ALES RASANAU Poems

Hit Title Date Added
1.
Лясная дарога

Едзем на возе з Хведаркам Барада-
тым па даўняй лясной дарозе.

Павыступалі з зямлі вузлаватыя ка-
рані, быццам чыесьці крыкі і нараканні.

Апавядае Хведарка Барадаты, як
шмат тут чаго за вякі адбылося:
як людзі людзьмі пераймаліся,
як людзі людзьмі рабаваліся,
як забіваліся людзі людзьмі...

—Я ведаю,— кажа ён,— толькі трохі,
ды ўсё, што было тут, да самых апошніх
драбніц, адкрыецца на судзе, на тым
страшным судзе, дзе ўзважвацца бу-
дуць людскія душы.

Просяцца ў нас, каб падвезлі, каго
даганяем: дзядзькі, дзецюкі, мала-
дзіцы, падлеткі, жанкі, старыя,— і мы
іх бяром, бо ўсе, хто ні ёсць на гэтай
дарозе, ужо не староннія нам, не чу-
жыя, ужо, нейкім чынам, с в a е.

Зыбаецца воз па пяску, ляскоча воз
па карэнні,
Хведарка Барадаты махае лейцамі і
паганяе каня...

Цесна пасеўшы, усім хаўрусам едзем
па даўняй лясной — па людской!..— да-
розе, едзем на страшны суд.
...

2.
Der Waldweg

Chwedarka der Bärtige und ich fahren mit einem
Fuhrwerk auf dem uralten Waldweg.

Knotige Wurzeln treten aus der Erde wie jeman
des Schreie und Vorwürfe.

Chwedarka der Bärtige erzählt, was alles hier vor
Jahrhunderten geschah:
wie Menschen bedrängt wurden von Menschen,
wie Menschen beraubt wurden von Menschen,
wie Menschen von Menschen getötet wurden...

Ich weiß, sagt er, noch das wenigste, aber alles,
was hier war, kommt haarklein heraus beim Gericht,
bei jenem Schreckensgericht, wo die menschlichen
Seelen gewogen werden.

Es bitten uns, daß wir sie mitnehmen, die wir ein
holen: Männer, junge Männer, Jünglinge, Halbwüch
sige, Frauen, Alte - und wir nehmen sie mit, denn
alle, wer auch immer ist auf diesem Weg, sind uns
nicht Fremde mehr, nicht andere, unsere schon
sind sie in gewisser Weise.

Das Fuhrwerk schwankt über den Sand, es holpert
über die Wurzelballen,
Chwedarka der Bärtige rührt die Zügel und treibt
das Pferd an...
Eng zusammengerückt, fahren wir mit der ganzen
Gesellschaft auf dem uralten Waldweg, dem
menschlichen!... - fahren zum Jüngsten Gericht.
...

3.
Падарунак хроснай маці

Хросная маці аддае мне свой пада-
рунак. Гэта люстэрка. Я спрабую ўгле-
дзець у ім сябе, але дарэмна. Яго па-
верхня зморшчаная і цьмяная, быццам
чыясьці далонь.

- У ім жыве Бог,— кажа хросная мa-
цi,— і некалі ты яго ўбачыш...

Здараецца, люстэрка яснее, змор-
шчыны разгладжваюцца — і тады мне
відаць то птушка, якая ляціць, то паста-
вы людзей, то абрысы незразумелых
рэчаў...

Я губляюся ў меркаваннях: магчыма,
я ўжо бачу Бога, ды толькі не ведаю,
што гэта ён.
...

4.
Das Geschenk der Patin

Die Patin gibt mir ihr Geschenk.
Es ist ein Spiegel. Ich versuche mich in
ihm zu sehen, aber vergebens: Seine Fläche
sieht so gefurcht aus und undurchsichtig,
als blickte man in jemandes Hand.

„Gott lebt in ihm,' sagt die Patin. „Und
irgendwann wirst du ihn sehen ...'

Es kommt vor, daß der Spiegel klarer wird, die
Furchen sich glätten, - dann bekomme ich einen flie-
enden Vogel zu sehen oder menschliche Gestalten
oder die Konturen seltsamer Gegenstände...

