थोरजोँ होस्रिख्रावो।
बिफां-लाइफांआ मोसायो
दैमा-दैसाया बोहैयो
बारा खोलो खोलो बारो
जोमैया आलो आलो रोजाबो
बिसोरो जोँखौ सिनायगौ
जोँनि थैया दं बिसोरनियाव
गोसा दुंनाय सान्दुंआव
नैबे फैलाव फोथाराव।
जिउ होगोन गोजोन लाबोगोन
थै होगोन रायजो दागोन
उदांस्रिनि हाबिलासि जोँ
सोबख'नायनि हुसियारि जोँ
थगायनाय-नासयनाय फोलानायखौ
इनाय-अनागारि राजखान्थिनि
बिग्रायारि जोँ दुसियारि।
होस्रिख्राव होस्रिख्राव अख्रां गोमसार होयो
बिग्रायारि सोबख'जानायनि जोँ,
सुथुरखौ गोजांस्रिउ होयो;
जोँखौ गोजोन होनानै
अखाया मिनिसुलु फैयो मोसानानै।

Topic(s) of this poem: freedom

Form: Elegy


Comments about बड'लेण्ड सोरजिनि गौमा (Grand Mass Gathering On Demand Of Bodoland) by Ronjoy Brahma

  • Beson Swargiary (9/20/2015 6:31:00 PM)


    Wow...! Wonderful... Thats great...poetry! You are great.... (Report) Reply

    0 person liked.
    0 person did not like.
  • Ronjoy Brahma (9/20/2015 12:08:00 PM)


    "दिनै सिरां जिल्लानि काजलगावनि रुरेल स्टाडियाम (गेलेग्रा फोथार) आव जानाय गिदिरथार गौथुमाव आं थांदोँमोन। बेयाव आं नुनानै सोमो नांदोँ बे सोमो नांनाय आरो गोजोन्नायजोँ जानाय जायै आंनि नैबे खन्थाइनि जोनोम।" (Report) Reply

Read all 2 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Sunday, September 20, 2015[Report Error]