The Cat Lady Poem by NHIEN NGUYEN MD

The Cat Lady

Rating: 5.0


The cats story began in August 2012
When a new kitten wandered to our backyard
While my wife and I traveled to the West coast
For our niece's wedding and our vacation.

This kitten was hungry for food and love.
It followed our son, Peter, anywhere he went.
Hearing kitten's crying meows, he couldn't say no
So, he fed this kitten with water, food and love.

This female cat was named Ashes, by our son.
She was our first and only cat for one year.
Then, next year November, Noel came as a kitten
He was taken in, because of these cats' mutual loves.

My wife took care of these two house cats like babies
She held them, fed them and let them rest on her lap.
She trimmed nails, brushed their teeth and combed their hair.
I gave them breakfasts and held them as her assistant.

Then Shadow came a year later, during a Winter snow.
She became a mother of five kittens the next Spring
With birth orders of two males and three females:
BlackPearl, Zebra, Lydia, Timida and Monkey.

My wife talked to eight cats and called them by their names.
She didn't embrace outside cats, but they enjoyed back rubs
They raced to her side when they heard her voice
When she played tennis, walked, or rested on a hammock.

She loved these eight cats with all her heart.
They understood her voice and she understood their needs
Through their behaviors or different kinds of meows
She knew if they were angry, distressed or just for attention.

Her friends gave her the nickname "The Cat Lady"
Which she proudly accepted with a gratitude.
If you asked these eight cats who she is
They will proudly acclaim: "Our Mom".

11/18/2018 NHIEN NGUYEN MD

Below is the Vietnamese translation poem by NHIEN NGUYEN MD:

NỮ QÚY NHÂN CỦA MÈO

Chuyện bắt đầu tháng Tám 2012
Một mèo con lạc lõng tới sân sau
Bờ biển Tây, vợ và tôi đi vắng
Vừa nghỉ hè, tiễn cháu lên xe hoa.

Thiếu tình thương và bụng thì quá đói
Nên mèo này cứ theo mãi con tôi.
Nghe mèo van, lòng con cầm không nổi
Nên cho mèo ăn uống với tình thương.

Rồi Peter đặt tên mèo Ashes
Suốt một năm, chỉ nuôi một mèo này.
Tháng Mười Một năm sau, Noel tới
Nuôi thêm mèo, vì chúng quá thương nhau.

Vợ tôi nuôi hai mèo như con dại
Bà ẵm nuôi, ôm chúng ngủ đùi lâu.
Bà cắt móng, đánh răng và chải tóc.
Tôi phụ bồng, sáng cho chúng đồ ăn.

Mùa Đông sau, đến lượt Shadow tới
Rồi Xuân về, nó thành mẹ năm con.
Theo tuổi sanh, hai trai và ba gái:
BlackPearl, Zebra, Lydia, Timida, Monkey.

Vợ truyện trò, kêu chúng bằng tên gọi
Không thích bồng, nhưng chúng thích xoa lưng.
Nghe tiếng bà, chúng vội ùa nhau tới
Khi chơi tennis, bơi, nằm võng ru.

Tám con mèo bà yêu thương hết dạ
Chúng hiểu bà, bà lại hiểu chúng hơn
Hiểu chúng buồn, làm nư hay vòi vĩnh
Qua hành vi và nghe tiếng chúng kêu.

Bạn bè tặng "Nữ qúy nhân của mèo"
Bà hãnh nhận với lòng đầy cảm tạ.
Nếu ai hỏi ý kiến lũ mèo kia
Chắc rằng chúng sẽ nói "Mẹ Chúng Tôi"

NHIEN NGUYEN MD
11/18/2018

COMMENTS OF THE POEM
Kimkhue Nguyen 12 January 2019

We love animals too. Thank you for sharing this beautiful poem.

0 0 Reply
Dung Nguyen 12 January 2019

I enjoyed very much your new poem Cat Lady. Animals are very special. Thank you for sharing.

0 0 Reply
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success