Oilibheir Álain Christie

Oilibheir Álain Christie Poems

Brother Humans who live after us,
Do not have hearts hardened against us,
For, if you take pity on us poor,
God will sooner have mercy on you.
...

As the Nazis arrested the communists
I have remained silent,
I sure was no communist
...

‎إذا استطعت أن تحتفظ برأسك ‎عندما يفقد كل من حولك
‎ رؤوسهم ‎و ينحون عليك باللائمة
‎إذا وثقت بنفسك ‎عندما يفقد كل إنسان ثقته فيك
‎و لا تترك مع ذلك مجالاً للشك
...

Emberi-testvéreink, ti, akik utánunk élnek,
Ne legyen ellenünk megkeményedett szív,
Mert, ha irgalmazz nekünk szegény,
Isten irgalmas lesz néktek korábban.
...

Si tu peux conserver ta tête quand tous ceux qui te côtoient
Perdent la leur et t'en tiennent responsable.
Si tu peux garder ta confiance quand tous doutent de toi
Tout en sachant ne pas mépriser ce doute.
...

The intelligence of animals is above all denial.
But what does Man do to improve the mental state of those resigned fellow-citizens?
He provides them with a mediocre education, quite disconnected, incomplete, one such as a child would not want for himself; and he would be right, dear little being.
This learning consists mainly in developing the instinct of cruelty and vice that exists atavistically within individuals.
...

‎دعونا اختيار أن الطيور مع أقوى الانشوده
‎على الشجرة الوحيدة من الجزيرة العربية،
‎كما رسول آلامنا وأيضا لدينا البوق
‎في الصوت الذي أجنحة عفيفة سوف يطيع.
...

I am Ireland:
I am older than the Old Hag of Beare.

Great my glory:
...

Love has been in all times a real tough Ananke.
If you don't want to be kicked out,
As soon as you're in love, you'll observe and scrutinize yourself,
Set your rough-and-ready nature aside. From a brutish beast
...

Lascia che l'uccello del canto più forte
Sul singolo albero d'Arabia,
Sia araldo del nostro dolore e tromba,
Al suono di cui, ali casta obbediscono.
...

(1)
Dans les prisons de Nantes
laï-dam-diddly-dam-diddly-di — laï-diddly-ddly-ddlé
Dans les prisons de Nantes
...

Всевышний, Всемогущий, добрый Господь,
Вам - похвала, слава, честь
и каждое благословение.
Только вам, Всемогущему, они адресованы,
...

Oh, mais nous avons parlé à profusion, avant
Que les seize hommes ne soient exécutés,
Mais qui peut parler de négociations,
Ce qui devrait être ou pas
...

Le monde entier est un théâtre,

Et tous les hommes et les femmes ne sont que des comédiens.

Ils ont leurs répliques pour entrer et sortir de scène, 

Et un seul homme en son temps y joue bien des rôles,
...

Todo disparado atravesó fue el hombre que vino esta mañana
En el patio de los barracones;
Soy un soldado - no estoy orgulloso de decir
Que lo hemos matado allí;
...

J'ai été de ceux que la nuit a bien connus.
Je sortais sous la pluie — et je rentrais sous la pluie.
J'ai distancé la plus éloignée des lumières de la ville.
...

Maman, j'espère que quand cette lettre te parviendra…
Tu seras en pleine santé.
Ce que je fais ici ne respire guère le bien...
Et ce que je ressens, encore moins
...

Mama, hoffentlichdieser Brief findet dich…
In vollkommener Gesundheit.
Was ich tue hier ist ja nicht viel gutes...
Und, was ich fühle, noch weniger
...

Je suis l'Irlande:
Plus âgée que la vieille sorcière de Béare.

Grande ma gloire:
...

Les yeux de ma maîtresse n'ont rien du soleil;
Le corail est bien plus rouge que le rouge de ses lèvres;
Si la neige est blanche, alors sa poitrine est beige;
Si les cheveux sont des fils d'or, ce sont des fils noirs qui poussent sur sa tête.
...

