Explore Poems GO!

BốN MùA: Haiku (Thơ DịCh)

Rating: 3.5
Xuân: Haiku
Sự sống đang thức dậy
Hoa bắt đầu nở dưới mặt trời
Một thế giới tái sinh

Hạ: Haiku
Nắng ấm tràn mặt đất
Hoa sinh trưởng càng mạnh hơn lên
Sự sống dưới mặt trời

Thu: Haiku
Những bóng tối tăng dần
Hoa đi vào giấc ngủ nhẹ êm
Một thế giới nghỉ yên.


Đông: Haiku
Bao nhiêu lớp tuyết trắng
Hoa trốn kỹ bởi vì tránh lạnh
Sự sống đợi mùa xuân.

NHIEN NGUYEN MD translated into Vietnamese poem from a Haiku Poem
by Jim Milks: SEASONS: HAIKU and I also wrote this in Haiku.
This is a translation of the poem Seasons: Haiku by Jim Milks
Sunday, May 3, 2015
Topic(s) of this poem: seasons,translation
POET'S NOTES ABOUT THE POEM
I enjoyed this poem so I decided to translate it into Vietnamese
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS
Dung Nguyen 01 September 2016
I enjoy very much your poem, Bon Mua Haiku. Good work.
0 0 Reply
Kim Nguyen 09 June 2016
Thank you for writing this poem. It is very attractive!
0 1 Reply

Dreams

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

4/12/2021 8:31:38 PM # 1.0.0.559