Sonwabo Lewu

Sonwabo Lewu Poems

Sonwabo Lewu Comments

The Best Poem Of Sonwabo Lewu

Ukungazi

Bandixelele
Ngenkani zam ndatyhala isifuba;
Uthando banalo kuba bandixelele.

Ngenkani zam ndatyhala isifuba.
Namhlanje ndiyazisola
Kuba bendilumkisiwe
ndathi: isiziba ziviwa ngodondolo.

Kunamhla ndikhalela kubo
Azanga bathi besitsho;
Koko bandinike inkuthazo.
Azange bathi sasitheni kodwa bandicebiseli.

Inene bandibonisile ukuba umntu ngumntu ngabantu.

BEST POETS
Close
Error Success