Oilibheir Álain Christie Biography

Welcome all of you, lovers of poetry. Don't look for poetry " of mine" here; this is not my point. I stopped writing poetry long ago because I believe it is better to be an honourable interpreter than a mediocre author. What I had written in the past has now become inaccessible since I was deprived of my home. I am a mere actor; and, as all genuine actors, I love poetry and I love to contribute to the promotion of it, to encourage the appreciation of it. That is why I do the only thing a blacklisted actor can still do. I record my own rendition of what I esteem great poetry and I upload my work on the web (mostly YouTube) . As I have also been a linguist, I translate these videos and synchronize the subtitles. These translations are published here on PoemHunter. I hope you enjoy it.)

The Best Poem Of Oilibheir Álain Christie

Brother Humans (François Villon)

Brother Humans who live after us,
Do not have hearts hardened against us,
For, if you take pity on us poor,
God will sooner have mercy on you.
You see us tied here, five, six:
As for the flesh, that we nourished too much,
It's been long since devoured and rotten,
And we, the bones, become ashes and powder.
Of our fate let no one make fun,
But pray God that us all will absolve!

If we call you brothers, you must not
Have scorn for it, although we were slain
By Justice. Nonetheless you know
That all men do not have unruffled common sense;
Forgive us, since we have passed on,
Toward the son of the Virgin Mary,
That his grace may not run dry for us,
Saving us from infernal thunderbolts.
We are dead, let no soul harrow us;
But pray God that us all will absolve!

Rain has drained and washed us
And the sun has dried and blackened us:
Magpies and crows have carved out our eyes
And torn off our beards and eyebrows.
We never sit for a moment;
Now here, then there, as the wind changes,
Tosses us around to its pleasure, without cease,
More pecked out by birds than thimbles.
Therefore, do not be of our brotherhood;
But pray God that us all will absolve!

Prince Jesus, who masters us all,
Prevent Hell from having lordship over us:
With him, we have nothing to do nor trade.
Men, here is no place for mockery;
But pray God that us all will absolve!


[Rendered into modern English by O.Á.C.
used as subtitles for the video
'François Villon's 'Frères Humains' read by OÁC']

And here is the ORIGINAL TEXT:

Frères Humains (c.1462)

Frères humains qui après nous vivez

N'ayez les cœurs contre nous endurcis, 

Car, se pitié de nous pauvres avez,
Dieu en aura plus tost de vous merciz.

Vous nous voyez cy attachez cinq, six

Quant de la chair, que trop avons nourrie,
Elle est pieça devoree et pourrie, 

Et nous les os, devenons cendre et pouldre.

De nostre mal personne ne s'en rie:
Mais priez Dieu que tous nous vueille[nt] absouldre!

Se frères vous clamons, pas n'en devez

Avoir desdain, quoy que fusmes occiz

Par justice. Toutesfois, vous savez

Que tous hommes n'ont pas bon sens rassiz; 

Excusez nous, puis que sommes transis,
Envers le filz de la Vierge Marie,
Que sa grâce ne soit pour nous tarie,
Nous préservant de l'infernale fouldre.
Nous sommes mors, ame ne nous harie; 

Mais priez Dieu que tous nous vueille(nt)absouldre!


La pluye nous a débuez et lavez,
Et le soleil desséchez et noirciz: 

Pies, corbeaulx nous ont les yeulx cavez
Et arraché la barbe et les sourciz.

Jamais nul temps nous ne sommes assis;
Puis ça, puis la, comme le vent varie, 

A son plaisir sans cesser nous charie,
Plus becquetez d'oiseaulx que dez à couldre.

Ne soyez donc de nostre confrarie; 

Mais priez Dieu que tous nous vueille[nt] absouldre!


Prince Jhesus, qui sur tous a maistrie, 

Garde qu'Enfer n'ait de nous seigneurie:
A luy n'avons que faire ne que souldre.
Hommes, icy n'a point de mocquerie;
Mais priez Dieu que tous nous vueille[nt] absouldre.

François Villon (1431-1465?)

Oilibheir Álain Christie Comments

Oilibheir Álain Christie Quotes

If we think that what unites us is stronger than what divides us, we stand a chance to win. But if the idea that what divides us might be stronger than what unites us does but flash across our minds, we have already lost. In situation, in the original French: Si nous pensons que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, nous avons une chance de gagner. Mais si l'idée que ce qui nous divise pourrait être plus fort que ce qui nous unit ne fait que nous effleurer, alors nous avons déjà perdu.

Oilibheir Álain Christie Popularity

Oilibheir Álain Christie Popularity

Close
Error Success