Poems

Hit Title Date Added
1.
The Emancipation
The Emancipation
Heavy cargo over my shoulders.
Long journey accompanying my feet.
impatient bing bang from my heart beat
...
2.
Phansi Komthunz Welanga
Phansi komthunzi welanga

Ezintabeni zokhahlamba
Lapho ubuhle bukhazimula njengonyazi
...
3.
Ingene
INGENE
Isingene nina baka ndaba.
Cashisani izinkubela nezimpumputhe.
Ibutho nebutho nobhoko lwalo.
...
4.
Kuyoze Kubenini
Wacindezeleka umuntu ompisholo
Kusukela kakade bephila kanzima.Ifosholo
esandleni; emuva ubeleselwe bakhuza ushova
Isithukuthu sendod'emnya sehle njalo siphelele ezeni.
...
5.
Soneni?
Soneni

Lobuhlungu bama hlule egazi
Aklabalasa ehlane kuhlasimule
...

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

5/8/2021 9:39:56 PM # 1.0.0.577