Ich verliere mich in Vermutungen: Vielleicht sehe
ich Gott bereits und weiß nur nicht, daß er es ist?
...

5.
Пярэчанне

Яшчэ здольны балець,
яшчэ здольны пакутаваць,
яшчэ здольны памерці,
я разбіваю душу і рукі аб камяні і сцены,
якія мяне абступаюць.

Я парываюся з мінулага ў сёння, з бяспекі
ў свабоду.

Але мы твая абарона, - пярэчаць мне
камяні і сцены, - мы тваё вонкавае цела,
мы ратуем цябе ад спёкі і сцюжы, ад
агню і вады, ад кулі і шаблі,

бо ты яшчэ не здольны не балець,
бо ты яшчэ не здольны не пакутаваць,
бо ты яшчэ не здольны не памерці.
...

6.
Sie widersprechen

Noch imstande zu erkranken,
noch imstande zu Kränkung und Leid,
noch imstande zu sterben,
zerschlage ich die Seele und die Hände an
den Steinen und Mauern, die mich umschlie
ßen.

Ich strebe aus der Vergangenheit in die
Gegenwart, aus der Sicherheit in die Freiheit.

»Aber wir sind dein Schutz«, widersprechen
mir die Steine und die Mauern, »wir sind dein
äußerer Körper,
wir schützen dich vor Hitze und Kälte, vor
Feuer und Wasser, vor Kugel und Säbel,

denn du bist noch nicht imstande, nicht zu
erkranken,
denn du bist noch nicht imstande, nicht zu
leiden,
denn du bist noch nicht imstande, nicht zu
sterben.«
...

7.
Бязмежжа

Палову жыцця падаюся ў свет, палову -
варочаюся са свету,
палову жыцця пішу на дарозе свае імёны,
палову - закрэсліваю напісанае,
палову жыцця расту ад зямлі, палову -
расту з зямлёю:

і ўсё менш ува мне мяне, і ўсё больш
бязмежжа.
...

8.
Die Grenzenlosigkeit

Das halbe Leben gehe ich in die Welt
hinein, das halbe kehre ich aus der Welt
zurück,
das halbe Leben schreibe ich meinen
Namen auf den Weg,
das andere halbe streiche ich das Geschrie
bene durch,
das halbe Leben wachse ich von der Erde
fort, das andere halbe wachse ich mit der
Erde zusammen:

Und immer weniger habe ich in mir mich
und immer mehr - Grenzenlosigkeit
...

9.
Палёт

Лакуль мне яшчэ трываць?

Птах, з якім я лячу праз імглістую бездань
часу, з няволі - у вызваленне, са скрухі - у ра-
дасць, з цемры - у светлыню, паварочвае да
мяне галаву і кажа:

датуль, пакуль хопіць часу,
датуль, пакуль хопіць цябе самога,
датуль, пакуль хопіць нас ...

Я кармлю птаха сваім целам,
паю сваёю крывёю
і перастаю ўжо адрозніваць, дзе ён, а дзе я,
а дзе час ...

Усё загойваецца на мне маё цела,
усё аджывае ўва мне мая кроў,
усё патрабуе птах сабе новай ежы,

і ўсё доўжыцца праз стагоддзі наш
нерухомы палёт.
...

10.
Der Flug

Wie lange noch muß ich durchhalten?

Der Vogel, mit dem ich durch die dunstige
Unendlichkeit der Zeit fliege, aus der Unfreiheit
zur Freiheit, aus der Trauer zur Freude, aus der
Dunkelheit zur Helligkeit, wendet den Kopf zu
mir und spricht:
So lange, wie die Zeit reicht,
so lange, wie du selbst reichst,
so lange, wie wir reichen ...

Ich füttere den Vogel von meinem Körper,
tränke ihn mit meinem Blut,
ich unterscheide nicht mehr, wo er ist, wo
ich bin und wo ist die Zeit ...

Immerfort heilt mein Körper an mir,
immerfort erneuert sich mein Blut in mir,
immerfort fordert der Vogel neue Nahrung,

und immerfort durch die Jahrhunderte
währt unser regloser Flug.
...

Close
Error Success